تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده سفره‌ماهیان عقابی آرام
(Aetobatidae)
 


 

■ مشخصات کلی خانواده سفره‌ماهیان عقابی آرام (Aetobatidae):

»» خانواده سفره‌ماهیان عقابی آرام، جزو راسته لقمه‌ماهی‌سانان (Myliobatiformes) است.

◄ این خانواده از جدا شدن جنس Aetobatus در سال‌های اخیر از خانوادهء Myliobatidae، ایجاد شده است.

ریشه لغوی: یونانی >> Aetos= عقاب + Batis, Batiidos= سفره ماهی

نام انگلیسی: Pacific Eagle rays

نام فارسی: سفره‌ماهیان عقابی آرام

Aetobatidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سفره‌ماهیان عقابی آرام، Aetobatidae:

  • تمرکز پراکنش در اقیانوس‌های اطلس، آرام و هند.
  • دارای یک جنس و 5 گونه در جهان
  • در آب شیرین دیده نشده‌اند
  • سفره‌ماهیانی عمدتا بی‌خطر هستند.
  • گونه های کوچک آن قابلیت خوراکی دارند.
  • صید آن‌ها توسط نیزه و ترال کف انجام می‌شود.

 

 

■ پراکنش سفره‌ماهیان عقابی آرام در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس متعلق به خانواده سفره‌ماهیان عقابی آرام در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

  • 1. Aetobatus

 

• گونه‌ها: سه گونه از جنس‌ فوق، در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:
> این گونه‌ها تا چندسال پیش در خانواده رامک‌ماهیان یا Myliobatidae قرار داشتند.

1. Aetobatus flagellum
سفره‌ماهی سر دراز
2. Aetobatus narinari
سفره‌ماهی خالدار
3. Aetobatus ocellatus
سفره‌ماهی خال‌چشمی
تصاویر زیر بعضی از گونه‌های خانواده Aetobatidae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:
Manta birostris >> رامک ماهی بزرگ Mobula japanica >> رامک ماهی دمچرخان Myliobatis goodei >>رامک ماهی عقابی جنوبی
Manta birostris >> رامک ماهی بزرگ Mobula japanica >> رامک ماهی دمچرخان Myliobatis goodei >>رامک ماهی عقابی جنوبی
Pteromylaeus bovinus >> رامک ماهی گاوی
Pteromylaeus bovinus >> رامک ماهی گاوی Rhinoptera brasiliensis >> رامک ماهی گاوپوزه تیکون Rhinoptera steindachneri >> رامک ماهی پوزه گاوی اقیانوس آرام