تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی فرات
( Oxynoemacheilus euphraticus )
 
سگ‌ماهی فرات


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی فرات

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus euphraticus Bănărescu & Nalbant, 1964j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی فرات، ماهی لوچ فرات
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En: stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus euphraticus (گونه: سگ‌ماهی فرات)

بعضی پژوهشگران از جمله فریهوف، این گونه را همان گونهء Oxynoemacheilus freyhofi (سگ‌ماهی فریهوف) می‌دانند. فریهوف، گونه O. euphraticus (سگ‌ماهی فرات) را مترادف Oxynoemacheilus argyrogramma (سگ‌ماهی دوخال) می‌داند. جولاده-رودبار و همکاران، گونهء O. freyhofi (سگ‌ماهی فریهوف) را از حوضه آبریز کارون در ایران گزارش کرده‌اند حال آنکه O. euphraticus به عقیدهء فریهوف، مترادف سگ‌ماهی دوخال، O. argyrogramma عنوان شده است.
مدتی کوتاه بعد از گزارش O. freyhofi توسط جولاده-رودبار و همکاران، فریهوف و همکاران گونهء O. freyhofi را بدون هیچ ارائه دلیل یا آزمایشی روی آن، مترادف سگ‌ماهی فرات، O. euphraticus اعلام کردند و بعدها علت آنرا استفاده گزارش‌کنندگان گونهء O. freyhofi از بانک ژن NCBI بدون مقایسهء دو گونه عنوان کردند.
جولاده رودبار و همکاران، گونهء O. freyhofi (سگ‌ماهی فریهوف) را با O. euphraticus (سگ‌ماهی فرات) مقایسه نکردند، چراکه در آن زمان بنا به نظر خود فریهوف، گونهء فراتی، مترادف O. argyrogramma (سگ‌ماهی دوخال) دانسته می‌شد و حوضهء آبریز فرات در ترکیه و بالادست دجله در ایران، گونهء مشترک Nemacheilid نداشتند.
بعدها بنا به نظر جولاده رودبار و همکاران، مطالعات مولکولی، در کنار تفاوت‌های ظاهری، تفاوت‌های بیشتری بین دوگونه سگ‌ماهی فرات و سگ‌ماهی فریهوف را نشان داد.

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Euphrates loach
• سایر زبان‌ها: چک » Mřenka eufratská
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Noemacheilus insignis euphraticus, Barbatula euphratica, Orthrias euphraticus
:: ریشه لغوی: نام این گونه برمبنای محل گزارش اول آن، رود فرات، انتخاب شده است.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی فرات

:: بومی در ایران (نیازمند بررسی بیشتر) و نیز:
ترکیه، عراق

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی فرات

:: حوضهء آبریز دجله و فرات.
نقاطی مثل رود کنگل ترکیه، رود رضوان نزدیک زیاران عراق

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی فرات

ساکن آب شیرین. نزدیک بستر
در نواحی نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی فرات

• شکل بدن: باله پشتی دارای 9-11 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5-6 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 9-11 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6-8 شعاع نرم | تعداد مهره‌ها 41-42 عدد | خط جانبی کامل | بدن پوشیده از فلس | دارای دندان | دارای شکاف زیرچشمی | شکاف تحلیل‌رفته در لب بالایی | نقاط متعدد قهوه‌ای تیره روی پشت و بالای خط جانبی و ساقهء دمی | باله دمی دوشاخه
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 7.4 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی فرات

-

■ صید سگ‌ماهی فرات

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی فرات

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی فرات

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی فرات
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی فرات:

سگ‌ماهی فرات سگ‌ماهی فرات سگ‌ماهی فرات
سگ‌ماهی فرات سگ‌ماهی فرات نقشهء پراکنش سگ‌ماهی فرات
سگ‌ماهی فرات سگ‌ماهی فرات سگ‌ماهی فرات
نمای سر سگ‌ماهی فرات
سگ‌ماهی فرات نمای جانبی سگ‌ماهی فرات
سگ‌ماهی فرات    
سگ‌ماهی فرات، استخوان دم
عکس: صیادزاده و همکاران
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Oxynoemacheilus brandtii : سگ‌ماهی کورا
گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف

گونه Oxynoemacheilus persa : سگ‌ماهی پارسی
گونه Oxynoemacheilus elsae : سگ‌ماهی ارومیه

گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی