تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان   خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 

»» بخش خانواده های ماهیان ایران، بطور کامل به پایان رسیده است. هم اکنون در حال توسعه بخش گونه ها هستیم، که هر گونه پس از تکمیل ، در لیست زیر فهرست خواهد شد. گونه ها علاوه بر فهرست زیر، از بخش خانواده مربوطه نیز قابل دسترسی هستند.

• راهنما:
رنگ زرد: نام خانواده / رنگ سفید: نام گونه تکمیل شده / رنگ سیاه: نام گونه ای که هنوز تکمیل نشده.


 

 

:: Acanthuridae (جراح ماهیان) :

1. Acanthurus blochii : جراح ماهی قهوه ای

:: Alopiidae (کوسه ماهیان دم دراز) :

1. Alopias pelagicus : کوسه ماهی دراز دُم

:: Antennariidae (قورباغه ماهیان) :

1. Antennarius nummifer :قورباغه ماهی باله خالدار

:: Apistidae (زنبور ماهیان) :

1. Apistus carinatus : زنبورماهی خال چشمی

:: Apogonidae (دهان لانه ماهیان) :

1. Apogonichthyoides nigripinnis :
2. Archamia bleekeri :
3. Ostorhinchus fasciatus :

:: Ariidae (گربه ماهیان دریایی) :

1. Netuma thalassina : گربه ماهی دریایی بزرگ
2. Plicofollis dussumieri :
3. Plicofollis tenuispinis :

:: Balistidae (فریبا ماهیان) :

1. Abalistes stellaris :

:: Batrachoididae (وزغ ماهیان) :

1. Colletteichthys dussumieri :
2. Colletteichthys occidentalis :

:: Belonidae (منقارماهیان) :

1. Strongylura strongylura : منقارماهی دم خالدار
2. Tylosurus crocodilus :

:: Blenniidae (ماهیان بلنی دندان شانه ای) :

1. Alticus kirkii :
2. Antennablennius adenensis :
3. Antennablennius variopunctatus :
4. Omobranchus mekranensis :
5. Parablennius opercularis :
6. Plagiotremus townsendi :

:: Caesionidae (تفنگدار ماهیان) :

1. Caesio lunaris :
2. Caesio varilineata :

:: Callionymidae (اژدها ماهیان) :

1. Callionymus margaretae :
2. Callionymus persicus :

:: Carangidae (گیش ماهیان) :

1. Alectis ciliaris :
2. Alectis indica :
3. Alepes djedaba :
4. Alepes kleinii :
5. Alepes melanoptera :
6. Alepes vari :
7. Atropus atropos :
8. Atule mate :
9. Carangoides armatus :
10. Carangoides bajad :
11. Carangoides chrysophrys :
12. Carangoides coeruleopinnatus :
13. Carangoides equula :
14. Carangoides ferdau :
15. Carangoides fulvoguttatus :
16. Carangoides gymnostethus :
17. Carangoides malabaricus :
18. Carangoides praeustus :
19. Carangoides talamparoides :
20. Caranx heberi :
21. Caranx ignobilis :
22. Caranx sexfasciatus :
23. Decapterus macrosoma :
24. Decapterus russelli :
25. Elagatis bipinnulata :
26. Gnathanodon speciosus :
27. Megalaspis cordyla :
28. Naucrates ductor :
29. Parastromateus niger : حلوا سیاه
30. Scomberoides commersonnianus :
31. Scomberoides lysan :
32. Scomberoides tol :
33. Selar crumenophthalmus :
34. Selaroides leptolepis :
35. Seriola dumerili :
36. Seriola rivoliana :
37. Seriolina nigrofasciata :
38. Trachinotus baillonii :
39. Trachinotus blochii :
40. Trachinotus mookalee :
41. Trachurus indicus :
42. Ulua mentalis :
43. Uraspis helvola :
44. Uraspis uraspis :

:: Carcharhinidae (کوسه ماهیان درنده) :

1. Carcharhinus dussumieri :
2. Carcharhinus leucas : گاوکوسه، کولی
3. Carcharhinus limbatus :
4. Carcharhinus macloti :
5. Carcharhinus melanopterus :
6. Carcharhinus plumbeus :
7. Carcharhinus sorrah :
8. Galeocerdo cuvier :
9. Prionace glauca :
10. Rhizoprionodon acutus :
11. Rhizoprionodon oligolinx :
12. Triaenodon obesus :

:: Centrarchidae (خورشیدماهیان) :

1. Lepomis macrochirus :
2. Micropterus salmoides :

:: Centriscidae (میگو ماهیان) :

1. Centriscus scutatus :

:: Cepolidae (نوارماهیان) :

1. Acanthocepola abbreviata : نوارماهی

:: Chaetodontidae (پروانه ماهیان) :

1. Heniochus acuminatus :
2. Heniochus monoceros :

:: Chanidae (خامه ماهیان) :

1. Chanos chanos : خامه ماهی

:: Chirocentridae (خارو ماهیان) :

1. Chirocentrus dorab : خارو باله سیاه
2. Chirocentrus nudus : خارو باله سفید

:: Clinidae (کلینید ها) :

جدید

:: Clupeidae (شگ ماهیان):

1. Amblygaster leiogaster :
2. Amblygaster sirm : ساردینلای لکه دار، عومه
3. Anodontostoma chacunda : گواف کوچک
4. Herklotsichthys lossei :
5. Herklotsichthys quadrimaculatus :
6. Hilsa kelee :
7. Nematalosa arabica :
8. Nematalosa nasus : گواف رشته دار
9. Nematalosa resticularia :
10. Sardinella albella : ساردینلای سفید
11. Sardinella gibbosa : ساردین پهلو طلایی
12. Sardinella longiceps : ساردین روغنی هندی
13. Sardinella melanura : ساردین دم سیاه
14. Sardinella sindensis :
15. Spratelloides delicatulus :
16. Spratelloides gracilis :
17. Tenualosa ilisha : ماهی صبور، زبور

:: Coryphaenidae (گالیت ماهیان) :

1. Coryphaena hippurus : گالیت معمولی، دولفین ماهی

:: Creediidae (شن کن ها) :

جدید

:: Cynoglossidae (زبان ماهیان) :

1. Cynoglossus arel : زبان گاوی درشت پولک، زبان
2. Cynoglossus bilineatus : زبان گاوی چهار خط، زبان
3. Cynoglossus kopsii :

:: Dalatiidae (کوسه ماهیان اسلیپر) :

جدید

:: Dasyatidae (پو ماهیان) :

1. Dasyatis bennettii :
2. Himantura gerrardi : پو چهارگوش، شلاق ماهی نوک تیز
3. Himantura randalli :
4. Himantura uarnak :پو پلنگی، شلاق ماهی شانه ای
5. Himantura walga : پو دوخار، شلاق ماهی کوتوله
6. Pastinachus sephen : پو دم پری، شلاق ماهی دم گاوی
7. Taeniura lymma :

:: Diodontidae (خارپشت ماهیان) :

1. Cyclichthys orbicularis : خارپشت ماهی لب منقاری

:: Drepaneidae (عروس ماهیان) :

1. Drepane longimana : عروس ماهی نواری
2. Drepane punctata : عروس ماهی منقوط

:: Dussumieriidae () :

1. Dussumieria acuta : ساردین رنگین کمانی
2. Dussumieria elopsoides :

:: Echeneidae (چسبک ماهیان) :

1. Echeneis naucrates : چسبک ماهی، کوسه چسب

:: Engraulidae (موتوماهیان) :

1. Encrasicholina devisi :
2. Encrasicholina punctifer :
3. Stolephorus commersonnii :
4. Stolephorus indicus : موتو هندی
5. Stolephorus insularis :
6. Thryssa baelama :
7. Thryssa hamiltonii :
8. Thryssa setirostris :
9. Thryssa vitrirostris :لچه دهان نارنجی
10. Thryssa whiteheadi :

:: Ephippidae (شنگ ماهیان) :

1. Ephippus orbis : شنگ ماهی، گرد ماهی
2. Platax orbicularis : خفاش ماهی گرد

:: Etmoptridae (کوسه ماهیان فانوسی) :

جدید

:: Exocoetidae (پرنده ماهیان) :

1. Parexocoetus mento : پرنده ماهی آفریقایی
2. Cypselurus oligolepis : پرنده ماهی پولک درشت

:: Fistulariidae (شیپورماهیان) :

1. Fistularia petimba : شیپور ماهی سرخ

 

 

 

:: Gerreidae (چغوک ماهیان) :

1. Gerres filamentosus : چغوک رشته دار
2. Gerres infasciatus :
3. Gerres limbatus :
4. Gerres longirostris : چغوک پشت طلایی، چغوک دم دراز
5. Pentaprion longimanus : چغوک شفاف، چغوک باله بلند

:: Ginglymostomatidae (زبان ماهیان) :

1. Nebrius ferrugineus :

:: Gobiidae (گاوماهیان) :

1. Acentrogobius dayi : گاوماهی دِی
2. Coryogalops adamsoni : گاوماهی آدامسون
3. Oxyurichthys microlepis : گاوماهی یالدار
4. Periophthalmus waltoni : سگ ماهی، گل چراغ
5. Scartelaos tenuis : گل خورک اقیانوس هند
6. Trimma winterbottomi : گاوماهی وینترباتوم

:: Gymnuridae (پروانه ماهیان) :

1. Gymnura poecilura : پروانه ماهی دم دراز، لقمه

:: Haemlidae (سنگسر ماهیان) :

1. Diagramma pictum : خنو خاکستری ، خنو رنگین
2. Plectorhinchus flavomaculatus : خنو لیمویی
3. Plectorhinchus gaterinus : خنو زرد باله
4. Plectorhinchus pictus : خنو خال سیاه، عروس ناخدا
5. Plectorhinchus schotaf : خنو گوش قرمز
6. Pomadasys furcatus : سنگسر شش خط
7. Pomadasys kaakan : ماهی سنگسر معمولی
8. Pomadasys maculatus : سنگسر چهارلکه
9. Pomadasys stridens : سنگسر مخطط ، گم گام

:: Hemigaleidae (کوسه ماهیان مرموز) :

1. Chaenogaleus macrostoma : کوسه قلاب دندان
2. Hemipristis elongata :

:: Hemiramphidae (نیم منقار ماهیان) :

1. Hemiramphus archipelagicus : نیم منقار جهنده

:: Hemiscylliidae (گربه کوسه ماهیان) :

1. Chiloscyllium arabicum : گربه کوسه عربی
2. Chiloscyllium griseum : کوسه خیزرانی خاکستری
3. Chiloscyllium indicum :
4. Chiloscyllium punctatum : گربه کوسه لکه دار

:: Holocentridae (سنجاب ماهیان) :

1. Sargocentron rubrum : سنجاب ماهی سرخ پوش

:: Istiophoridae (نیزه ماهیان) :

1. Istiompax indica : مارلین سیاه
2. Istiophorus platypterus : بادبان ماهی ایندوپاسیفیک
3. Kajikia audax :

:: Kuhliidae :

جدید

:: Kyphosidae (چرم باله ماهیان) :

1. Kyphosus vaigiensis : چرم باله برنجین

:: Labridae (زمرد ماهیان) :

1. Cheilinus lunulatus : زمرد ماهی دم جارویی

:: Lactariidae (شبه گیش ماهیان) :

1. Lactarius lactarius : گیش کاذب

:: Lamnidae (کوسه ماهیان سفید) :

1. Isurus oxyrinchus : کوسه وحشی

:: Leiognathidae (پنجزاری ماهیان) :

1. Aurigequula fasciata :
2. Equulites lineolatus : پنجزاری ماهی مزین
3. Eubleekeria splendens :
4. Leiognathus brevirostris :پنجزاری ماهی خال پشت
5. Leiognathus equulus :پنجزاری ماهی بزرگ
6. Photopectoralis bindus : پنجزاری ماهی باله نارنجی
7. Secutor insidiator : پنجزاری ماهی بینی کوتاه

:: Lethrinidae (شهری ماهیان) :

1. Lethrinus borbonicus :
2. Lethrinus crocineus : شهری دم زرد
3. Lethrinus lentjan : شهری گوش صورتی
4. Lethrinus microdon : شهری دراز صورت
5. Lethrinus nebulosus : شهری مزین

:: Lobotidae (سه دم ماهیان) :

1. Lobotes surinamensis : سه دم ماهی اطلس

:: Lophidae (غاز ماهیان) :

جدید

:: Lutjanidae (سرخو ماهیان) :

1. Aphareus furca : سرخوی دندان کوچک
2. Aphareus rutilans :سرخوی زنگاری
3. Aprion virescens : سرخوی سبز
4. Etelis carbunculus :سرخوی عمق زی
5. Etelis coruscans : سرخوی عمق زی دم دراز
6. Lutjanus argentimaculatus : سرخوی حرا
7. Lutjanus bengalensis : سرخوی بنگالی
8. Lutjanus coeruleolineatus : سرخوی خط آبی
9. Lutjanus erythropterus : سرخوی خونی
10. Lutjanus fulviflamma : سرخوی دوری
11. Lutjanus johnii : سرخوی معمولی
12. Lutjanus lemniscatus : سرخوی زرد خط
13. Lutjanus lunulatus : سرخوی دم هلالی
14. Lutjanus lutjanus :سرخوی چشم درشت
15. Lutjanus malabaricus :سرخوی خونی مالاباری
16. Lutjanus quinquelineatus :سرخوی پنج خط
17. Lutjanus rivulatus : سرخوی لب کلفت
18. Lutjanus russellii : سرخوی هشت خط
19. Lutjanus sanguineus : سرخوی سرپهن
20. Lutjanus sebae : سرخوی امپراطور
21. Paracaesio xanthura : سرخوی آبی دم زرد
22. Pinjalo pinjalo : سرخوی کج پولک
23. Pristipomoides filamentosus : سرخوی سرخ فام
24. Pristipomoides multidens : سرخوی خط طلایی
25. Pristipomoides sieboldii : سرخوی لاوندر

:: Menidae (ماه ماهیان) :

1. Mene maculata : ماه ماهی

:: Molidae (خورشیدماهیان اقیانوسی) :

1. Mola mola : خورشید ماهی اقیانوسی

:: Monacanthidae (تک خار ماهیان) :

1. Aluterus monoceros : تک شاخ ماهی خاکستری
2. Paramonacanthus arabicus : تک شاخ ماهی عربی
3. Stephanolepis diaspros : تک شاخ ماهی مشبک

:: Mugilidae (شگ ماهیان) :

1. Liza(Chelon) klunzingeri : کفال کلونزینگر
2. Mugil cephalus : کفال خاکستری

:: Mullidae (بزماهیان) :

1. Mullus barbatus :
2. Parupeneus rubescens : بزماهی سرخ جامه
3. Upeneus doriae : بزماهی مطلّا،
4. Upeneus sulphureus : بزماهی زردجامه
5. Upeneus sundaicus :بزماهی اُخرایی

:: Muraenesocidae (مارماهیان دریایی) :

1. Congresox talabon : مارماهی دریایی زرد
2. Muraenesox cinereus : مارماهی دندان خنجری

:: Muraenidae (مارماهیان موری) :

1. Gymnothorax undulatus :

:: Myiobatidae (رامک ماهیان) :

1. Aetobatus narinari : رامک خالدار
2. Aetomylaeus maculatus : رامک مخطط
3. Aetomylaeus nichofii : رامک خط کمانی
4. Rhinoptera javanica : رامک پوزه پهن

:: Nemipteridae (گوازیم ماهیان) :

1. Nemipterus bipunctatus :
2. Nemipterus japonicus : گوازیم دم رشته ای ژاپنی
3. Nemipterus peronii : گوازیم لکه دار، گوازیم دم شکافدار
4. Nemipterus randalli :
5. Parascolopsis aspinosa : گوازیم چشم درشت
6. Parascolopsis eriomma :
7. Parascolopsis townsendi :
8. Scolopsis bimaculata :
9. Scolopsis ghanam :
10. Scolopsis taeniata : گوازیم سیاه خط
11. Scolopsis vosmeri :

:: Ophichthidae (مارماهیان) :

1. Ophichthus apicalis :

:: Ophidiidae (مارماهیان روغنی) :

1. Brotula multibarbata :

:: Paralichthyidae (کفشک ماهیان کوتاه باله):

1. Pseudorhombus elevatus : کفشک عمق زی
2. Pseudorhombus malayanus :

:: Pempheridae (رفتگر ماهیان دریایی) :

جدید

:: Pinguipedidae (شن نشین ها) :

1. Parapercis clathrata :

:: Platycephalidae (زمین کن ماهیان) :

1. Grammoplites suppositus : زمین کن خال باله
2. Kumococius rodericensis :
3. Platycephalus indicus : زمین کن دم نواری

:: Pleuronectidae (کفشک های راست چشم) :

1. Platichthys flesus :

:: Plotosidae (گربه ماهیان دریایی) :

1. Plotosus lineatus : گرزک، گربه ماهی مخطط

:: Polynemidae (راشگو ماهیان) :

1. Eleutheronema tetradactylum : راشگو معمولی
2. Polydactylus plebeius : راشگو مخطط
3. Polydactylus sextarius : راشگوی شش انگشت

:: Pomacanthidae (فرشته ماهیان) :

1. Pomacanthus maculosus : هاماد

:: Priacanthidae (تی بر ماهیان) :

1. Priacanthus tayenus :ماهی حوض دریا

:: Pristidae (اره ماهیان) :

1. Pristis zijsron : اره ماهی سبز

 

 

 

:: Pristigasteridae:

1. Ilisha megaloptera :
2. Ilisha melastoma :
3. Ilisha sirishai :
4. Opisthopterus tardoore :
5. Pellona ditchela :

:: Psettodidae:

1. Psettodes erumei :

:: Pseudochromidae:

1. Pseudochromis nigrovittatus :

:: Rachycentridae (سوکلا ماهیان) :

1. Rachycentron canadum : ماهی سوکلا، کوبیا

:: Rhincodontidae (کرکوسه ماهیان) :

1. Rhincodon typus : کرکوسه، کرکولی

:: Rhinobatidae (گیتارماهیان) :

1. Rhynchobatus djiddensis : سوس بزرگ

:: Scaridae (طوطی ماهیان) :

1. Scarus fuscopurpureus : طوطی ماهی یشمی
2. Scarus ghobban : طوطی ماهی زرد پولک
3. Scarus persicus : طوطی ماهی خلیج فارس

:: Scatophagidae (زروک ماهیان) :

1. Scatophagus argus : زروک، اسکات منقوط

:: Sciaenidae (شوریده ماهیان) :

1. Argyrosomus hololepidotus : میش ماهی
2. Johnius amblycephalus : شوریده ریشدار
3. Johnius belangerii : شوریده بلان گر
4. Johnius borneensis : شوریده چکشی نوک تیز
5. Johnius dussumieri : شوریده سین
6. Nibea maculata : مشکو لکه دار
7. Otolithes ruber : ماهی شوریده
8. Paranibea semiluctuosa : مشکو سیاه
9. Pennahia anea : شبه شوریده چشم درشت
10. Protonibea diacanthus : میش ماهی منقوط
11. Umbrina canariensis : میش قناری

:: Scombridae (تن ماهیان) :

1. Auxis rochei : تن گلوله ای
2. Auxis thazard : بچه زرده
3. Euthynnus affinis : زرده ، سهوده
4. Katsuwonus pelamis : هوور مسقطی
5. Rastrelliger kanagurta : طلال
6. Scomber japonicus : قباد ژاپنی
7. Scomberomorus commerson ماهی شیر
8. Scomberomorus guttatus ماهی قباد

9. Thunnus albacares : گیدر ، تن زرد باله
10. Thunnus tonggol ماهی هوور

:: Scorpaenidae (عقرب ماهیان) :

1. Brachypterois serrulata : عقرب ماهی اره گونه
2. Pterois russelii
: خروس ماهی

:: Sebastidae (صخره ماهیان) :

جدید

:: Serranidae (هامور ماهیان) :

1. Aethaloperca rogaa : هامور سیاه
2. Cephalopholis hemistiktos :سمن آجری
3. Dermatolepis striolata :
4. Epinephelus areolatus : سومان ، هامور منقوط قرمز
5. Epinephelus bleekeri : هامور خال نارنجی
6. Epinephelus chlorostigma : هامور منقوط قهوه ای
7. Epinephelus coeruleopunctatus : هامور خال سفید
8.Epinephelus coioides : هامور معمولی
9. Epinephelus diacanthus : هامور پنج نواری
10. Epinephelus epistictus : هامور خط شکست
11. Epinephelus latifasciatus : هامور خاکی
12. Epinephelus malabaricus : هامور مالاباری
13. Epinephelus multinotatus : هامور خال سفید
14. Epinephelus polylepis : هامور فلس کوچک
15. Epinephelus stoliczkae : هامور درجه دار
16. Pseudanthias townsendi :

:: Siganidae (صافی ماهیان) :

1. Siganus javus :صافی موجدار
2. Siganus luridus :
3. Siganus sutor : صافی قهوه ای

:: Sillaginidae (شورت ماهیان) :

1. Sillaginopodys chondropus :
2. Sillago arabica :
3. Sillago attenuata :
4. Sillago sihama :

:: Soleidae (کفشک ماهیان راست گرد) :

1. Brachirus orientalis : کفشک گرد
2. Pardachirus marmoratus :
3. Solea elongata : کفشک دراز
4. Zebrias quagga :
5. Zebrias synapturoides : کفشک گورخری هندی

:: Sparidae (شانک ماهیان) :

1. Acanthopagrus arabicus :
2. Acanthopagrus berda :
3. Acanthopagrus bifasciatus :شانک دو نواری
4. Argyrops spinifer :کوپر، گوفر
5. Cheimerius nufar :
6. Crenidens crenidens :سیم دندان نما، بتعام
7. Diplodus sargus kotschyi :
8. Rhabdosargus haffara :
9. Rhabdosargus sarba :
10. Sparidentex hasta : صبیتی

:: Sphyraenidae (کوترماهیان) :

1. Sphyraena forsteri : کوتر چشم درشت
2. Sphyraena jello : کوتر معمولی
3. Sphyraena obtusata : کوتر دهان زرد
4. Sphyraena putnamae :کوترمواج، کوتر دندان اره ای

:: Sphyrnidae (کوسه ماهیان سرچکشی) :

1. Eusphyra blochii : سرچکشی بال سر
2. Sphyrna lewini : سرچکشی مضرس
3. Sphyrna mokarran :

:: Stegostomatidae (کوسه ماهیان عمقی) :

1. Stegostoma fasciatum : کوسه گورخری

::Stomiidae (اژدها ماهیان کماندار) :

جدید

:: Stromateidae (حلوا ماهیان) :

1. Pampus argenteus : حلوا سفید

:: Synanceiidae (سنگ ماهیان) :

1. Minous dempsterae : گزنده ماهی
2. Minous monodactylus :
3. Pseudosynanceia melanostigma:سنگ ماهی خال سیاه

:: Syngnathidae (سوزن ماهیان) :

1. Festucalex erythraeus :
2. Hippichthys cyanospilos :

:: Synodontidae (حسون ماهیان/کیجار ماهیان) :

1. Saurida tumbil : کیجار بزرگ
2. Saurida undosquamis : کیجار منقوط
3. Synodus macrops : کیجار سه خط

:: Teraponidae (یلّی ماهیان) :

1. Pelates quadrilineatus :یلی چهار خط
2. Terapon jarbua : یلی خط کمانی
3. Terapon theraps : یلی درشت پولک

:: Tetraodontidae (ماهیان بادکنکی) :

1. Arothron stellatus : بادکنک ماهی ستاره دار
2. Chelonodon patoca : بادکنک ماهی لکه شیری
3. Lagocephalus guentheri :
4. Lagocephalus inermis : بادکنک ماهی صاف
5. Lagocephalus lunaris :

:: Torpedinidae (سپرماهیان برقدار) :

1. Torpedo sinuspersici : سپرماهی برقدار ایرانی

:: Triacanthidae (سه خاره ماهیان) :

1. Pseudotriacanthus strigilifer : سه خاره خال طلایی
2. Triacanthus biaculeatus : سه خاره ماهی پوزه کوتاه

:: Triakidae (سگ کوسه ها) :

1. Hypogaleus hyugaensis :
2. Iago omanensis :
3. Mustelus mosis :

:: Trichiuridae (یال اسبی ماهیان) :

1. Eupleurogrammus glossodon :
2. Eupleurogrammus muticus :
3. Trichiurus auriga :
4. Trichiurus lepturus : یال اسبی سربزرگ

:: Trichonotidae (شن رانان) :

1. Trichonotus arabicus :

:: Triglidae (خروسک ماهیان) :

1. Lepidotrigla bispinosa : خروسک شاخ گاوی
2. Lepidotrigla faurei

:: Uranoscopidae (اورانوس ماهیان) :

1. Uranoscopus guttatus : ورانوس ماهی

:: Veliferidae (ماه ماهیان باله بادبانی) :

جدید

:: Xiphiidae (شمشیرماهیان) :

1. Xiphias gladius : شمشیرماهی

:: Zanclidae :

جدید

:: Zeidae:

جدید

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت برای FishBase.ir محفوظ می باشد. هرنوع کپی برداری ممنوع است.
Designed by: Mehdi Mahjoob