تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده چارگوش‌ماهیان
(Rajidae)


■ مشخصات کلی خانواده چارگوش‌ماهیان (Rajidae):

»» خانواده چارگوش‌ماهیان، به راستهء چارگوش‌ماهی‌سانان (Rajiformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه raja, -ae (یونانی)= نوعی سپرماهی نیش‌دار

نام انگلیسی: Skates

نام فارسی: چارگوش‌ماهیان، چهارگوش‌ماهیان

Rajidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی چارگوش‌ماهیان ،Rajidae:

 • دریازی و نیز آب‌های لب‌شور، که در کلیه اقیانوس‌ها وجود دارند و از آب‌های کم عمق تا عمیق دیده می‌شوند
 • در آب‌های گرمسیری کم عمق یا نزدیک آبسنگ‌های مرجانی نادر هستند
 • دارای 17 جنس و 162 گونه در جهان می‌باشند.
 • دیسک بدنی لوزی یا ذوزنقه‌ای
 • دهان عرضی یا کمانی با چندین دندان
 • پنج جفت شکاف آبششی شکمی
 • دم باریک و بلند با تاهای عرضی، معمولا دارای دو باله دمی کوچک
 • اندام الکتریکی ضعیف که از عضلات دم توسعه یافته است
 • پوست در بسیاری از گونه‌ها زبر و دارای زوائدی در طول طول خط میانی فرضیاز وسط ناحیه پشتی
 • تخم‌گذار با تخمهایی درون یک کپسول با چهار بخش شاخ مانند در گوشه‌ها
 • به لحاظ تکاملی، این خانواده ابتدا بچه‌زا بوده است
 • غذا از سایر جانوران کفزی
 • از نوزادنگهداری نمی‌کنند
 • اولین فسیل‌ها از دوره کرتاسه بالایی گزارش شده است

 

■ پراکنش چهارگوش‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده چارگوش‌ماهیان در آب‌های ایران شناسایی شده است:

 • 1. Raja

 

• گونه‌های چهارگوش‌ماهیان ایران: خانواده چارگوش‌ماهیان در ایران دو گونه به شرح جدول زیر دارد:
با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓


1. Raja clavata
چارگوش‌ماهی پشت‌دراز
2. Raja pita
چارگوش‌ماهی پیتا