تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی   درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
 
 

مقدمه


خانواده، یکی از گروه‌های اصلی در علم دسته‌بندی به روش لینه برای جانوران است (برای گیاهان عموما واژه تیره استفاده می‌شود). خانواده در طبقه‌بندی پاینتر از راسته و بالاتر از جنس و گونه قرار می‌گیرد. در واقع هر یک یا چند خانواده در یک راسته، و هر خانواده خود شامل یک یا ده‌ها گونه ماهی متفاوت است.
منابع گوناگون، تعداد خانواده‌ها و گونه‌های ماهیان خلیج فارس و دریای عمان را متفاوت اعلام کرده‌اند، اما بر پایهء آخرین تحقیقات تا سال 97، حدود 160 خانواده ماهیان در این منطقه (بخش آب‌های ایران) شناسایی شده است. برای آسانی دسترسی به اطلاعات این خانواده‌ها، بر سه مبنای مختلف آن‌ها را فهرست نموده‌ایم:


 
فهرست خانواده ماهیان خلیج فارس و دریای عمان بر مبنای نام فارسی
     
خانواده ماهیان خلیج فارس و دریای عمان بر مبنای نام انگلیسی
   
 


1. Albuliformes (استخوان‌ماهی‌سانان) Albulidae

► 2. Anguilliformes
(مارماهی‌سانان) CongridaeMuraenesocidaeMuraenidaeOphichthidae

3. Aulopiformes (لوله‌سانان)Chlorophthalmidae Synodontidae

► 4. Atheriniformes
(گل‌آذین‌ماهی‌سانان) Atherinidae

► 5. Batrachoidiformes
(وزغ‌ماهی‌سانان) Batrachoididae

6. Beloniformes
(منقارماهی‌سانان) Belonidae Exocoetidae Hemiramphidae

► 7. Beryciformes
(سنجاب‌ماهی‌سانان) Anomalopidae Holocentridae Monocentridae

► 8. Blenniiformes (بلنی‌سانان) Blenniidae Clinidae Tripterygiidae

► 9. Callionymiformes
(گل‌آذین‌ماهی‌سانان)Callionymidae

► 10. Carcharhiniformes
(کوسه‌ماهیان درنده)Carcharhinidae Galeocerdonidae Hemigaleidae Proscylliidae Sphyrnidae Triakidae

► 11.


► 12. Clupeiformes
(شگ‌ماهی‌سانان) Chirocentridae Clupeidae Dussumieriidae Engraulidae Pristigasteridae

► 13. Cyprinodontiformes
(کپوردندان‌ماهیان) Aphaniidae Poeciliidae

► 14. Elopiformes
(بانوماهی‌سانان) Elopidae Megalopidae

► 15. Gadiformes
(روغن‌ماهی‌سانان) Bregmacerotidae

► 16. Gasterosteiformes (خارماهی‌سانان) Pegasidae

► 17. Gobiiformes (گاوماهی‌سانان) Gobiidae Oxudercidae

► 18. Gonorynchiformes (خامه‌ماهی‌سانان) Chanidae

► 19. Hexanchiformes
(شش‌آبششی‌سانان) Hexanchidae

► 20. Istiophoriformes
(نول‌ماهی‌سانان) Xiphiidae

► 21. Lamniformes
(کوسه‌سانان) Alopiidae Lamnidae Odontaspididae Pseudocarchariidae

► 22. Lampriformes
(دهان‌گردماهی‌سانان) Lampridae Veliferidae

► 23. Lophiiformes
(قلابچه‌ماهی‌سانان) Antennariidae Lophiidae Ogcocephalidae

► 24. Mugiliformes
(کفال‌‌سانان) Mugilidae

► 25. Myctophiformes
(فانوس‌ماهی‌سانان) Myctophidae

► 25. Myliobatiformes
(لقمه‌ماهی‌سانان) Aetobatidae Dasyatidae Gymnuridae Myliobatidae Rhinopteridae

► 26. Ophidiiformes
(روده‌سانان) Bythitidae Ophidiidae

► 27. Orectolobiformes
(کوسه‌نهنگ‌سانان ) Ginglymostomatidae Hemiscylliidae Rhincodontidae Stegostomatidae

► 28. Osmeriformes
(سیمین‌ماهی‌سانان) Alepocephalidae

► 29. Perciformes
(سوف‌ماهی‌سانان) Acanthuridae Acropomatidae ApogonidaeAriommatidae Caesionidae Caproidae Carangidae Cepolidae Chaetodontidae Cirrhitidae Coryphaenidae Drepaneidae Echeneidae Ephippidae Gempylidae Gerreidae Haemulidae Istiophoridae Kuhliidae Kyphosidae LabridaeLactariidae Leiognathidae Lethrinidae Lobotidae Lutjanidae Malacanthidae Menidae Microdesmidae Monodactylidae Mullidae Nemipteridae Opistognathidae Pempheridae PentacerotidaePolynemidae Pomacanthidae Pomacentridae Pomatomidae Priacanthidae Pseudochromidae Rachycentridae Scaridae Scatophagidae Sciaenidae Scombridae Serranidae Siganidae Sillaginidae Sparidae Sphyraenidae Stromateidae Terapontidae Trichiuridae Uranoscopidae Xenisthmidae Zanclidae

► 30. Pleuronectiformes
(کفشک‌ماهی‌سانان ) BothidaeCitharidae Cynoglossidae Paralichthyidae Psettodidae Soleidae

► 31. Pristiophoriformes
(اَرّه‌کوسه‌سانان) Pristiophoridae

► 32. Rajiformes
(چارگوش‌ماهی‌سانان) Rajidae

► 33. Rhinopristiformes
(پرتوماهی‌سانان بیل‌پوزه) Glaucostegidae Pristidae Rhinidae Rhinobatidae

► 34. Scorpaeniformes
(عقرب‌ماهی‌سانان)Apistidae Dactylopteridae Platycephalidae Scorpaenidae Sebastidae Synanceiidae Triglidae

► 35. Siluriformes
(گربه‌ماهی‌سانان) Ariidae Plotosidae

► 36. Squaliformes
(خاردارکوسه‌سانان) Centrophoridae Dalatiidae Echinorhinidae Etmopteridae

► 37. Stomiiformes
(اژدهاماهی‌سانان) Stomiidae

► 38. Syngnathiformes
(سوزن‌ماهی‌سانان) Centriscidae Fistulariidae Syngnathidae

► 39. Tetraodontiformes
(چهاردندان‌سانان) Balistidae Diodontidae Molidae Monacanthidae Ostraciidae Tetraodontidae Triacanthidae

► 40. Torpediniformes
(اژدرماهی‌سانان) Narcinidae Torpedinidae

► 41. Trachichthyiformes
(لیزابه‌سرسانان) Trachichthyidae

► 42. Trachiniformes
(زهرماهی‌سانان) Creediidae Pinguipedidae Trichonotidae

► 43. Zeiformes
(طلاکوب‌ماهی‌سانان) Zeidae

   
  Family of fishes in persian gulf and gulf of oman, full list of fishes families of persian gulf and gulf of oman