تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان     درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 

»» بخش خانواده های ماهیان ایران، بطور کامل به پایان رسیده است. هم اکنون در حال توسعه بخش گونه ها هستیم، که هر گونه پس از تکمیل ، در لیست زیر فهرست خواهد شد. گونه ها علاوه بر فهرست زیر، از بخش خانواده مربوطه نیز قابل دسترسی هستند.

• راهنما:
رنگ زرد: نام خانواده / رنگ سفید: نام گونه تکمیل شده / رنگ سیاه: نام گونه ای که هنوز تکمیل نشده.


 

 

■ Acanthuridae (جراح‌ماهیان) :

1. Acanthurus blochii : جراح ماهی قهوه ای

■ Alopiidae (کوسه‌ماهیان دم‌دراز) :

1. Alopias pelagicus : کوسه ماهی دراز دُم

■ Antennariidae (قورباغه‌ماهیان) :

1. Antennarius nummifer :قورباغه ماهی باله خالدار

■ Apistidae (زنبور ماهیان) :

1. Apistus carinatus : زنبورماهی خال چشمی

■ Apogonidae (دهان‌لانه‌ماهیان) :

1. Apogonichthyoides nigripinnis : دهان‌لانه خالدار
2. Archamia bleekeri :
3. Ostorhinchus fasciatus :

■ Ariidae (گربه‌ماهیان‌دریایی) :

1. Netuma thalassina : گربه ماهی دریایی بزرگ
2. Plicofollis dussumieri :
3. Plicofollis tenuispinis :

■ Balistidae (فریبا‌ماهیان) :

1. Abalistes stellaris : فریباماهی ستاره‌دار

■ Batrachoididae (وزغ‌ماهیان) :

1. Colletteichthys dussumieri : وزغ‌ماهی تخت
2. Colletteichthys occidentalis :

■ Belonidae (منقارماهیان) :

1. Strongylura strongylura : منقارماهی دم خالدار
2. Tylosurus crocodilus :

■ Blenniidae (ماهیان‌بلنی دندان‌شانه‌ای) :

1. Alticus kirkii : بلنی کرک
2. Antennablennius adenensis :
3. Antennablennius variopunctatus :
4. Omobranchus mekranensis :
5. Parablennius opercularis :
6. Plagiotremus townsendi :

■ Caesionidae (تفنگ‌چی‌ماهیان) :

1. Caesio lunaris : ماهی تفنگچی مهتابی
2. Caesio varilineata :

■ Callionymidae (بچه‌اژدها‌ماهیان) :

1. Callionymus margaretae : بچه اژدهاماهی مارگارت
2. Callionymus persicus :

■ Carangidae (گیش‌ماهیان) :

1. Alectis ciliaris :
2. Alectis indica :
3. Alepes djedaba :
4. Alepes kleinii :
5. Alepes melanoptera :
6. Alepes vari :
7. Atropus atropos :
8. Atule mate :
9. Carangoides armatus :
10. Carangoides bajad :
11. Carangoides chrysophrys :گیش پوزه‌دراز
12. Carangoides coeruleopinnatus :
13. Carangoides equula :
14. Carangoides ferdau :
15. Carangoides fulvoguttatus :
16. Carangoides gymnostethus :
17. Carangoides malabaricus :گیش خال‌سفید
18. Carangoides praeustus :
19. Carangoides talamparoides :
20. Caranx heberi :
21. Caranx ignobilis :گیش بزرگ
22. Caranx sexfasciatus :
23. Decapterus macrosoma :
24. Decapterus russelli :
25. Elagatis bipinnulata :
26. Gnathanodon speciosus :
27. Megalaspis cordyla :
28. Naucrates ductor :
29. Parastromateus niger : حلوا سیاه
30. Scomberoides commersonnianus :
31. Scomberoides lysan :
32. Scomberoides tol :
33. Selar crumenophthalmus : گیش چشم‌درشت
34. Selaroides leptolepis :
35. Seriola dumerili :
36. Seriola rivoliana :
37. Seriolina nigrofasciata :
38. Trachinotus baillonii :
39. Trachinotus blochii :
40. Trachinotus mookalee :
41. Trachurus indicus :
42. Ulua mentalis :گیش چانه‌دار
43. Uraspis helvola :
44. Uraspis uraspis :

■ Carcharhinidae (کوسه‌ماهیان درنده) :

1. Carcharhinus dussumieri : کوسه چانه‌سفید
2. Carcharhinus leucas : گاوکوسه، کولی
3. Carcharhinus limbatus : کوسه باله سیاه کوچک
4. Carcharhinus macloti : کوسه نوک‌تیز
5. Carcharhinus melanopterus :
6. Carcharhinus plumbeus :
7. Carcharhinus sorrah :
8. Galeocerdo cuvier : کوسه ببری
9. Prionace glauca :
10. Rhizoprionodon acutus : لب‌چاک کوسه
11. Rhizoprionodon oligolinx :
12. Triaenodon obesus :

■ Centriscidae (میگوماهیان) :

1. Centriscus scutatus : میگوماهی

■ Cepolidae (نوارماهیان) :

1. Acanthocepola abbreviata : نوارماهی

■ Chaetodontidae (پروانه‌ماهیان) :

1. Heniochus acuminatus : پروانه‌ماهی سه‌نواری
2. Heniochus monoceros :

■ Chanidae (خامه ماهیان) :

1. Chanos chanos : خامه ماهی

■ Chirocentridae (خارو ماهیان) :

1. Chirocentrus dorab : خارو باله سیاه
2. Chirocentrus nudus : خارو باله سفید

■ Clinidae (کلینید ها / ماهی‌های شیب‌دار) :

جدید

■ Clupeidae (شگ‌ماهیان):

1. Amblygaster leiogaster : ساردین شکم‌صاف
2. Amblygaster sirm : ساردینلای لکه دار، عومه
3. Anodontostoma chacunda : گواف کوچک
4. Herklotsichthys lossei : هرینگ خلیج فارس
5. Herklotsichthys quadrimaculatus :هرینگ نوارآبی
6. Hilsa kelee :
7. Nematalosa arabica :
8. Nematalosa nasus : گواف رشته دار
9. Nematalosa resticularia :
10. Sardinella albella : ساردینلای سفید
11. Sardinella gibbosa : ساردین پهلوطلایی
12. Sardinella longiceps : ساردین روغنی هندی
13. Sardinella melanura : ساردین دم‌سیاه
14. Sardinella sindensis : ساردین سند
15. Spratelloides delicatulus :
16. Spratelloides gracilis :
17. Tenualosa ilisha : ماهی صبور، زبور

Coryphaenidae (گالیت‌‌‌ماهیان) :

1. Coryphaena hippurus: دلفین‌ماهی، گالیت معمولی

■ Creediidae (شن‌کن ها) :

جدید

■ Cynoglossidae (زبان‌گاو‌ماهیان) :

1. Cynoglossus arel : زبان‌گاوی درشت‌پولک، زبان
2. Cynoglossus bilineatus : زبان گاوی چهار خط، زبان
3. Cynoglossus kopsii :

■ Dalatiidae (کوسه‌ماهیان اسلیپر) :

جدید

■ Dasyatidae (پو‌ماهیان / سپرماهیان دم‌گزنده) :

1. Brevitrygon walga : پو دوخار، شلاقماهی کوتوله
2. Hemitrygon bennettii : پو گزنده
3. Himantura randalli :
4. Himantura uarnak : پو پلنگی، شلاق ماهی شانهای
5. Maculabatis gerrardi : پو چهارگوش
6. Pastinachus sephen : پو دم پری، شلاق ماهی دم گاوی
7. Taeniura lymma :

■ Diodontidae (خارپشت‌ماهیان) :

1. Cyclichthys orbicularis : خارپشت‌ماهی لب‌منقاری

■ Drepaneidae (عروس‌ماهیان) :

1. Drepane longimana : عروس ماهی نواری
2. Drepane punctata : عروس ماهی منقوط

■ Dussumieriidae (شگ‌ماهیان رنگی) :

1. Dussumieria acuta : ساردین رنگین کمان
2. Dussumieria elopsoides :

■ Echeneidae (چسبک ماهیان) :

1. Echeneis naucrates : چسبک ماهی، کوسه چسب

■ Engraulidae (موتوماهیان) :

1. Encrasicholina devisi : موتوماهی دویس
2. Encrasicholina punctifer :
3. Stolephorus commersonnii :
4. Stolephorus indicus : موتو هندی
5. Stolephorus insularis :
6. Thryssa baelama :
7. Thryssa hamiltonii :
8. Thryssa setirostris :
9. Thryssa vitrirostris :لچه دهان نارنجی
10. Thryssa whiteheadi :

■ Ephippidae (شینگ‌ماهیان) :

1. Ephippus orbis : شینگ ماهی، گرد ماهی
2. Platax orbicularis : خفاش‌ماهی گرد

■ Etmoptridae (کوسه‌ماهیان فانوسی) :

جدید

■ Exocoetidae (پرنده‌ماهیان) : [غیرقطعی]

1. Parexocoetus mento : پرنده‌ماهی آفریقایی
2. Cypselurus oligolepis : پرنده‌ماهی پولک درشت

■ Fistulariidae (شیپورماهیان / لب‌لوله‌ماهیان) :

1. Fistularia petimba : شیپورماهی سرخ/لب‌لوله‌ماهی سرخ

 

 

 

■ Gerreidae (چغوک‌ماهیان) :

1. Gerres filamentosus : چغوک رشته دار
2. Gerres infasciatus :
3. Gerres limbatus :
4. Gerres longirostris : چغوک پشت طلایی، چغوک دم دراز
5. Pentaprion longimanus : چغوک شفاف، چغوک باله بلند

■ Ginglymostomatidae (کوسه‌ماهیان پرستار) :

1. Nebrius ferrugineus : کوسه پرستار حنایی

■ Gobiidae (گاوماهیان) :

1. Acentrogobius dayi : گاوماهی دِی
2. Coryogalops adamsoni : گاوماهی آدامسون
3. Oxyurichthys microlepis : گاوماهی یالدار
4. Periophthalmus waltoni : گل‌خورک، گل‌چراغ
5. Scartelaos tenuis : گل‌خورک اقیانوس هند
6. Trimma winterbottomi : گاوماهی وینترباتوم

■ Gymnuridae (پرتوماهیان پروانه‌ای) :

1. Gymnura poecilura : پروانه ماهی دم دراز، لقمه

■ Haemulidae (سنگسر‌ماهیان) :

1. Diagramma pictum : خنو خاکستری ، خنو رنگین
2. Plectorhinchus flavomaculatus : خنو لیمویی
3. Plectorhinchus gaterinus : خنو زرد باله
4. Plectorhinchus pictus : خنو خالسیاه، عروس ناخدا
5. Plectorhinchus schotaf : خنو گوش قرمز
6. Pomadasys furcatus : سنگسر شش خط
7. Pomadasys kaakan : ماهی سنگسر معمولی
8. Pomadasys maculatus : سنگسر چهارلکه
9. Pomadasys stridens : سنگسر مخطط ، گم گام

■ Hemigaleidae (کوسه‌ماهیان مرموز) :

1. Chaenogaleus macrostoma : کوسه قلاب‌دندان
2. Hemipristis elongata :

■ Hemiramphidae (نیم‌منقار‌ماهیان) :

1. Hemiramphus archipelagicus : نیم منقار جهنده

■ Hemiscylliidae (گربه‌کوسه‌ماهیان) :

1. Chiloscyllium arabicum : گربه کوسه عربی
2. Chiloscyllium griseum : کوسه خیزرانی خاکستری
3. Chiloscyllium indicum : گربه کوسه باریک
4. Chiloscyllium punctatum : گربه کوسه لکه دار

■ Holocentridae (سنجاب ماهیان) :

1. Sargocentron rubrum : سنجاب ماهی سرخ پوش

■ Istiophoridae (نیزه ماهیان) :

1. Istiompax indica : مارلین سیاه، نیزه‌ماهی سیاه
2. Istiophorus platypterus : بادبان ماهی
3. Kajikia audax : نیزه‌ماهی راه‌راه

■ Kuhliidae (ماهیان دم‌پرچمی):

جدید

■ Kyphosidae (چرم باله ماهیان) :

1. Kyphosus vaigiensis : چرم باله برنجین

■ Labridae (زمرد ماهیان) :

1. Cheilinus lunulatus : زمرد ماهی دم جارویی

■ Lactariidae (گیش ماهیان کاذب) :

1. Lactarius lactarius : گیش کاذب

■ Lamnidae (کوسه‌ماهیان سفید) :

1. Isurus oxyrinchus : کوسه وحشی

■ Leiognathidae (پنجزاری‌ماهیان / فروکوماهیان) :

1. Aurigequula fasciata :
2. Equulites lineolatus : پنجزاری مزیّن
3. Eubleekeria splendens :
4. Leiognathus brevirostris :پنجزاری خال پشت
5. Leiognathus equulus :پنجزاری بزرگ
6. Photopectoralis bindus : پنجزاری باله‌نارنجی
7. Secutor insidiator : پنجزاری بینی‌کوتاه

■ Lethrinidae (شهری ماهیان) :

1. Lethrinus borbonicus : شهری بینی سربالا
2. Lethrinus crocineus : شهری دم زرد
3. Lethrinus lentjan : شهری گوش صورتی
4. Lethrinus microdon : شهری دراز صورت
5. Lethrinus nebulosus : شهری مزین، شهری معمولی

■ Lobotidae (سه دم ماهیان) :

1. Lobotes surinamensis : سه دم ماهی اطلس

■ Lophidae (غاز ماهیان) :

جدید

■ Lutjanidae (سرخو ماهیان) :

1. Aphareus furca : سرخوی دندان کوچک
2. Aphareus rutilans :سرخوی زنگاری
3. Aprion virescens : سرخوی سبز
4. Etelis carbunculus :سرخوی عمق زی
5. Etelis coruscans : سرخوی عمق زی دم دراز
6. Lutjanus argentimaculatus : سرخوی حرّا
7. Lutjanus bengalensis : سرخوی بنگالی
8. Lutjanus coeruleolineatus : سرخوی خط آبی
9. Lutjanus erythropterus : سرخوی خونی
10. Lutjanus fulviflamma : سرخوی دوری
11. Lutjanus johnii : سرخوی معمولی
12. Lutjanus lemniscatus : سرخوی زرد خط
13. Lutjanus lunulatus : سرخوی دم هلالی
14. Lutjanus lutjanus :سرخوی چشم درشت
15. Lutjanus malabaricus :سرخوی مالاباری
16. Lutjanus quinquelineatus :سرخوی پنج خط
17. Lutjanus rivulatus : سرخوی لب کلفت
18. Lutjanus russellii : سرخوی هشت خط
19. Lutjanus sanguineus : سرخوی سرپهن
20. Lutjanus sebae : سرخوی امپراطور
21. Paracaesio xanthura : سرخوی آبی دم زرد
22. Pinjalo pinjalo : سرخوی کج پولک
23. Pristipomoides filamentosus : سرخوی سرخ فام
24. Pristipomoides multidens : سرخوی خط طلایی
25. Pristipomoides sieboldii : سرخوی لاوندر

■ Menidae (ماه ماهیان) :

1. Mene maculata : ماه ماهی

■ Molidae (خورشیدماهیان) :

1. Mola mola : خوشید‌ماهی اقیانوسی

■ Monacanthidae (تک‌خار‌ماهیان) :

1. Aluterus monoceros : تک شاخ ماهی خاکستری
2. Paramonacanthus arabicus : تک شاخ ماهی عربی
3. Stephanolepis diaspros : تک شاخ ماهی مشبک

■ Mugilidae (کفال‌ماهیان) :

1. Liza klunzingeri : مید
2. Mugil cephalus : کفال خاکستری
3. Planiliza subviridis : کفال پشت‌سبز، گاریز

■ Mullidae (بزماهیان) :

1. Mullus barbatus :
2. Parupeneus rubescens : بزماهی سرخ جامه
3. Upeneus doriae : بزماهی مطلّا،
4. Upeneus sulphureus : بزماهی زردجامه
5. Upeneus sundaicus :بزماهی اُخرایی

■ Muraenesocidae (مارماهیان دریایی) :

1. Congresox talabon : مارماهی زرد
2. Muraenesox cinereus : مارماهی دندان‌خنجری

■ Muraenidae (رنگین‌مارماهیان) :

1. Gymnothorax undulatus : مارماهی رنگین موّاج

■ Myiobatidae (رامک ماهیان) :

1. Aetobatus narinari : رامک خالدار
2. Aetomylaeus maculatus : رامک مخطط
3. Aetomylaeus nichofii : رامک خط کمانی
4. Rhinoptera javanica : رامک پوزه پهن

■ Nemipteridae (گوازیم ماهیان) :

1. Nemipterus bipunctatus :
2. Nemipterus japonicus : گوازیم دم‌رشته ای، سلطان ابراهیم
3. Nemipterus peronii : گوازیم لکه دار، گوازیم دم شکافدار
4. Nemipterus randalli :
5. Parascolopsis aspinosa : گوازیم چشم درشت
6. Parascolopsis eriomma :
7. Parascolopsis townsendi :
8. Scolopsis bimaculata :
9. Scolopsis ghanam :
10. Scolopsis taeniata : گوازیم سیاه خط
11. Scolopsis vosmeri :

■ Ophichthidae (کرم‌ماهیان) :

1. Ophichthus apicalis: مارماهی پوزه کُند

■ Ophidiidae (روده‌ماهیان) :

1. Brotula multibarbata : روده‌ماهی ریش‌بزی

■ Paralichthyidae (کفشک‌ماهیان کوتاه‌باله یا دندان‌بزرگ) :

1. Pseudorhombus elevatus : کفشک پرلکّه
2. Pseudorhombus malayanus : کفشک مالایی

■ Pempheridae (رفتگر‌ماهیان دریایی) :

جدید

■ Pinguipedidae (شن‌نشین‌ها / لوتی ماسه ها) :

1. Parapercis clathrata : ماهی لوتی ماسه

■ Platycephalidae (زمین‌کن‌ماهیان) :

1. Grammoplites suppositus : زمین کن خال باله
2. Kumococius rodericensis :
3. Platycephalus indicus : زمین‌کن دم‌نواری

■ Plotosidae (گرزک‌ماهیان / گربه‌ماهیان دم‌ماری) :

1. Plotosus lineatus : گرزک، گربه‌ماهی مخطط

■ Polynemidae (راشگو ماهیان) :

1. Eleutheronema tetradactylum : راشگو معمولی
2. Polydactylus plebeius : راشگو مخطط
3. Polydactylus sextarius : راشگوی شش انگشت

■ Pomacanthidae (فرشته ماهیان) :

1. Pomacanthus maculosus : هاماد

■ Priacanthidae (تی‌بر ماهیان) :

1. Priacanthus tayenus :ماهی حوض دریا

■ Pristidae (اره ماهیان) :

1. Pristis zijsron : اره‌ماهی سبز

 

 

 

■ Pristigasteridae (شگ‌ماهیان زره‌شکم):

1. Ilisha megaloptera : شمسک بزرگ
2. Ilisha melastoma :
3. Ilisha sirishai :
4. Opisthopterus tardoore :
5. Pellona ditchela :

■ Psettodidae (کفشک‌ماهیان تیزدندان):

1. Psettodes erumei : کفشک تیزدندان

■ Pseudochromidae (نئون‌ماهیان):

1. Pseudochromis nigrovittatus : نئون سیاه‌خط

■ Rachycentridae (سوکلا‌ماهیان) :

1. Rachycentron canadum : ماهی سوکلا، کوبیا

■ Rhincodontidae (کرکوسه ماهیان / کوسه‌نهنگیان) :

1. Rhincodon typus : کرکوسه، کرکولی

■ Rhinidae (گُوِه‌ماهیان) :

1. Rhynchobatus djiddensis : سوس بزرگ

■ Scaridae (طوطی ماهیان) :

1. Scarus fuscopurpureus : طوطی‌ماهی یشمی
2. Scarus ghobban : طوطی‌ماهی زرد پولک
3. Scarus persicus : طوطی‌ماهی ایرانی

■ Scatophagidae (زروک ماهیان) :

1. Scatophagus argus : زروک، اسکات منقوط

■ Sciaenidae (شوریده‌ماهیان) :

1. Argyrosomus hololepidotus : میش‌ماهی
2. Johnius amblycephalus : شوریده ریشدار
3. Johnius belangerii : شوریده بلان گر
4. Johnius borneensis : شوریده چکشی نوک تیز
5. Johnius dussumieri : شوریده سین
6. Nibea maculata : مشکو لکهدار
7. Otolithes ruber : ماهی شوریده
8. Paranibea semiluctuosa : مشکو سیاه
9. Pennahia anea : شبه شوریده چشم درشت
10. Protonibea diacanthus : میش ماهی منقوط
11. Umbrina canariensis : میش قناری

■ Scombridae (تن ماهیان) :

1. Auxis rochei : تن گلوله ای
2. Auxis thazard : بچه زرده
3. Euthynnus affinis : زرده ، سهوده
4. Katsuwonus pelamis : هوور مسقطی
5. Rastrelliger kanagurta : طلال
6. Scomber japonicus : قباد ژاپنی
7. Scomberomorus commerson ماهی شیر
8. Scomberomorus guttatus ماهی قباد

9. Thunnus albacares : گیدر ، تن زرد باله
10. Thunnus tonggol ماهی هوور

■ Scorpaenidae (عقرب ماهیان) :

1. Brachypterois serrulata : عقرب ماهی اره گونه
2. Pterois russelii : خروس ماهی

■ Sebastidae (صخره ماهیان) :

جدید

■ Serranidae (هامور ماهیان) :

1. Aethaloperca rogaa : هامور سیاه
2. Cephalopholis hemistiktos :سمن آجری
3. Dermatolepis striolata :
4. Epinephelus areolatus : سومان ، هامور منقوط قرمز
5. Epinephelus bleekeri : هامور خال نارنجی
6. Epinephelus chlorostigma : هامور منقوط قهوه ای
7. Epinephelus coeruleopunctatus : هامور خال سفید
8. Epinephelus coioides : هامور معمولی
9. Epinephelus diacanthus : هامور پنج نواری
10. Epinephelus epistictus : هامور خط شکست
11. Epinephelus latifasciatus : هامور خاکی
12. Epinephelus malabaricus : هامور مالاباری
13. Epinephelus multinotatus : هامور خال سفید
14. Epinephelus polylepis : هامور فلس کوچک
15. Epinephelus stoliczkae : هامور درجه دار
16. Pseudanthias townsendi :

■ Siganidae (صافی ماهیان) :

1. Siganus javus :صافی موجدار
2. Siganus luridus :
3. Siganus sutor : صافی قهوه ای

■ Sillaginidae (شورت ماهیان) :

1. Sillaginopodys chondropus : ماهی شورت کلاب‌فوت
2. Sillago arabica :
3. Sillago attenuata :
4. Sillago sihama :

■ Soleidae (کفشک ماهیان اصلی / راست گرد) :

1. Brachirus orientalis : کفشک گرد
2. Pardachirus marmoratus :
3. Solea elongata : کفشک دراز
4. Zebrias quagga :
5. Zebrias synapturoides : کفشک گورخری هندی

■ Sparidae (شانک‌ماهیان) :

1. Acanthopagrus arabicus : شانک عربی
2. Acanthopagrus berda :
3. Acanthopagrus bifasciatus :شانک دو نواری
4. Acanthopagrus latus : شانک زردباله
4. Argyrops spinifer :کوپر، گوفر
5. Cheimerius nufar :شانک سرباز
6. Crenidens crenidens :سیم دندان نما، بتعام
7. Diplodus sargus kotschyi :
8. Rhabdosargus haffara :
9. Rhabdosargus sarba :
10. Sparidentex hasta : صبیتی

■ Sphyraenidae (کوترماهیان) :

1. Sphyraena forsteri : کوتر چشم درشت
2. Sphyraena jello : کوتر ساده
3. Sphyraena obtusata : کوتر دهان زرد
4. Sphyraena putnamae :کوترمواج، کوتر دندان اره ای

■ Sphyrnidae (کوسه ماهیان سرچکشی) :

1. Eusphyra blochii : سرچکشی بال سر
2. Sphyrna lewini : سرچکشی مضرس
3. Sphyrna mokarran :

■ Stegostomatidae (کوسه ماهیان عمقی) :

1. Stegostoma fasciatum : کوسه گورخری

■ Stomiidae (اژدها ماهیان کماندار) :

جدید

■ Stromateidae (حلوا‌ماهیان) :

1. Pampus argenteus : حلوا سفید

■ Synanceiidae (سنگ‌ماهیان) :

1. Minous dempsterae : گزنده ماهی
2. Minous monodactylus :
3. Pseudosynanceia melanostigma:سنگ ماهی خال سیاه

■ Syngnathidae (سوزن‌ماهیان) :

1. Festucalex erythraeus : سوزن‌ماهی قرمز
2. Hippichthys cyanospilos :

■ Synodontidae (حسون‌ماهیان/کیجار‌ماهیان) :

1. Saurida tumbil : کیجار بزرگ، حسون
2. Saurida undosquamis : کیجار منقوط
3. Synodus macrops : کیجار سه خط

■ Teraponidae (یلّی‌ماهیان) :

1. Pelates quadrilineatus :یلی چهار خط
2. Terapon jarbua : یلی خط کمانی
3. Terapon theraps : یلی درشت پولک

■ Tetraodontidae (بادکنک‌ماهیان) :

1. Arothron stellatus : بادکنک ماهی قهوه‌ای
2. Chelonodon patoca : بادکنک ماهی لکه شیری
3. Lagocephalus guentheri :
4. Lagocephalus inermis : بادکنک ماهی صاف
5. Lagocephalus lunaris :

■ Torpedinidae (سپرماهیان برقدار) :

1. Torpedo sinuspersici : سپرماهی برقدار ایرانی

■ Triacanthidae (سه‌خار ماهیان) :

1. Pseudotriacanthus strigilifer : سه خاره خال طلایی
2. Triacanthus biaculeatus : سه خاره ماهی پوزه کوتاه

■ Triakidae (سگ‌کوسه‌ها / کوسه‌های تازی) :

1. Hypogaleus hyugaensis :
2. Iago omanensis :
3. Mustelus mosis :

■ Trichiuridae (یال اسبی ماهیان) :

1. Eupleurogrammus glossodon : یال اسبی دندان دراز
2. Eupleurogrammus muticus : یال اسبی سر کوچک
3. Trichiurus auriga : یال اسبی مروارید
4. Trichiurus lepturus : یال اسبی سربزرگ

■ Trichonotidae (شن رانان) :

1. Trichonotus arabicus : شن‌ران عربی

■ Triglidae (خروسک ماهیان) :

1. Lepidotrigla bispinosa : خروسک شاخ گاوی
2. Lepidotrigla faurei

■ Uranoscopidae (اورانوس‌ماهیان) :

1. Uranoscopus guttatus : اورانوس ماهی

■ Veliferidae (ماه‌ماهیان باله بادبانی) :

جدید

■ Xiphiidae (شمشیرماهیان) :

1. Xiphias gladius : شمشیرماهی

■ Zanclidae :

جدید

■ Zeidae (طلاکوب‌ماهیان):

جدید

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب‌سایت برای FishBase.ir محفوظ می‌باشد. هرنوع کپی‌برداری ممنوع است.
by: Mehdi Mahjoob