تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده سهدمماهیان
(Lobotidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده سهدمماهیان (Lobotidae):

»» خانواده سه‌دم‌ماهیان، به راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) تعلق دارند.

ریشه لغوی: یونانی >> lobos = پهن و آویخته

نام انگلیسی: Tripletails

نام فارسی: سه دم ماهیان.

Lobotidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سه‌دم‌ماهیان، Lobotidae:

 • پراکنش در اغلب آب‌های گرمسیری جهان.
 • در سطح جهان 3 جنس و 15 گونه دارد.
 • فاقد دندان روی استخوان‌های تیغه‌ای و کام.
 • باله دمی گرد.
 • بدن مستطیی شکل و سر مثلثی است.
 • لبه پیش‌سرپوش آبششی مضرس است.
 • شعاع‌های نرم باله‌های مخرجی و پشتی دارای بخش آویخته و پهنی هستند که به سمت عقب است و شکل سه دمی به بدن داده است.
 • بخش اول باله پشتی 11 تا 13 شعاع سخت دارد.
 • باله مخرجی 3 شعاع سخت دارد.
 • ماهیان جوان می‌توانند به پهلو روی آب شناور شده و همانند برگ خود را استتار کنند.
 • در آب‌های کم‌عمق مناطق فلات قاره بیشتر دیده می‌شوند.
 • حداکثر طول آن‌ها به 1 متر می‌رسد و میانگین آنها 50 سانتیمتر است.
 • احتمالا در شرایط پلاژیک تخمریزی می کنند. از تخم یا نوزاد محافظت نمی‌کنند.
 • مصرف غذایی آن‌ها بصورت تازه رواج دارد.
 • صید آن‌ها بوسیله تور گوشگیر شناور امکان‌پذیر است.

 

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از این خانواده در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 • 1. Lobotes


 

• گونه‌های سه‌دم‌ماهیان ایران: از جنس فوق، گونه زیر در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان مشاهده شده است:

1. Lobotes surinamensis
سه دم ماهی اطلس
تصاویر زیر بعضی گونههای متعلق به خانواده Lobotidae را در آب‌های جهان نشان میدهد:
Lobotes pacificus >> سه دم ماهی آرام Lobotes surinamensis >> سه دم ماهی اطلس
Lobotes pacificus >> سه دم ماهی آرام Lobotes surinamensis >> سه دم ماهی اطلس