تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان   خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 

• فهرست ماهیان آب شیرین ایران (ماهیان آب های داخلی ایران):

»» بخش خانواده های ماهیان ایران، بطور کامل به پایان رسیده است. هم اکنون در حال توسعه بخش گونه ها هستیم، که هر گونه پس از تکمیل ، در لیست زیر فهرست خواهد شد. گونه ها علاوه بر فهرست زیر، از بخش خانواده مربوطه نیز قابل دسترسی هستند.
• فهرست زیر، شامل کلیه ماهیانی که در آب های شیرین ایران مشاهده شده اند می شود، حتی ماهیانی که ساکن آبهای غیرشیرین هستند و موقتا به آب شیرین مهاجرت می نمایند.

• راهنما:
رنگ زرد: نام خانواده / رنگ سفید: نام گونه تکمیل شده / رنگ سیاه: نام گونه ای که هنوز تکمیل نشده.


 

 

■ Acipenseridae (تاسماهیان) ↓

1. Acipenser gueldenstaedtii : چالباش
2. Acipenser nudiventris : ماهی شیپ
3. Acipenser persicus : قره‌برون
4. Acipenser ruthenus : ماهی استرلیاد (فقط پرورشی)ـ
5. Acipenser stellatus : ازون‌برون
6. Huso huso : فیل‌ماهی

■ Adrianichthyidae (شالیزار ماهیان)↓

1. Oryzias latipes : برنج‌ماهی ژاپنی (وارداتی)ـ

■ Anguillidae (مارماهیان آب شیرین) ↓

1. Anguilla anguilla :مارماهی اروپایی

■ Atherinidae (شیشه‌ماهیان / گل‌آذین‌ماهیان)

1. Atherina boyeri : شیشه‌ماهی، گل‌آذین‌ماهی

■ Bagridae (کیسه‌ماهیان )

1. Mystus pelusius : گربه‌ماهی ابوزمير

■ Carcharhinidae (کوسه ماهیان درنده)

1. Carcharhinus leucas : گاوکوسه ، کولی

■ Centrarchidae (خورشیدماهیان) : [معرفی شده]

1. Lepomis macrochirus :
2. Micropterus salmoides :باس دهان‌بزرگ

■ Chanidae (خامه ماهیان)

1. Chanos chanos : خامه ماهی

■ Channidae (سرماریان) ↓

1. Channa gachua :
2. Channa orientalis :

■ Cichlidae (سیکلیدها)

1. Iranocichla hormuzensis : سیکلید ایرانی
2. Oreochromis niloticus : تیلاپیای نیل (وارداتی)ـ
3. Tilapia zillii : تیلاپیای شکم سرخ (وارداتی)ـ

■ Clupeidae (شگ‌ماهیان)

1. Alosa caspia : شگ‌ماهی خزر، پوزانوک خزری
2. Alosa immaculata : پوزانوک پشت‌سیاه
3. Alosa kessleri : شگ‌ماهی مهاجر
4. Clupeonella cultriventris : کیلکای معمولی
5. Tenualosa ilisha : ماهی صبور، زبور

■ Cobitidae (سگ‌ماهیان جویباری /رفتگر ماهیان)

1. Cobitis elazigensis : سگ‌ماهی، لوچ
2. Cobitis faridpaki : ماهی لوچ فریدپاکی
3. Cobitis keyvani : ماهی لوچ کیوانی
4. Cobitis linea : سگ‌ماهی، لوچ
5. Cobitis taenia : سگ‌ماهی خاردار
6. Cobitis turcica : سگ‌ماهی ، لوچ
7. Sabanejewia aurata : سگ‌ماهی طلایی
8. Sabanejewia caspia : سگ‌ماهی مخطط خزری
9. Sabanejewia caucasica : سگ‌ماهی قفقازی

■ Cyprinidae (کپورماهیان)

1. Abramis brama : ماهی سیم
2. Acanthobrama marmid : شبه ساردين
3. Acanthobrama microlepis : مرواريد ماهي لب‌نازك
4. Acanthobrama persidis : مرواریدماهی پارسی
5. Acanthobrama urmianus : مرواریدماهی ارومیه
6. Alburnoides bipunctatus : ماهي خياطه، لپک
7. Alburnoides holciki : -
8. Alburnoides idignensis : -
9. Alburnoides namaki : خیاطه نمکی
10. Alburnoides nicolausi : -
11. Alburnoides petrubanarescui : -
12. Alburnoides qanati : ماهی قناتی
13. Alburnoides taeniatus : ماهی خیاطه مخطط
14. Alburnus akili : -
15. Alburnus alburnus : مرواریدماهی، ماهی کولی
16. Alburnus atropatenae : -
17. Alburnus caeruleus : -
18. Alburnus chalcoides : شاه کولی، اسلک، سپیدکولی
19. Alburnus doriae : -
20. Alburnus filippii : مروارید ماهی، کولی کورا
21. Alburnus heckeli : -
22. Alburnus mossulensis : شاه‌کولی جنوبی، نازوک
23. Alburnus zagrosensis : -
24. Ballerus sapa : سیم کند‌پوزه، سیم چشم‌سفید
25. Bangana dero :
26. Bangana gedrosicus : -
27. Barbus barbulus : برزم
28. Barbus ciscaucasicus : سس‌ماهی تِرِک
29. Barbus cyclolepis : -
30. Barbus grypus : شیربت
31. Barbus lacerta : سس‌ماهی کورا، بلیزم
32. Barbus plebejus : -
33. Barilius mesopotamicus : -
34. Blicca bjoerkna : سیم پرک، سیم‌نما
35. Cabdio morar : -
36. Caecocypris basimi : -
37. Capoeta aculeata : سیاه‌ماهی، شوم
38. Capoeta barroisi : سیاه‌ماهی دشت ارژنی
39. Capoeta buhsei : سیاه‌ماهی، شمشیری، سبیلی
40. Capoeta capoeta : سیاه‌ماهی خزری، تیل خوس
41. Capoeta damascina : سیاه‌ماهی شامات، سارده
42. Capoeta ferdowsii : سیاه‌ماهی فردوسی
43. Capoeta fusca : سیاه‌ماهی
44. Capoeta pyraghi : سیاه‌ماهی فراغی
45. Capoeta razii : سیاه‌ماهی رازی
46. Capoeta shajariani : سیاه‌ماهی شجریان
47. Capoeta trutta : سیاه‌ماهی، توئینی
48. Carasobarbus kosswigi : ابو هنج
49. Carasobarbus luteus : سس‌ماهی طلایی، حمری
50. Carasobarbus sublimus : -
51. Carassius auratus : کاراس ، گلدفیش
52. Carassius carassius : -
53. Chondrostoma cyri : ماهی شکم سیاه ارس
54. Chondrostoma orientale : -
55. Chondrostoma oxyrhynchum : -
56. Chondrostoma regium : ماهی نازُک
57. Crossocheilus diplochilus : -
58. Crossocheilus latius : ماهی سنگ چرخ
59. Ctenopharyngodon idella : کپور علفخوار، آمور
60. Cyprinion kais : لوتک، بوتک
61. Cyprinion macrostomum : لوتک، بوتک
62. Cyprinion microphthalmum : -
63. Cyprinion milesi : -
64. Cyprinion tenuiradius: لوتک
65. Cyprinion watsoni : شیدار
66. Cyprinus carpio : کپور معمولی
67. Garra lorestanensis : سنگ‌لیس لرستان
68. Garra persica : گل چراغ، سنگ‌لیس
69. Garra rossica : گل چراغ، ماهی سنگی، سنگ‌لیس
70. Garra rufa : گل چراغ، سنگ‌لیس، دکتر ماهی
71. Garra typhlops : کپور کور غار، کپور غار زاگرس
72. Garra variabilis : ماهی سنگی، سنگ‌لیس
73. Garra widdowsoni : ماهی کور عراق
74. Gobio gobio : گاوماهی ، کپور کفزی
75. Hemiculter leucisculus : تیزه کولی
76. Hemigrammocapoeta elegans : -
77. Hypophthalmichthys molitrix:کپور نقره‌ای
78. Hypophthalmichthys nobilis :کپور سرگنده (پرورشی)ـ
79. Labeo macmahoni : -
80. Leucalburnus satunini: -
81. Leucaspius delineatus : ماهی ریز نقره‌ای
82. Leuciscus aspius: ماش ماهی
83. Leuciscus gaderanus : -
84. Leuciscus latus : -
85. Leuciscus vorax : شلج
86. Luciobarbus brachycephalus :سس‌ماهی آرال
87. Luciobarbus capito : سس‌ماهی، زردک، زرده پر، اورنج
88. Luciobarbus caspius : سس‌ماهی خزری
89. Luciobarbus esocinus : سونگ
90. Luciobarbus kersin: برزم
91. Luciobarbus mursa : سس‌ماهی، زردک قلمی
92. Luciobarbus mystaceus : -
93. Luciobarbus pectoralis : توئینی، برزم، بسان
94. Luciobarbus subquincunciatus : سلیمانی، خال سیاه
95. Luciobarbus xanthopterus : گتان
96. Mesopotamichthys sharpeyi : بنی
97. Pelecus cultratus : شمشیرماهی آب شیرین، تیغ‌ماهی
98. Petroleuciscus esfahani : -
99. Pimephales promelas : -
100. Pseudophoxinus atropatenus : -
101. Pseudorasbora parva :آمورچه، پاروا (غیربومی)ـ
102. Rhodeus amarus : ماهی مخرج‌لوله‌ای
103. Rhodeus sericeus : ماهی مخرج‌لوله‌ای
104. Romanogobio ciscaucasicus : -
105. Romanogobio persus : گاوماهی ایرانی
106. Rutilus frisii kutum : ماهی سفید
107. Rutilus rutilus : ماهی کلمه خزر
108. Scardinius erythrophthalmus : ماهی سرخ‌باله
109. Schizocypris altidorsalis : گرگک
110. Schizocypris brucei : قزل برفی وزیرستان
111. Schizopygopsis stoliczkai : -
112. Schizothorax curvifrons : -
113. Schizothorax labiatus : قزل برفی کنر
114. Schizothorax pelzami : ماهی خواجو
115. Schizothorax zarudnyi : انجک
116. Squalius cephalus : سفید رودخانه‌ای، عروس‌ماهی
117. Squalius lepidus : کاوار
118. Squalius ulanus : -
119. Tinca tinca : لای‌ماهی
120. Vimba vimba : سیاه‌کولی


 

 

■ Cyprinodontidae (کپورماهیان دندان‌دار)

1. Aphanius arakensis : کپور دندان‌دار اراک
2. Aphanius asquamatus : آفانيوس
3. Aphanius darabensis : کپور دندان‌دار کول
4. Aphanius dispar : آفانيوس، ماهی گورخری
5. Aphanius farsicus : کپور دندان‌دار فارسی
6. Aphanius furcatus : کپور دندان‌دار بدون فلس ایران
7. Aphanius ginaonis : کپور دندان‌دار گنو
8. Aphanius isfahanensis : کپور دندان‌دار اصفهان
9. Aphanius kavirensis : کپور دندان‌دار کویر
10. Aphanius mento : کپور دندان‌دار ایرانی
11. Aphanius mesopotamicus : کپور دندان‌دار بین‌النهرین
12. Aphanius pluristriatus : کپور دندان‌دار فسا
13. Aphanius punctatus : کپور دندان‌دار مهارلو
14. Aphanius shirini : کپور دندان‌دار خسرو شیرین
15. Aphanius sophiae : کپور دندان‌دار صوفیه
16. Aphanius vladykovi : کپور دندان‌دار زاگرس

■ Esocidae (اردک‌ماهیان)

1. Esox lucius : اردک‌ماهی

■ Gasterosteidae (سه‌خاره‌ماهیان / پشت‌خاردار‌ماهیان)

1. Gasterosteus aculeatus : سه‌خاره
2. Pungitius platygaster : نه‌خاره، سه‌خاره‌نما


■ Gobiidae (گاوماهیان)


1. Anatirostrum profundorum : گاوماهی پوزه‌دراز
2. Babka gymnotrachelus (?) : گاوماهی تندرو
3. Benthophiloides brauneri : گاوماهی برانری
4. Benthophiloides turcomanus :گاوماهی ترکمن
5. Benthophilus baeri : گاوماهی دگمه‌سر
6. Benthophilus ctenolepidus : گاوماهی شفاف
7. Benthophilus granulosus : گاوماهی دانه‌دار
8. Benthophilus leobergius : گاوماهی بچه‌قورباغه‌ای
9. Benthophilus leptocephalus : گاوماهی
10. Benthophilus leptorhynchus : گاوماهی پوزه‌کوتاه
11. Benthophilus macrocephalus :مترسک سرگنده
12. Benthophilus magistri : گاوماهی آزوف
13. Benthophilus stellatus : گاوماهی ستاره‌ای
14. Benthophilus svetovidovi : گاوماهی اسوِتوویدوف
15. Boleophthalmus dussumieri : اشلمبو، گل‌خورک
16. Glossogobius giuris : گاوماهی سرپهن، چشم‌نواری
17. Knipowitschia caucasica : گاوماهی کوتوله قفقازی
18. Knipowitschia longecaudata: گاوماهی کوتوله دم‌دراز
19. Mesogobius batrachocephalus (?): گاوماهی شلاقی
20. Mesogobius nigronotatus : گاوماهی خال‌سیاه
21. Neogobius fluviatilis : گاوماهی شنی خزری
22. Neogobius melanostomus : گاوماهی دم‌گرد خزری
23. Ponticola cyrius : گاوماهی کورا
24. Ponticola gorlap : گاوماهی سرگنده خزری
25. Ponticola iranicus : گاوماهی ایرانی
26. Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده
27. Ponticola syrman :گاوماهی سیرمان
28. Proterorhinus marmoratus : گاوماهی مرمری
29. Proterorhinus nasalis : گاوماهی بینی‌لوله‌ای شرقی
31. Proterorhinus semipellucidus : -
31. Rhinogobius similis : گاوماهی (غیربومی)ـ

■ Heteropneustidae (اشلمبو ماهیان)

1. Heteropneustes fossilis : گربه‌ماهی نیش زن، اشلمبو

■ Ictaluridae (گربه ماهان آب شیرین آمریکای شمالی)

1. Ameiurus nebulosus : گربه‌ماهی کله گاوی (غیربومی)ـ

■ Lotidae (درازماهیان)

1. Lota lota : ماهی چرب

■ Mastacembelidae (مارماهیان خاردار)↓

1. Mastacembelus mastacembelus : مارماهی شاخدار

■ Mugilidae (کفال‌ماهیان)

1. Ellochelon vaigiensis :
2. Chelon aurata : کفال طلایی
3. Chelon saliens : کفال پوزه‌باریک
4. Mugil cephalus : کفال خاکستری، کفال راه‌راه
5. Planiliza abu : بیاح
6. Planiliza subviridis : کفال پشت‌سبز

 

 

 

 

 

■ Nemacheilidae (رفتگرماهیان خاردار)

1. Barbatula farsica : ماهی لوچ فارس، سگ‌ماهی
2. Eidinemacheilus smithi : ماهی لوچ کور
3. Ilamnemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی
4. Oxynoemacheilus angorae : سگ‌ماهی آنگورا
5. Oxynoemacheilus argyrogramma : سگ‌ماهی
6. Oxynoemacheilus bergianus : سگ‌ماهی جویباری
7. Oxynoemacheilus brandtii : سگ‌ماهی، لوچ کورا
8. Oxynoemacheilus chomanicus : سگ‌ماهی چومان
9. Oxynoemacheilus frenatus : سگ‌ماهی جویباری
10. Oxynoemacheilus kermanshahensis : لوچ کرمانشاه
11. Oxynoemacheilus kiabii : لوچ کیابی
12. Oxynoemacheilus kurdistanicus : لوچ کردستان
13. Oxynoemacheilus persa : سگ‌ماهی، لوچ پارسی
14. Oxynoemacheilus tigris : سگ‌ماهی، لوچ نواری
15. Oxynoemacheilus tongiorgii : سگ‌ماهی، لوچ
16. Oxynoemacheilus zagrosensis : سگ‌ماهی زاگرس
17. Paracobitis atrakensis : سگ‌ماهی، لوچ اترک
18. Paracobitis basharensis : سگ‌ماهی، لوچ
19. Paracobitis ghazniensis : سگ‌ماهی، لوچ غزنی
20. Paracobitis longicauda : لوچ تاجدار شرقی
21. Paracobitis malapterura : لوچ تاجدار غربی
22. Paracobitis molavii : سگ‌ماهی، لوچ مولوی
23. Paracobitis persa : سگ‌ماهی، لوچ
24. Paracobitis rhadinaeus : سگ‌ماهی
25. Paracobitis smithi : سگ‌ماهی، لوچ کور
26. Paracobitis vignai : سگ‌ماهی
27. Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی
28. Paraschistura aredvii : سگ‌ماهی
29. Paraschistura bampurensis : سگ‌ماهی، لوچ بمپور
30. Paraschistura cristata : سگ‌ماهی، لوچ تاجدار ترکمن
31. Paraschistura hormuzensis : -
32. Paraschistura kessleri : سگ‌ماهی، لوچ کسلر
33. Paraschistura lindbergi : سگ‌ماهی
34. Paraschistura naumanni : سگ‌ماهی
35. Paraschistura nielseni : سگ‌ماهی
36. Paraschistura pasatigris : سگ‌ماهی
37. Paraschistura prashari : سگ‌ماهی
38. Paraschistura susiani : سگ‌ماهی سوسا
39. Paraschistura turcmenica : -
40. Schistura baluchiorum : سگ‌ماهی، لوچ بلوچی
41. Triplophysa farwelli : سگ‌ماهی
42. Triplophysa stenura : سگ‌ماهی
43. Triplophysa stoliczkai : سگ‌ماهی، لوچ تبتی
44. Triplophysa tenuis : سگ‌ماهی
45. Turcinoemacheilus bahaii : سگ‌ماهی، لوچ بهایی
46. Turcinoemacheilus hafezi : سگ‌ماهی، لوچ حافظ
47. Turcinoemacheilus kosswigi : سگ‌ماهی
48. Turcinoemacheilus saadii : سگ‌ماهی، لوچ سعدی

■ Percidae (سوف‌ماهیان)

1. Gymnocephalus cernua :ماهی روف
2. Perca fluviatilis : سوف حاجی طرخان
3. Sander lucioperca : ماهی سوف

■ Petromyzontidae (دهان‌گردماهیان) ↓

1. Caspiomyzon wagneri : لامپری خزر ، مارماهی دهان گرد

■ Poeciliidae (کپورماهیان دندان‌دار زنده زا)

1. Gambusia holbrooki : گامبوزیا


■ Salmonidae (آزاد‌ماهیان)

1. Coregonus lavaretus : سفیدماهی اروپایی (غیربومی)ـ
2. Oncorhynchus gorbuscha :آزادماهی صورتی (غیربومی)ـ
3. Oncorhynchus keta :آزادماهی کتا (غیربومی)ـ
4. Oncorhynchus kisutch : آزادماهی کوهو (غیربومی)ـ
5. Oncorhynchus mykiss : قزل‌آلای رنگین‌کمان(غیربومی)ـ
6. Salmo caspius : ماهی آزاد دریای خزر
7. Salmo tigridis : ماهی آزاد دجله
8. Salmo trutta : ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز
9. Salvelinus fontinalis : ماهي آزاد چشمه‌ای(غیربومی)ـ

■ Siluridae (اسبله‌ماهیان)

1. Silurus glanis : اسبله
2. Silurus triostegus : گربه‌ماهی بین‌النهرین

■ Sisoridae (گربه‌ماهیان سیسورید)

1. Glyptothorax armeniacus
2. Glyptothorax cous
3. Glyptothorax kurdistanicus
4. Glyptothorax silviae
5. Glyptothorax steindachneri

■ Syngnathidae (نی‌ماهیان یا سوزن‌ماهیان)

1. Syngnathus abaster : سوزن‌ماهی، نی‌ماهی