تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده سر زرهیان
(Pentacerotidae)


■ مشخصات کلی خانواده سرزرهیان (Pentacerotidae):

»» خانواده سرزرهیان، به راستهء سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه pente (یونانی)= پنج + keras, -atos (یونانی)= شاخ

نام انگلیسی: Armorheads

نام فارسی: سرزرهیان، سرزره‌ها

Pentacerotidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی سرزرهیان ،Pentacerotidae:

 • دریازی و منطقهء پراکنش آن در ناحیه اقیانوسهای هند و آرام و جنوب غرب اقیانوس اطلس و آب‌های مرتبط
 • دارای 7 جنس و 13 گونه در جهان
 • بدن مرتفع و بسیار فشرده
 • استخوان سر بیرون زده است
 • استخوان فوق فکی ندارد
 • باله پشتی 4 تا 14 شعاع سخت قوی و 9-29 شعاع نرم دارد
 • باله مخرجی 2-5 شعاع سخت دارد و دارای 7-13 شعاع نرم است
 • باله شکمی بزرگ است و یک شعاع سخت بلندتر دارد و دارای 5 شعاع نرم است
 • فلس‌ها کوچک هستند
 • بیشتر ساکن شیب‌های عمیق، صخره‌های دریایی و مناطق‌کم عمق و معتدله
 • ارزش غذایی برای انسان دارند
 • احتمالا از نوزاد و تخم مراقبت نمی‌کنند

 

■ پراکنش خانواده سر زرهیان در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده سرزرهیان در آب‌های ایران شناسایی شده است:

 • 1. Histiopterus

 

• گونه‌های خانواده سر زرهیان در آب‌های ایران: خانواده سرزرهیان در ایران یک گونه به شرح جدول زیر دارد:
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓


1. Histiopterus typus
ماهی سرزره باله‌بادبانی