تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان   خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 

• فهرست ماهیان آب شیرین ایران (ماهیان آب های داخلی ایران):

»» بخش خانواده های ماهیان ایران، بطور کامل به پایان رسیده است. هم اکنون در حال توسعه بخش گونه ها هستیم، که هر گونه پس از تکمیل ، در لیست زیر فهرست خواهد شد. گونه ها علاوه بر فهرست زیر، از بخش خانواده مربوطه نیز قابل دسترسی هستند.
• فهرست زیر، شامل کلیه ماهیانی که در آب های شیرین ایران مشاهده شده اند می شود، حتی ماهیانی که ساکن آبهای غیرشیرین هستند و موقتا به آب شیرین مهاجرت می نمایند.

• راهنما:
رنگ زرد: نام خانواده / رنگ سفید: نام گونه تکمیل شده / رنگ سیاه: نام گونه ای که هنوز تکمیل نشده.


 

 

■ Acipenseridae (تاسماهیان) :

1. Acipenser gueldenstaedtii : چالباش
2. Acipenser nudiventris : ماهی شیپ
3. Acipenser persicus : قره برون
4. Acipenser ruthenus : ماهی استرلیاد (فقط پرورشی)ـ
5. Acipenser stellatus : ازون برون
6. Huso huso : فیل ماهی

■ Adrianichthyidae :

1. Oryzias latipes : برنج ماهی ژاپنی (وارداتی)ـ

■ Anguillidae (مارماهیان) :

1. Anguilla anguilla :مارماهی مهاجر

■ Atherinidae (شیشه ماهیان/گل آذین ماهیان) :

1. Atherina boyeri : شیشه ماهی پهلو نقره ای

■ Bagridae :

1. Mystus pelusius : گربه ماهی ابوزمير

■ Carcharhinidae (کوسه ماهیان درنده) :

1. Carcharhinus leucas : گاوکوسه ، کولی

■ Centrarchidae (خورشیدماهیان) : [معرفی شده]

1. Lepomis macrochirus :
2. Micropterus salmoides :باس دهان‌بزرگ

■ Chanidae (خامه ماهیان) :

1. Chanos chanos : خامه ماهی

■ Channidae (سرماریان) :

1. Channa gachua :
2. Channa orientalis :

■ Cichlidae (سیکلیدها) :

1. Iranocichla hormuzensis : سیکلید ایرانی
2. Oreochromis niloticus : تیلاپیای نیل (وارداتی)ـ
3. Tilapia zillii : تیلاپیای شکم سرخ (وارداتی)ـ

■ Clupeidae (شگ ماهیان) :

1. Alosa caspia : شگ ماهی خزر، پوزانک
2. Alosa immaculata :
3. Alosa kessleri : شگ ماهی مهاجر
4. Clupeonella cultriventris : کیلکای معمولی
5. Tenualosa ilisha : ماهی صبور، زبور

■ Cobitidae (سگ ماهیان جویباری /رفتگر ماهیان) :

1. Cobitis elazigensis : سگ ماهی، لوچ
2. Cobitis faridpaki : ماهی لوچ فریدپاکی
3. Cobitis keyvani : ماهی لوچ کیوانی
4. Cobitis linea : سگ ماهی، لوچ
5. Cobitis taenia : سگ ماهی خاردار
6. Cobitis turcica : سگ ماهی ، لوچ
7. Sabanejewia aurata : سگ ماهی طلایی
8. Sabanejewia caspia : سگ ماهی مخطط خزری
9. Sabanejewia caucasica : سگ ماهی قفقازی

■ Cyprinidae (کپورماهیان) :

1. Abramis brama : ماهی سیم
2. Acanthobrama marmid : شبه ساردين
3. Acanthobrama microlepis : مرواريد ماهي لب نازك
4. Acanthobrama persidis : مرواریدماهی پارسی
5. Acanthobrama urmianus : مروارید ماهی ارومیه
6. Alburnoides bipunctatus : ماهي خياطه، لپک
7. Alburnoides holciki : -
8. Alburnoides idignensis : -
9. Alburnoides namaki : خیاطه نمکی
10. Alburnoides nicolausi : -
11. Alburnoides petrubanarescui : -
12. Alburnoides qanati : ماهی قناتی
13. Alburnoides taeniatus : ماهی خیاطه مخطط
14. Alburnus akili : -
15. Alburnus alburnus : ماهي مرواريد، ماهی کولی
16. Alburnus atropatenae : -
17. Alburnus caeruleus : -
18. Alburnus chalcoides : شاه کولی، اسلک، سپیدکولی
19. Alburnus doriae : -
20. Alburnus filippii : مروارید ماهی، کولی کورا
21. Alburnus heckeli : -
22. Alburnus mossulensis : شاه کولی جنوبی
23. Alburnus zagrosensis : -
24. Ballerus sapa : سیم کند پوزه
25. Bangana dero :
26. Bangana gedrosicus : -
27. Barbus barbulus : برزم
28. Barbus ciscaucasicus : سس ماهی تِرِک
29. Barbus cyclolepis : -
30. Barbus grypus : شیربت
31. Barbus lacerta : سس ماهی کورا، بلیزم
32. Barbus plebejus : -
33. Barilius mesopotamicus : -
34. Blicca bjoerkna : سیم پرک، سیم نما
35. Cabdio morar : -
36. Caecocypris basimi : -
37. Capoeta aculeata : سیاه ماهی، شوم
38. Capoeta barroisi : سیاه ماهی دشت ارژنی
39. Capoeta buhsei : سیاه ماهی، شمشیری، سبیلی
40. Capoeta capoeta : سیاه ماهی، تیل خوس
41. Capoeta damascina : سیاه ماهی، سارده
42. Capoeta ferdowsii : سیاه ماهی فردوسی
43. Capoeta fusca : سیاه ماهی
44. Capoeta pyraghi : سیاه ماهی فراغی
45. Capoeta razii : سیاه ماهی رازی
46. Capoeta shajariani : سیاه ماهی شجریان
47. Capoeta trutta : سیاه ماهی، توئینی
48. Carasobarbus kosswigi : ابو هنج
49. Carasobarbus luteus : سس ماهی طلایی، حمری
50. Carasobarbus sublimus : -
. Carassius auratus : کاراس ، گلدفیش
. Carassius carassius : -
. Chondrostoma cyri : ماهی شکم سیاه ارس
. Chondrostoma orientale : -
. Chondrostoma oxyrhynchum : -
. Chondrostoma regium : ماهی نازُک
. Crossocheilus diplochilus : -
. Crossocheilus latius : ماهی سنگ چرخ
. Ctenopharyngodon idella : کپور علفخوار، آمور
60. Cyprinion kais : لوتک، بوتک
. Cyprinion macrostomum : لوتک، بوتک
. Cyprinion microphthalmum : -
. Cyprinion milesi : -
. Cyprinion tenuiradius
. Cyprinion watsoni : شیدار
. Cyprinus carpio : کپور معمولی
. Garra persica : گل چراغ، سنگ لیس
. Garra rossica : گل چراغ، ماهی سنگی، سنگ لیس
. Garra rufa : گل چراغ، سنگ لیس، دکتر ماهی
70. Garra typhlops : کپور کور غار، کپور غار زاگرس
. Garra variabilis : ماهی سنگی، سنگ لیس
. Garra widdowsoni : ماهی کور عراق
. Gobio gobio : گاوماهی ، کپور کفزی
. Hemiculter leucisculus : تیزه کولی
. Hemigrammocapoeta elegans : -
. Hypophthalmichthys molitrix:کپور نقره ای (پرورشی)ـ
. Hypophthalmichthys nobilis :کپور سرگنده (پرورشی)ـ
. Labeo macmahoni : -
. Leucalburnus satunini: -
80. Leucaspius delineatus : ماهی ریز نقره ای
. Leuciscus aspius: ماش ماهی
. Leuciscus gaderanus : -
. Leuciscus latus : -
. Leuciscus vorax : شلج
. Luciobarbus brachycephalus :سس ماهی آرال، زردک
. Luciobarbus capito : سس ماهی، زردک، زرده پر، اورنج
. Luciobarbus caspius : سس ماهی خزر
. Luciobarbus esocinus : سونگ
. Luciobarbus kersin: برزم
90. Luciobarbus mursa : سس ماهی، زردک قلمی
. Luciobarbus mystaceus : -
. Luciobarbus pectoralis : توئینی، برزم، بسان
. Luciobarbus subquincunciatus : سلیمانی، خال سیاه
. Luciobarbus xanthopterus : گتان
. Mesopotamichthys sharpeyi : بنی
. Pelecus cultratus : شمشیرماهی آب شیرین
. Petroleuciscus esfahani : -
. Pimephales promelas : -
. Pseudophoxinus atropatenus : -
100. Pseudorasbora parva :آمورچه، پاروا (غیربومی)ـ
. Rhodeus amarus : ماهی مخرج لوله ای
. Rhodeus sericeus : ماهی مخرج لوله ای
. Romanogobio ciscaucasicus : -
. Romanogobio persus : گاوماهی ایرانی
. Rutilus frisii kutum : ماهی سفید
. Rutilus rutilus caspius : ماهی کلمه خزر
. Scardinius erythrophthalmus : ماهی سرخ باله
. Schizocypris altidorsalis : گرگک
. Schizocypris brucei : قزل برفی وزیرستان
110. Schizopygopsis stoliczkai : -
. Schizothorax curvifrons : -
. Schizothorax labiatus : قزل برفی کنر
. Schizothorax pelzami : ماهی خواجو
. Schizothorax zarudnyi : انجک
. Squalius cephalus : سفد رودخانه ای، عروس ماهی
. Squalius lepidus : کاوار
. Squalius ulanus : -
. Tinca tinca : لای ماهی
119. Vimba vimba : سیاه کولی


 

 

■ Cyprinodontidae (کپورماهیان دنداندار) :

1. Aphanius arakensis : کپور دنداندار اراک
2. Aphanius asquamatus : آفانيوس
3. Aphanius darabensis : کپور دنداندار کول
4. Aphanius dispar : آفانيوس
5. Aphanius farsicus : کپور دنداندار فارسی
6. Aphanius furcatus : کپور دنداندار بدون فلس ایران
7. Aphanius ginaonis : کپور دنداندار گنو
8. Aphanius isfahanensis : کپور دنداندار اصفهان
9. Aphanius kavirensis : کپور دنداندار کویر
10. Aphanius mento : کپور دنداندار ایرانی
11. Aphanius mesopotamicus : کپور دنداندار بین النهرین
12. Aphanius pluristriatus : -
13. Aphanius punctatus : -
14. Aphanius shirini : کپور دنداندار خسرو شیرین
15. Aphanius sophiae : کپور دنداندار صوفیه
16. Aphanius vladykovi : کپور دنداندار زاگرس

■ Esocidae (اردک ماهیان) :

1. Esox lucius : اردک ماهی

■ Gasterosteidae (سه خاره ماهیان) :

1. Gasterosteus aculeatus : سه خار (غیربومی)ـ
2. Pungitius platygaster : نه خار، سه خاره نما


■ Gobiidae (گاوماهیان) :


1. Anatirostrum profundorum : گاوماهی پوزه دراز
2. Babka gymnotrachelus (?) : گاوماهی تندرو
3. Benthophiloides brauneri : گاوماهی برانری
4. Benthophiloides turcomanus :گاوماهی ترکمن
5. Benthophilus baeri : گاوماهی دگمه سر
6. Benthophilus ctenolepidus : گاوماهی شفاف
7. Benthophilus granulosus : -
8. Benthophilus leobergius : گاوماهی بچه قورباغه ای
9. Benthophilus leptocephalus : گاوماهی
10. Benthophilus leptorhynchus : گاوماهی پوزه کوتاه
11. Benthophilus macrocephalus :گاوماهی بچه قورباغه ای
12. Benthophilus magistri : گاوماهی آزوف
13. Benthophilus stellatus : گاوماهی ستاره ای
14. Benthophilus svetovidovi : -
15. Boleophthalmus dussumieri : اشلمبو، گل خورک
16. Glossogobius giuris : گاوماهی سرپهن، چشم نواری
17. Knipowitschia caucasica : گاوماهی کوتوله قفقازی
18. Knipowitschia longecaudata (?): گاوماهی دم دراز
19. Mesogobius batrachocephalus (?): گاوماهی شلاقی
20. Mesogobius nigronotatus : گاوماهی
21. Neogobius fluviatilis : گاوماهی شنی خزری
22. Neogobius melanostomus : گاوماهی دم گرد خزری
23.Ponticola gorlap : گاوماهی سرگنده خزری
24.Ponticola iranicus : گاوماهی ایرانی
25. Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده
26. Ponticola syrman (?) :گاوماهی سیرمان
27. Proterorhinus marmoratus : گاوماهی پوزه لوله ای
28.Proterorhinus nasalis : گاوماهی پوزه لوله ای شرقی
29. Proterorhinus semipellucidus : -
30. Rhinogobius similis : گاوماهی (غیربومی)ـ

■ Heteropneustidae (اشلمبو ماهیان) :

1. Heteropneustes fossilis : گربه ماهی نیش زن، اشلمبو

■ Ictaluridae (گربه ماهان آب شیرین آمریکای شمالی) :

1. Ameiurus nebulosus : گربه ماهی کله گاوی (غیربومی)ـ

■ Lotidae :

1. Lota lota : ماهی چرب

■ Mastacembelidae

1. Mastacembelus mastacembelus : مارماهی شاخدار

■ Mugilidae (کفال ماهیان) :

1. Planiliza abu : بیاح
2. Chelon aurata : کفال طلایی
3. Chelon saliens : کفال پوزه باریک
4. Mugil cephalus: کفال خاکستری (پرورشی)

 

 

 

 

 

■ Nemacheilidae (رفتگر ماهیان خاردار) :

1. Barbatula farsica : ماهی لوچ فارس، سگ ماهی
2. Ilamnemacheilus longipinnis : سگ ماهی
3. Oxynoemacheilus angorae : سگ ماهی آنگورا
4. Oxynoemacheilus argyrogramma : سگ ماهی
5. Oxynoemacheilus bergianus : سگ ماهی جویباری
6. Oxynoemacheilus brandtii : سگ ماهی، لوچ کورا
7. Oxynoemacheilus chomanicus : سگ ماهی چومان
8. Oxynoemacheilus frenatus : سگ ماهی جویباری
9. Oxynoemacheilus kermanshahensis : لوچ کرمانشاه
10. Oxynoemacheilus kiabii : لوچ کیابی
11. Oxynoemacheilus kurdistanicus : لوچ کردستان
12. Oxynoemacheilus persa : سگ ماهی، لوچ پارسی
13. Oxynoemacheilus tigris : سگ ماهی، لوچ نواری
14. Oxynoemacheilus tongiorgii : سگ ماهی، لوچ
15. Oxynoemacheilus zagrosensis : سگ ماهی زاگرس
16. Paracobitis atrakensis : سگ ماهی، لوچ اترک
17. Paracobitis basharensis : سگ ماهی، لوچ
18. Paracobitis ghazniensis : سگ ماهی، لوچ غزنی
19. Paracobitis longicauda : لوچ تاجدار شرقی
20. Paracobitis malapterura : لوچ تاجدار غربی
21. Paracobitis molavii : سگ ماهی، لوچ مولوی
22. Paracobitis persa : سگ ماهی، لوچ
23. Paracobitis rhadinaeus : سگ ماهی
24. Paracobitis smithi : سگ ماهی، لوچ کور
25. Paracobitis vignai : سگ ماهی
26. Paraschistura abdolii : سگ ماهی
27. Paraschistura aredvii : سگ ماهی
28. Paraschistura bampurensis : سگ ماهی، لوچ بمپور
29. Paraschistura cristata : سگ ماهی، لوچ تاجدار ترکمن
30. Paraschistura hormuzensis : -
31. Paraschistura kessleri : سگ ماهی، لوچ کسلر
32. Paraschistura lindbergi : سگ ماهی
33. Paraschistura naumanni : سگ ماهی
34. Paraschistura nielseni : سگ ماهی
35. Paraschistura pasatigris : سگ ماهی
36. Paraschistura prashari : سگ ماهی
37. Paraschistura susiani : سگ ماهی سوسا
38. Paraschistura turcmenica : -
39. Schistura baluchiorum : سگ ماهی، لوچ بلوچی
40. Triplophysa farwelli : سگ ماهی
41. Triplophysa stenura : سگ ماهی
42. Triplophysa stoliczkai : سگ ماهی، لوچ تبتی
43. Triplophysa tenuis : سگ ماهی
44. Turcinoemacheilus bahaii : سگ ماهی، لوچ بهایی
45. Turcinoemacheilus hafezi : سگ ماهی، لوچ حافظ
46. Turcinoemacheilus kosswigi : سگ ماهی
47. Turcinoemacheilus saadii : سگ ماهی، لوچ سعدی

■ Percidae (سوف ماهیان) :

1. Gymnocephalus cernua :
2. Perca fluviatilis : سوف حاجی طرخان
3. Sander lucioperca : ماهی سوف

■ Petromyzontidae :

1. Caspiomyzon wagneri : لامپری خزر ، مارماهی دهان گرد

■ Poeciliidae (کپورماهیان دنداندار زنده زا) :

1. Gambusia holbrooki : گامبوزیا


■ Salmonidae (آزاد ماهیان) :

1. Coregonus lavaretus : سفیدماهی اروپایی(غیربومی)ـ
2. Oncorhynchus gorbuscha :آزادماهی صورتی(غیربومی)ـ
3. Oncorhynchus keta :آزادماهی کتا (غیربومی)ـ
4. Oncorhynchus kisutch : آزادماهی کوهو (غیربومی)ـ
5. Oncorhynchus mykiss : قزل آلای رنگین کمان(غیربومی)ـ
6. Salmo caspius : ماهی آزاد دریای خزر
7. Salmo trutta : ماهی قزل آلای خال قرمز
8. Salvelinus fontinalis : ماهي آزاد چشمه ای(غیربومی)ـ
9. Stenodus leucichthys : ماهی آزاد زیبا

■ Siluridae (اسبله ماهیان) :

1. Silurus glanis : اسبله
2. Silurus triostegus : گربه ماهی بین النهرین

■ Sisoridae (گربه ماهیان سیسورید) :

1. Glyptothorax armeniacus
2. Glyptothorax cous
3. Glyptothorax kurdistanicus
4. Glyptothorax silviae
5. Glyptothorax steindachneri

■ Syngnathidae (نی ماهیان یا سوزن ماهیان) :

1. Syngnathus abaster : سوزن ماهی، نی ماهی

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت برای FishBase.ir محفوظ می باشد. هرنوع کپی برداری ممنوع است.
Designed by: Mehdi Mahjoob