تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده منجک‌ماهیان
(Tetrarogidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده منجک‌ماهیان (Tetrarogidae):

»» خانواده منجک‌ماهیان، به راستهء عقرب‌ماهی‌سانان (Scorpaeniformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه tetra (یونانی)= چهار + rogos (یونانی) = چین

نام انگلیسی: Wasp fishes

نام فارسی: منجک‌ماهیان

Tetrarogidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده منجک‌ماهیان ، Tetrarogidae:

  • بیشتر دریازی، و نیز در آب‌های لب‌شور و شیرین
  • پراکنش در اقیانوس هند و غرب آرام
  • دارای 17 جنس و 40 گونه
  • بدن فشرده
  • سر معمولا دارای خار و برجستگی
  • معمولا دارای دو خار روی سرپوش آبششی در جهت مخالف
  • غشاء آبششی جدا از Isthmus
  • خانواده‌ای به شدت سمی
  • تحرک کم

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده منجک‌ماهیان در آب‌های ایران شناسایی شده است:

  • 1.Pseudovespicula

 

• گونه‌ها: خانواده منجک‌ماهیان در ایران یک گونه به شرح جدول زیر دارد:
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓


1. Pseudovespicula dracaena
زنبورماهی دراکو