تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده سوزن‌ماهیان
(Syngnathidae)
 


 

■ مشخصات کلی خانواده سوزن‌ماهیان (Syngnathidae):

»» خانواده سوزن‌ماهیان، متعلق به راسته سوزن‌ماهی‌سانان (Syngnathiformes) هستند.

ریشه لغوی: یونانی > syn =باهم + gnathos = آرواره

نام انگلیسی: Pipefishes and seahorses

نام فارسی: سوزن‌ماهیان، نی‌ماهیان، لوله‌ماهیان، پیپ‌ماهیان

Syngnathidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سوزن ماهیان Syngnathidae:

 • بیشتر دریایی، بعضی در آب‌های لب‌شور و شیرین
 • 57 جنس و 300 گونه دارد.
 • پراکنش در مناطق گرمسیری تا معتدل اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام و آب‌های وابسته
 • دسته‌ای از حلقه‌های استخوانی در طول بدن
 • باله پشتی منفرد با 15-60 شعاع نرم بسته به گونه
 • باله مخرجی بسیار کوچک با 2-6 شعاع نرم بسته به گونه
 • باله شکمی ندارد
 • بعضی گونه‌ها فاقد باله دمی یا با باله دمی ابتدایی
 • باله سینه‌ای دارای 10-23 شعاع نرم بسته به گونه
 • حفره آبششی بسیار کوچک
 • شعاع‌های Branchiostegal rays آبششی 1-3 عدد
 • فاقد استخوان‌های Basisphenoid و supracleithrum کلیه منفرد و در سمت راست بدون گلومرول
 • حداکثر طول این خانواده 60 سانتیمتر
 • بعضی گونه‌ها بسیار رنگارنگ
 • معمولا منحصر به آب‌های کم‌عمق
 • از بیمهرگان کوچک و به روش مکش به داخل پوزه لوله مانندشان تغذیه می‌کنند.
 • جنس نر این خانواده یک کیسه تولیدمثلی دارد که تخم‌ها را در آن بارور کرده و نگهداری می‌کند.

 

■ پراکنش سوزن‌ماهیان در آب‌های جنوبی ایران:

 

◄ جنس‌های سوزن‌ماهیان ایران: در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان 15 جنس از خانواده سوزن‌ماهیان گزارش شده است:

 • 1. Acentronura
 • 2. Bryx
 • 3. Choeroichthys
 • 4. Cosmocampus
 • 5. Doryrhamphus
 • 6. Dunckerocampus
 • 7. Festucalex
 • 8. Halicampus
 • 9. Hippichthys
 • 10. Hippocampus > اسب دریایی
 • 11. Micrognathus
 • 12. Phoxocampus
 • 13. Siokunichthys
 • 14. Syngnathoides
 • 15. Trachyrhamphus

 

◄ گونه‌های سوزن‌ماهیان ایران: بیست و پنج گونه از 15 جنس فوق در ایران شناسایی شده است. با کلیک روی گونه به صفحه آن بروید و توضیحات بیشتر دریافت کنید:

1. Acentronura tentaculata
سوزن‌ماهی کوچک شمالی
2. Bryx analicarens
سوزن‌ماهی صورتی
3. Choeroichthys brachysoma
سوزن‌ماهی کوچک‌جثه
4. Corythoichthys flavofasciatus
سوزن‌ماهی مشبک
5. Corythoichthys haematopterus
سوزن‌ماهی هم‌سفره
6. Corythoichthys schultzi
سوزن‌ماهی شولتز
7. Cosmocampus banneri
سوزن‌ماهی زبر
8. Cosmocampus investigatoris
سوزن‌ماهی بازرس
9. Cosmocampus maxweberi
سوزن‌ماهی مکس وبر
10. Doryrhamphus abbreviatus
سوزن‌ماهی کوچک
11. Doryrhamphus excisus excisus
سوزن‌ماهی خط‌آبی
12. Dunckerocampus dactyliophorus
سوزن‌ماهی حلقه‌ای
13. Festucalex erythraeus
سوزن‌ماهی قرمز
14. Halicampus dunckeri
سوزن‌ماهی دانکر
15. Halicampus mataafae
سوزن‌ماهی ساموآ
16. Hippichthys cyanospilos
سوزن‌ماهی خال‌آبی
17. Hippichthys penicillus
سوزن‌ماهی منقوط
18. Hippichthys spicifer
سوزن‌ماهی شکم‌مخطط
19. Hippocampus histrix
اسب‌دریایی تیغ‌دار
20. Hippocampus kuda
اسب‌دریایی خال‌خالی
21. Micrognathus andersonii
سوزن‌ماهی پوزه‌کوتاه
22. Phoxocampus belcheri
سوزن‌ماهی صخره‌ای
23. Syngnathoides biaculeatus
سوزن‌ماهی تمساح
24. Trachyrhamphus bicoarctatus
سوزن‌ماهی دوتایی
25. Siokunichthys bentuviai
سوزن‌ماهی راه‌راه
تصاویر زیر، بعضی از گونه‌های خانواده Syngnathidae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:
Acentronura breviperula Apterygocampus epinnulatus Bhanotia fasciolata
Acentronura breviperula Apterygocampus epinnulatus Bhanotia fasciolata