تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی دوخال
( Oxynoemacheilus argyrogramma )
 
سگ‌ماهی دوخال


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی دوخال

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus argyrogramma (Heckel, 1847)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی دوخال، ماهی لوچ دوخال
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En: stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus argyrogramma (گونه: سگ‌ماهی دوخال)

بعضی پژوهشگران از جمله فریهوف، این گونه را همان گونهء Oxynoemacheilus euphraticus (سگ‌ماهی فرات) می‌دانند: فریهوف، گونه O. euphraticus (سگ‌ماهی فرات) را مترادف Oxynoemacheilus argyrogramma (سگ‌ماهی دوخال) می‌داند. جولاده-رودبار و همکاران، گونهء O. freyhofi (سگ‌ماهی فریهوف) را از حوضه آبریز کارون در ایران گزارش کرده‌اند حال آنکه O. euphraticus به عقیدهء فریهوف، مترادف سگ‌ماهی دوخال، O. argyrogramma عنوان شده است.
مدتی کوتاه بعد از گزارش O. freyhofi توسط جولاده-رودبار و همکاران، فریهوف و همکاران گونهء O. freyhofi را بدون هیچ ارائه دلیل یا آزمایشی روی آن، مترادف سگ‌ماهی فرات، O. euphraticus اعلام کردند و بعدها علت آنرا استفاده گزارش‌کنندگان گونهء O. freyhofi از بانک ژن NCBI بدون مقایسهء دو گونه عنوان کردند.
جولاده رودبار و همکاران، گونهء O. freyhofi (سگ‌ماهی فریهوف) را با O. euphraticus (سگ‌ماهی فرات) مقایسه نکردند، چراکه در آن زمان بنا به نظر خود فریهوف، گونهء فراتی، مترادف O. argyrogramma (سگ‌ماهی دوخال) دانسته می‌شد و حوضهء آبریز فرات در ترکیه و بالادست دجله در ایران، گونهء مشترک Nemacheilid نداشتند.
بعدها بنا به نظر جولاده رودبار و همکاران، مطالعات مولکولی، در کنار تفاوت‌های ظاهری، تفاوت‌های بیشتری بین دوگونه سگ‌ماهی فرات و سگ‌ماهی فریهوف را نشان داد.

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Two spot loach
• سایر زبان‌ها: چک » Mřenka gaziantepská
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Cobitis argyrogramma, Barbatula tschaiyssuensis, Nemacheilus tschaiyssuensis, Orthrias tschaiyssuensis, Oxynoemacheilus tschaiyssuensis
:: ریشه لغوی: نام این گونه برمبنای محل گزارش اول آن، رود فرات، انتخاب شده است.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی دوخال

:: بومی در ایران و نیز:
ترکیه، سوریه

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی دوخال

:: حوضهء آبریز دجله و فرات. در ایران اولین بار سال 2014 در رود چومان کردستان گزارش گردید.
نقاطی مثل رود کنگل ترکیه، رود رضوان نزدیک زیاران عراق

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی دوخال

ساکن آب شیرین. نزدیک بستر
در نواحی نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.
در رودهای مرتفع

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی دوخال

• شکل بدن: باله پشتی دارای 9-11 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5-6 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 9-11 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6-8 شعاع نرم | تعداد مهره‌ها 41-42 عدد | خط جانبی کامل | بدن پوشیده از فلس | دارای دندان | دارای شکاف زیرچشمی | شکاف تحلیل‌رفته در لب بالایی | نقاط متعدد قهوه‌ای تیره روی پشت و بالای خط جانبی و ساقهء دمی | باله دمی دوشاخه
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 6.2 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی دوخال

-

■ صید سگ‌ماهی دوخال

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی دوخال

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی دوخال

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی دوخال
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی دوخال:

سگ‌ماهی دوخال سگ‌ماهی دوخال سگ‌ماهی دوخال
سگ‌ماهی دوخال سگ‌ماهی دوخال سگ‌ماهی دوخال
سگ‌ماهی دوخال    
سگ‌ماهی دوخال    

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف
گونه Oxynoemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی باله‌بلند

گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی