تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده گربه‌ماهیان دریایی
(Ariidae)■ مشخصات کلی خانواده گربه‌ماهیان دریایی (Ariidae):

»» خانواده گربه‌ماهیان دریایی، متعلق به راسته گربه‌ماهی‌سانان (Siluriformes) است.

ریشه لغوی: احتمالا از یونانی >> Ari = قدرت، استحکام

نام انگلیسی: Sea Catfishes

نام فارسی: گربه‌ماهیان دریایی

Ariidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده گربه‌ماهیان دریایی، Ariidae:

 • اغلب دریازی و ندرتا ساکن آب شیرین
 • دارای 30 جنس و 156 گونه در آب‌های جهان
 • پراکنش در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری.
 • باله دمی شاخه‌ای.
 • دارای کیسه شنا.
 • دارای باله چربی
 • سبیلک اغلب سه جفت و ندرتا دو جفت.
 • دهان میانی، عرضی یا هلالی، فک بالایی کم و بیش برجسته و دارای دندان کرکی‌شکل و مخروطی روی هر دو فک.
 • سوراخ‌های بینی قدامی و خلفی، نزدیک به هم.
 • بدن فاقد فلس، ولی دارای خط جانبی بوده که مسیر نسبتا منحنی شکل دارد.
 • فاقد سبیلک روی منطقه بویایی.
 • دارای صفحات استخوانی روی سر و مجاورت باله پشتی.
 • دارای یک خار در هر دو باله سینه‌ای و پشتی.
 • بسیاری از گونه‌ها توان ورود به آب شیرین را دارند.
 • اغلب جنس نر، تخم‌ها را تا زمان تخمه‌گشایی در دهان نگه می‌دارد.
 • ساکن بستر‌های گلی تا عمق 50 متر. ندرتا در اعماق بیشتر.
 • خارهای سینه‌ای امکان گزش دارد.
 • گوشت خوراکی و مشتری‌پسند دارند و در کشورهایی که منع مذهبی ندارد، مصرف می‌شوند.
 • صید آنها با ترال کف، تور کیسه ای، تور گوشگیر کف، گرگور، تور گردان ساحلی و قلاب امکان‌پذیر است.
 • اندازه آنها به بیش از 100 سانتیمتر هم می‌رسد.
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری پایینی، ائوسن پایینی

 

 

■ پراکنش در ایران:

میزان زی‌توده (بایومَس) گربه‌ماهیان در خلیج فارس، 3.6 برابر بیشتر از دریای عمان است (واحد سطح).
• جنس‌ها:
در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، 3 جنس از خانواده گربه ماهیان دریایی گزارش شده است:

 • 1. Arius >> شامل 1 گونه
 • 2. Netuma >> شامل 2 گونه
 • 3. Plicofollis >> شامل 2 گونه

• گونه‌ها: پنج گونه از سه جنس فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده‌اند:
با کلیک روی نام هر گونه، به صفحهء اختصاصی آن گونه بروید


1. Arius maculatus
گربه‌ماهی دریایی خال‌دار
2. Netuma bilineata
گربه‌ماهی دریایی برنزی (پوزه‌گرد)
3. Netuma thalassina
گربه ماهی بزرگ
4. Plicofollis dussumieri
گربه‌ماهی خاکی ، گربهماهی پوزهسیاه
5. Plicofollis layardi
گربه‌ماهی لاغر، گربه‌ماهی خونی
 
تصاویر زیر، برخی گونه‌های خانواده Ariidae در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد:
Ariopsis felis >> گربه ماهی دریایی سرسخت Aspistor luniscutis Bagre marinus
Ariopsis felis >> گربه ماهی دریایی سرسخت Aspistor luniscutis Bagre marinus
Cephalocassis jatia >> گربه ماهی رودخانه ای Genidens barbus >> گربه ماهی سفید دریایی Osteogeneiosus militaris >> گربه ماهی سرباز
Cephalocassis jatia >> گربه ماهی رودخانه ای Genidens barbus >> گربه ماهی سفید دریایی Osteogeneiosus militaris >> گربه ماهی سرباز