تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده سنگ‌ماهیان
(Synanceiidae)
 ■ مشخصات کلی خانواده سنگ ماهیان(Synanceiidae):

»» خانواده سنگ‌ماهیان، متعلق به راسته عقرب‌ماهی‌سانان (Scorpaeniformes) هستند.

ریشه لغوی: یونانی >>Syn, Sym=باهم، یکپارچه+Agkos, Agkeos=خمیده، تاشده

نام انگلیسی: Stonefishes

نام فارسی: سنگ ماهیان

Synanceiidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سنگ‌ماهیان، Synanceiidae:

 • پراکنش متمرکز در اقیانوس‌های آرام و هند.
 • 9 جنس و 37 گونه در آب‌های جهان دارد.
 • فاقد شعاع‌های آزاد در باله سینه‌ای.
 • دارای غدد پوستی، که در بعضی گونه ها حالت زگیل به خود می‌گیرد.
 • باله پشتی دارای 11 تا 17 خار و 4 تا 14 شعاع نرم.
 • باله مخرجی دارای 2 تا 4 خار و 4 تا 14 شعاع نرم.
 • باله شکمی بدون خار و دارای 3 تا 5 شعاع نرم.
 • باله سینه‌ای دارای 10تا 11 شعاع نرم.
 • تعداد مهره‌ها 23 تا 30 عدد
 • در زیر پوست در منطقه پایه خارهای باله پشتی، دارای غدد سمی است.
 • سم موثر بر اعصاب موجود در این ماهیان، از کشنده ترین نوع در بین ماهیان بوده و برای انسان نیز خطرناک است.
 • توان استتار کردن خود در بین سنگ‌های بستر را دارند.
 • اغلب دریازی هستند، ولی بعضی گونه ها در رودخانه‌ها دیده می‌شوند.

 

 

■ پراکنش سنگ‌ماهیان در آب‌های ایران:

• جنس‌ها: خانواده سنگ‌ماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان دارای چهار جنس زیر است:

 • 1. Choridactylus
 • 2. Minous
 • 3. Pseudosynanceia
 • 4. Synanceia

 

• گونه‌های سنگ‌ماهیان ایران: چهار جنس بالا در آب‌های ایران، دارای شش گونه به شرح جدول زیر می‌باشند:

1. Choridactylus multibarbus
سنگ‌ماهی خط‌نارنجی
2. Minous dempsterae
گزنده‌ماهی
3. Minous monodactylus
گزنده‌ماهی خاکستری
4. Pseudosynanceia melanostigma
سنگ‌ماهی سیاه‌باله
5. Synanceia nana
سنگ‌ماهی دریای سرخ
6. Synanceia verrucosa
سنگ‌ماهی آبسنگی
تصاویر زیر، گونه‌هایی از خانواده Synanceiidae را در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد:
Choridactylus multibarbus >> گزنده ماهی Inimicus cuvieri Leptosynanceia asteroblepa
Choridactylus multibarbus >> گزنده ماهی
خط نارنجی
Inimicus cuvieri Leptosynanceia asteroblepa
Minous trachycephalus >> گزنده ماهی Synanceia nana >> سنگ ماهی دریای سرخ Trachicephalus uranoscopus >> سنگ ماهی
Minous trachycephalus >> گزنده ماهی
مخطط
Synanceia nana >> سنگ ماهی دریای سرخ Trachicephalus uranoscopus >> سنگ ماهی
منجّم