تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 


خلیج فارس و دریای عمان خلیج فارس و دریای عمان
خانواده نیزه ماهیان
(Istiophoridae)
persian gulf


 

■ مشخصات کلی خانواده نیزه‌ماهیان (Istiophoridae):

»» خانواده نیزه ماهیان، عضو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) است.

ریشه لغوی: یونانی >> Istion=بادبان + Pherein= به دوش کشیدن

نام انگلیسی: Billfishes, Sailfishes, Marlins

نام فارسی: نیزه ماهیان.

Istiophoridae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده Istiophoridae:

 • پراکنش در بیشتر نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری.
 • 5 جنس و 11 گونه در آب‌های جهان دارند.
 • استخوان‌های پیش‌فکی و بینی تشکیل یک عضو نیزه‌مانند یا منقارشکل با سطح مقطع مدور را می‌دهد.
 • فک پائین نوک تیز و کوتاه است.
 • غشاء‌های آبششی در isthmus تجمیع نشده است.
 • باله‌های شکمی بسیار باریک.
 • دارای دو باله مخرجی است که باله اول بزرگتر از دومی می‌باشد و شبیه باله پشتی دوم است.
 • دارای دو باله پشتی می‌باشد، که اولی بسیار بزرگ است.
 • دارای داندان‌های فکی.
 • بالغین دارای دو برجستگی خار مانند (Keel) در دو طرف ساقه دمی هستند.
 • باله پشتی در طول بخش پشتی بدن کشیده شده و دارای شکلی بادبان‌مانند است. باله پشتی میتواند جمع و در یک شیار فشرده شود.
 • دارای 24 مهره
 • حداکثر طول بیش از چهار متر.
 • نیزه یا منقار، جهت شکار استفاده می‌شود.
 • ماهیانی اقیانوسی و اپی‌پلاژیک هستند و از دامنه مهاجرت زیادی برخوردارند.
 • فعال بوده و همانند تن ماهیان جزو ماهیان مهاجر سریع هستند.
 • در لای‌های آبی بالای ترموکلاین حرکت می‌کنند.
 • تغذیه آن‌ها از گونه‌های مختلف ماهی‌ها، سخت‌پوستان و سرپایان صورت می‌گیرد.
 • از ماهیان جذاب برای صید ورزشی هستند. مصرف خوراکی داشته و بصورت تازه و منجمد مصرف می‌شوند.
 • صید آن‌ها بیشتر توسط رشته قلاب‌های طویل صورت می‌گیرد. بصورت ضمنی در صید پرساین یافت می‌شوند.

 

■ پراکنش نیزه‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، سه جنس از نیزه ماهیان گزارش شده است.

 • 1. Istiompax > نیزه‌ماهی‌ها
 • 2. Istiophorus > بادبان‌ماهی ها
 • 3. Kajikia > سفیدراه‌راه‌ها

• گونه‌های نیزه‌ماهی ایران:
گونه‌های جدول زیر از خانواده نیزه‌ماهیان در آب‌های ایران گزارش شده است.
برای اطلاعات بیشتر از هر گونه، روی نام آن کلیک کنید↓

1. Istiompax indica
نیزه‌ماهی سیاه ، مارلین سیاه
2. Istiophorus platypterus
بادبان‌ماهی هند و آرام
3. Kajikia audax
نیزه‌ماهی راه راه
نمونه‌هایی از نیزه‌ماهیان نقاط مختلف جهان:
Istiophorus albicans << بادبان ماهی اطلس Makaira mazara >> نیزه ماهی آبی Makaira nigricans >> نیزه ماهی آّبی
Istiophorus albicans << بادبان ماهی اطلس Makaira mazara >> نیزه ماهی آبی
هند و آرام

Makaira nigricans >> نیزه ماهی آبی
اطلس

Tetrapturus albidus >> مارلین سفید اطلس Tetrapturus pfluegeri Tetrapturus belone >> نیزه ماهی مدیترانه
Kajikia albida >> مارلین سفید اطلس Tetrapturus pfluegeri >> Tetrapturus belone >> نیزه ماهی مدیترانه