تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان   خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 

»» بخش خانواده‌های ماهیان ایران، بطور کامل به پایان رسیده است. هم اکنون در حال توسعه بخش گونه‌ها هستیم، که هر گونه پس از تکمیل ، در لیست زیر فهرست خواهد شد. گونه‌ها علاوه بر فهرست زیر، از بخش خانواده مربوطه نیز قابل دسترسی هستند.

• راهنما:
رنگ زرد: نام خانواده / رنگ سفید: نام گونهء تکمی‌شده / رنگ سیاه: نام گونه‌ای که هنوز تکمیل نشده.


 

 

■ Acanthuridae (جراح‌ماهیان) :

1. Acanthurus blochii : جراح ماهی قهوه‌ای
2. Acanthurus nigrofuscus :
3. Acanthurus sohal : جراح‌ماهی سوهال
4. Acanthurus triostegus :
5. Acanthurus xanthopterus :
6. Naso brevirostris : تک‌شاخ‌ماهی پوزه‌کوتاه
7. Naso hexacanthus :
8. Naso unicornis : تک‌شاخ‌ماهی پشت‌آبی
9. Zebrasoma xanthurum : جراح‌ماهی دم‌زرد

■ Acropomatidae (شکم‌چراغیان) :

1. Acropoma japonicum :

■ Albulidae (استخوان‌ماهیان) :

1. Albula argentea : استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای

■ Alepocephalidae (ماهیان سربرهنه) :

1. Aulastomatomorpha phospherops :

■ Alopiidae (کوسه‌ماهیان دم‌دراز) :

1. Alopias pelagicus : کوسه‌ماهی دراز‌دُم
2. Alopias superciliosus :
3. Alopias vulpinus : کوسه دم‌دراز معمولی

■ Anomalopidae (ماهیان چشم‌چراغی) :

1. Photoblepharon steinitzi : ماهی چراغ‌قوّه

■ Antennariidae (قورباغه‌ماهیان) :

1. Antennarius nummifer :قورباغه ماهی باله خالدار

■ Apistidae (زنبور ماهیان) :

1. Apistus carinatus : زنبورماهی خال چشمی

■ Apogonidae (دهان‌لانه‌ماهیان) :

1. Apogon coccineus :
2. Apogonichthyoides nigripinnis : دهان‌لانه خالدار
3. Apogonichthyoides pseudotaeniatus :
4. Apogonichthyoides taeniatus :
5. Apogonichthyoides uninotatus :
6. Apogonichthys perdix :
7. Archamia bleekeri : کاردینال گون
8. Cheilodipterus artus :
9. Cheilodipterus macrodon :
10. Cheilodipterus novemstriatus :
11. Cheilodipterus persicus :
12. Fowleria marmorata :
13. Fowleria vaiulae :
14. Fowleria variegata :
15. Jaydia queketti :
16. Jaydia truncata :
17. Nectamia savayensis :
18. Ostorhinchus angustatus :
19. Ostorhinchus cookii :
20. Ostorhinchus cyanosoma :
21. Ostorhinchus fasciatus :کاردینال کمربندی
22. Ostorhinchus fleurieu : دهان‌لانه طلایی
23. Ostorhinchus gularis :
24. Ostorhinchus nigrofasciatus :
25. Ostorhinchus taeniophorus :
26. Pristiapogon exostigma :
27. Pristiapogon fraenatus :
28. Pristiapogon kallopterus :
29. Pseudamia gelatinosa :
30. Pseudamia tarri :
31. Taeniamia fucata :
32. Verulux cypselurus :
33. Zoramia leptacantha :

■ Ariidae (گربه‌ماهیان‌دریایی) :

1. Arius maculatus : گربه‌ماهی دریایی منقوط
2. Netuma bilineata : گربه‌ماهی دریایی برنزی
3. Netuma thalassina : گربهماهی دریایی بزرگ
4. Plicofollis dussumieri : گربه‌ماهی خاکی
5. Plicofollis layardi : گربه‌ماهی لاغر

■ Ariommatidae (رانده‌ماهی‌های دریا) :

1. Ariomma indicum :

■ Atherinidae (شیشه‌ماهیان / گل‌آذین‌ماهیان) :

1. Atherinomorus lacunosus :
2. Atherinomorus pinguis :
3. Hypoatherina temminckii :

■ Balistidae (فریبا‌ماهیان) :

1. Abalistes stellaris : فریباماهی ستاره‌دار

■ Batrachoididae (وزغ‌ماهیان) :

1. Colletteichthys dussumieri : وزغ‌ماهی تخت
2. Colletteichthys occidentalis :

■ Belonidae (منقارماهیان) :

1. Strongylura strongylura : منقارماهی دم خالدار
2. Tylosurus crocodilus :

■ Blenniidae (ماهیان‌بلنی دندان‌شانه‌ای) :

1. Alticus kirkii : بلنی کرک
2. Antennablennius adenensis :
3. Antennablennius variopunctatus :
4. Omobranchus mekranensis : بلنی مکران
5. Parablennius opercularis :
6. Plagiotremus townsendi :

■ Caesionidae (تفنگ‌چی‌ماهیان) :

1. Caesio lunaris : ماهی تفنگچی مهتابی
2. Caesio varilineata :

■ Callionymidae (بچه‌اژدها‌ماهیان) :

1. Callionymus margaretae : بچه اژدهاماهی مارگارت
2. Callionymus persicus :

■ Carangidae (گیش‌ماهیان) :

1. Alectis ciliaris : درفش‌ماهی
2. Alectis indica : مقوای گوژپشت
3. Alepes djedaba : گیش میگویی
4. Alepes kleinii : گیش ریز
5. Alepes melanoptera :گیش باله‌سیاه
6. Alepes vari :ده‌باله شاهی
7. Atropus atropos : گیش شکم‌شیاری
8. Atule mate :گیش گوش‌سیاه
9. Carangoides armatus :گیش باله‌دراز
10. Carangoides bajad : گیش خال‌نارنجی
11. Carangoides chrysophrys :گیش پوزه‌دراز (بال‌افشان)
12. Carangoides coeruleopinnatus :گیش درخشان
13. Carangoides equula :گیش باله‌سفید
14. Carangoides ferdau : گیش آبی
15. Carangoides fulvoguttatus : گیش خال‌زرد
16. Carangoides gymnostethus : گیش سینه‌صاف
17. Carangoides malabaricus :گیش خال‌سفید
18. Carangoides praeustus : گیش پشت‌قهوه‌ای
19. Carangoides talamparoides : گیش پهن
20. Caranx heberi : ماهی پارو دم‌سیاه
21. Caranx ignobilis :گیش بزرگ
22. Caranx sexfasciatus : پارو چشم‌درشت
23. Decapterus macrosoma :اسکاد باله‌کوتاه
24. Decapterus russelli : ده‌باله هندی
25. Elagatis bipinnulata : گیش رنگین‌کمانی
26. Gnathanodon speciosus :گیش طلایی
27. Megalaspis cordyla : کتو
28. Naucrates ductor : خلبان‌ماهی، گیش نواری
29. Parastromateus niger : حلوا سیاه
30. Scomberoides commersonnianus : سارم دهان‌بزرگ
31. Scomberoides lysan : سارم دو نقطه
32. Scomberoides tol : سارم فلس‌سوزنی
33. Selar crumenophthalmus : گیش چشم‌درشت
34. Selaroides leptolepis : گیش خط‌زرد
35. Seriola dumerili : عنبرماهی بزرگ
36. Seriola rivoliana :گیش دم‌بلند زرد
37. Seriolina nigrofasciata :سارم تیره
38. Trachinotus baillonii : گیش خال‌ریز
39. Trachinotus blochii :گیش پوزه‌کوتاه
40. Trachinotus mookalee : پرستو‌ماهی هندی
41. Trachurus indicus : اسکاد عرب
42. Ulua mentalis :گیش چانه‌دار، مقوّا چانه‌دراز
43. Uraspis helvola : گیش زبان‌سفید
44. Uraspis uraspis :گیش دهان‌سفید

■ Carcharhinidae (کوسه‌ماهیان درنده) :

1. Carcharhinus dussumieri : کوسه چانه‌سفید
2. Carcharhinus leucas : گاوکوسه، کولی
3. Carcharhinus limbatus : کوسه باله سیاه کوچک
4. Carcharhinus macloti : کوسه نوک‌تیز
5. Carcharhinus melanopterus :
6. Carcharhinus plumbeus :
7. Carcharhinus sorrah :
8. Galeocerdo cuvier : کوسه ببری
9. Prionace glauca : کوسه آبی
10. Rhizoprionodon acutus : لب‌چاک کوسه
11. Rhizoprionodon oligolinx : کوسه تیزبینی خاکستری
12. Triaenodon obesus :

■ Centriscidae (میگوماهیان) :

1. Centriscus scutatus : میگوماهی

■ Cepolidae (نوارماهیان) :

1. Acanthocepola abbreviata : نوارماهی

■ Chaetodontidae (پروانه‌ماهیان) :

1. Heniochus acuminatus : پروانه‌ماهی سه‌نواری
2. Heniochus monoceros :

■ Chanidae (خامه ماهیان) :

1. Chanos chanos : خامه ماهی

■ Chirocentridae (خارو ماهیان) :

1. Chirocentrus dorab : خارو باله سیاه
2. Chirocentrus nudus : خارو باله سفید

■ Chlorophthalmidae (چشم‌سبزماهیان) :

1. Chlorophthalmus agassizi :

■ Clinidae (کلینید ها / ماهی‌های شیب‌دار) :

نمونه لارو غیرقابل شناسایی

■ Clupeidae (شگ‌ماهیان):

1. Amblygaster leiogaster : ساردین شکم‌صاف
2. Amblygaster sirm : ساردینلای لکه دار، عومه
3. Anodontostoma chacunda : گواف کوچک
4. Herklotsichthys lossei : هرینگ خلیج فارس
5. Herklotsichthys quadrimaculatus :هرینگ نوارآبی
6. Hilsa kelee :
7. Nematalosa arabica :
8. Nematalosa nasus : گواف رشته دار
9. Nematalosa resticularia :
10. Sardinella albella : ساردینلای سفید
11. Sardinella gibbosa : ساردین پهلوطلایی
12. Sardinella longiceps : ساردین روغنی هندی
13. Sardinella melanura : ساردین دم‌سیاه
14. Sardinella sindensis : ساردین سند
15. Spratelloides delicatulus :
16. Spratelloides gracilis :
17. Tenualosa ilisha : ماهی صبور، زبور

Coryphaenidae (گالیت‌‌‌ماهیان) :

1. Coryphaena hippurus: دلفین‌ماهی، گالیت معمولی

■ Creediidae (شن‌کن ها) :

نمونه لارو غیرقابل شناسایی

■ Cynoglossidae (زبان‌گاو‌ماهیان) :

1. Cynoglossus arel : زبان‌گاوی درشت‌پولک، زبان
2. Cynoglossus bilineatus : زبان‌گاوی چهار خط، زبان
3. Cynoglossus kopsii : زبان‌گاوی سر کوچک

■ Dalatiidae (کوسه‌ماهیان اسلیپر/کوسه‌های بادبادک‌باله :

1. Isistius brasiliensis : کوسه کلوچه‌بر

■ Dasyatidae (پو‌ماهیان / سپرماهیان دم‌گزنده) :

1. Brevitrygon walga : پو دوخار، شلاقماهی کوتوله
2. Hemitrygon bennettii : پو گزنده
3. Himantura randalli :
4. Himantura uarnak : پو پلنگی، شلاق ماهی شانهای
5. Maculabatis gerrardi : پو چهارگوش
6. Pastinachus sephen : پو دم پری، شلاق ماهی دم گاوی
7. Taeniura lymma :

■ Diodontidae (خارپشت‌ماهیان) :

1. Cyclichthys orbicularis : خارپشت‌ماهی لب‌منقاری

■ Drepaneidae (عروس‌ماهیان) :

1. Drepane longimana : عروس ماهی نواری
2. Drepane punctata : عروس ماهی منقوط

■ Dussumieriidae (شگ‌ماهیان رنگی) :

1. Dussumieria acuta : ساردین رنگین‌کمان
2. Dussumieria elopsoides : ساردین رنگین‌کمان باریک

■ Echeneidae (چسبک ماهیان) :

1. Echeneis naucrates : چسبک ماهی، کوسه چسب

■ Engraulidae (موتوماهیان) :

1. Encrasicholina devisi : موتوماهی دویس
2. Encrasicholina punctifer : موتو معمولی
3. Stolephorus commersonnii :
4. Stolephorus indicus : موتو هندی
5. Stolephorus insularis :
6. Thryssa baelama : آنچوی بالئاما
7. Thryssa hamiltonii :
8. Thryssa setirostris :
9. Thryssa vitrirostris :لچه دهان نارنجی
10. Thryssa whiteheadi :

■ Ephippidae (شینگ‌ماهیان) :

1. Ephippus orbis : شینگ ماهی، گرد ماهی
2. Platax orbicularis : خفاش‌ماهی گرد

■ Etmoptridae (کوسه‌ماهیان فانوسی) :

1. Centroscyllium ornatum : سگ‌ماهی آراسته

■ Exocoetidae (پرنده‌ماهیان) :

1. Cypselurus oligolepis : پرنده‌ماهی پولک درشت
2. Hirundichthys coromandelensis :
1. Parexocoetus mento : پرنده‌ماهی آفریقایی

■ Fistulariidae (شیپورماهیان / لب‌لوله‌ماهیان) :

1. Fistularia petimba : شیپورماهی سرخ/لب‌لوله‌ماهی سرخ

 

 

 

■ Gerreidae (چغوک‌ماهیان) :

1. Gerres filamentosus : چغوک رشته دار
2. Gerres infasciatus : چغوک بدون نوار
3. Gerres limbatus :
4. Gerres longirostris : چغوک پشت‌طلایی، چغوک دم‌دراز
5. Pentaprion longimanus : چغوک شفاف

■ Ginglymostomatidae (کوسه‌ماهیان پرستار) :

1. Nebrius ferrugineus : کوسه پرستار حنایی

Glaucostegidae (بزرگ‌گیتارماهیان):

1. Glaucostegus granulatus :
2. Glaucostegus halavi :

■ Gobiidae (گاوماهیان) :

1. Acentrogobius dayi : گاوماهی دِی
2. Coryogalops adamsoni : گاوماهی آدامسون
3. Oxyurichthys microlepis : گاوماهی یالدار
4. Periophthalmus waltoni : گل‌خورک، گل‌چراغ
5. Scartelaos tenuis : گل‌خورک اقیانوس هند
6. Trimma winterbottomi : گاوماهی وینترباتوم

■ Gymnuridae (پرتوماهیان پروانه‌ای) :

1. Gymnura poecilura : پروانه ماهی دم دراز، لقمه

■ Haemulidae (سنگسر‌ماهیان) :

1. Diagramma pictum : خنو خاکستری ، خنو رنگین
2. Plectorhinchus flavomaculatus : خنو لیمویی
3. Plectorhinchus gaterinus : خنو زرد باله
4. Plectorhinchus pictus : خنو خالسیاه، عروس ناخدا
5. Plectorhinchus schotaf : خنو گوش قرمز
6. Pomadasys furcatus : سنگسر شش خط
7. Pomadasys kaakan : ماهی سنگسر معمولی
8. Pomadasys maculatus : سنگسر چهارلکه
9. Pomadasys stridens : سنگسر مخطط

■ Hemigaleidae (کوسه‌ماهیان مرموز / راسو کوسه‌ها) :

1. Chaenogaleus macrostoma : کوسه قلّاب‌دندان
2. Hemipristis elongata :

■ Hemiramphidae (نیم‌منقار‌ماهیان) :

1. Hemiramphus archipelagicus : نیم منقار جهنده

■ Hemiscylliidae (گربه‌کوسه‌ماهیان) :

1. Chiloscyllium arabicum : گربه کوسه عربی
2. Chiloscyllium griseum : کوسه خیزرانی خاکستری
3. Chiloscyllium indicum : گربه کوسه باریک
4. Chiloscyllium punctatum : گربه کوسه لکه دار

■ Holocentridae (سنجاب ماهیان) :

1. Sargocentron rubrum : سنجاب ماهی سرخ پوش

■ Istiophoridae (نیزه ماهیان) :

1. Istiompax indica : مارلین سیاه، نیزه‌ماهی سیاه
2. Istiophorus platypterus : بادبان ماهی
3. Kajikia audax : نیزه‌ماهی راه‌راه

■ Kuhliidae (ماهیان دم‌پرچمی):

1. Kuhlia mugil : دم‌پرچمی راه‌راه

■ Kyphosidae (چرم باله ماهیان) :

1. Kyphosus vaigiensis : چرم باله برنجین

■ Labridae (زمرد ماهیان) :

1. Cheilinus lunulatus : زمرد ماهی دم جارویی

■ Lactariidae (گیش ماهیان کاذب) :

1. Lactarius lactarius : گیش کاذب

■ Lamnidae (کوسه‌ماهیان سفید) :

1. Isurus oxyrinchus : کوسه وحشی

■ Leiognathidae (پنجزاری‌ماهیان / فروکوماهیان) :

1. Aurigequula fasciata :
2. Equulites lineolatus : پنجزاری مزیّن
3. Eubleekeria splendens :
4. Leiognathus brevirostris :پنجزاری خال پشت
5. Leiognathus equulus :پنجزاری بزرگ
6. Photopectoralis bindus : پنجزاری باله‌نارنجی
7. Secutor insidiator : پنجزاری بینی‌کوتاه

■ Lethrinidae (شهری ماهیان) :

1. Lethrinus borbonicus : شهری بینی سربالا
2. Lethrinus crocineus : شهری دم زرد
3. Lethrinus lentjan : شهری گوش‌قرمز
4. Lethrinus microdon : شهری دراز صورت
5. Lethrinus nebulosus : شهری معمولی

■ Lobotidae (سه دم ماهیان) :

1. Lobotes surinamensis : سه دم ماهی اطلس

■ Lophiidae (غاز ماهیان) :

1. Lophiomus setigerus :

■ Lutjanidae (سرخو ماهیان) :

1. Aphareus furca : سرخوی دندان‌کوچک
2. Aphareus rutilans :سرخوی زنگاری
3. Aprion virescens : سرخوی سبز
4. Etelis carbunculus :سرخوی عمق زی
5. Etelis coruscans : سرخوی عمق زی دم دراز
6. Lutjanus argentimaculatus : سرخوی حرّا
7. Lutjanus bengalensis : سرخوی بنگالی
8. Lutjanus coeruleolineatus : سرخوی خط‌آبی
9. Lutjanus erythropterus : سرخوی خونی
10. Lutjanus fulviflamma : سرخوی دوری
11. Lutjanus johnii : سرخوی معمولی
12. Lutjanus lemniscatus : سرخوی زرد خط
13. Lutjanus lunulatus : سرخوی دم هلالی
14. Lutjanus lutjanus :سرخوی چشمدرشت
15. Lutjanus malabaricus :سرخوی مالاباری
16. Lutjanus quinquelineatus :سرخوی پنج خط
17. Lutjanus rivulatus : سرخوی قهوه‌ای
18. Lutjanus russellii : سرخوی هشت خط
19. Lutjanus sanguineus : سرخوی سرپهن
20. Lutjanus sebae : سرخوی امپراطور
21. Paracaesio xanthura : سرخوی آبی دم زرد
22. Pinjalo pinjalo : سرخوی کج‌پولک
23. Pristipomoides filamentosus : سرخوی سرخ فام
24. Pristipomoides multidens : سرخوی خط طلایی
25. Pristipomoides sieboldii : سرخوی بنفش

■ Menidae (شکم ماهیان) :

1. Mene maculata : ماه ماهی

■ Molidae (خورشیدماهیان) :

1. Mola mola : خورشید‌ماهی اقیانوسی

■ Monacanthidae (تک‌خار‌ماهیان) :

1. Aluterus monoceros : تک شاخ ماهی خاکستری
2. Paramonacanthus arabicus : تک شاخ ماهی عربی
3. Stephanolepis diaspros : تک شاخ ماهی مشبک

■ Monocentridae (کاج‌ماهیان):

1. Monocentris japonica :

■ Monodactylidae (ماه‌ماهیان):

1. Monodactylus argenteus :

■ Mugilidae (کفال‌ماهیان) :

1. Liza klunzingeri : مید
2. Mugil cephalus : کفال خاکستری
3. Planiliza subviridis : کفال پشت‌سبز، گاریز

■ Mullidae (بزماهیان) :

1. Mullus barbatus :
2. Parupeneus rubescens : بزماهی سرخ جامه
3. Upeneus doriae : بزماهی مطلّا،
4. Upeneus sulphureus : بزماهی زردجامه
5. Upeneus sundaicus :بزماهی اُخرایی

■ Muraenesocidae (مارماهیان دریایی) :

1. Congresox talabon : مارماهی زرد
2. Muraenesox cinereus : مارماهی دندان‌خنجری

■ Muraenidae (رنگین‌مارماهیان) :

1. Gymnothorax undulatus : مارماهی رنگین موّاج

■ Myliobatidae (رامک‌ماهیان) :

1. Aetobatus narinari : رامک خالدار
2. Aetomylaeus maculatus : رامک مخطط
3. Aetomylaeus nichofii : رامک خط کمانی
4. Rhinoptera javanica : رامک پوزه پهن

■ Narcinidae (هوشبرماهیان):

1. Narcine timlei :

■ Nemipteridae (گوازیم ماهیان) :

1. Nemipterus bipunctatus :
2. Nemipterus japonicus : گوازیم دم رشته‌ای، سلطان ابراهیم
3. Nemipterus peronii : گوازیم لکه دار، گوازیم دم شکافدار
4. Nemipterus randalli :
5. Parascolopsis aspinosa : گوازیم چشم‌درشت
6. Parascolopsis baranesi
7. Parascolopsis eriomma :
8. Parascolopsis townsendi :
9. Scolopsis bimaculata :
10. Scolopsis ghanam :
11. Scolopsis taeniata : گوازیم تک‌نوار
12. Scolopsis vosmeri :

Odontaspididae (کوسه‌های شنی):

1. Carcharias taurus :
2. Odontaspis ferox :

■ Ophichthidae (کرم‌ماهیان) :

1. Muraenichthys schultzei :
2. Myrichthys maculosus :
3. Ophichthus apicalis: مارماهی پوزه کُند
4. Pisodonophis hoeveni :

■ Ophidiidae (روده‌ماهیان) :

1. Brotula multibarbata : روده‌ماهی ریش‌بزی
2. Neobythites steatiticus :

■ Opistognathidae (آرواره‌ماهیان)

1. Opistognathus muscatensis :
2. Opistognathus nigromarginatus :

Ostraciidae (صندوق‌ماهیان):

1. Ostracion cubicus : جعبه‌ماهی زرد
2. Ostracion cyanurus :
3. Tetrosomus gibbosus : برجک‌ماهی گوژپشت

■ Paralichthyidae (کفشک‌ماهیان کوتاه‌باله یا دندان‌بزرگ) :

1. Pseudorhombus arsius :
2. Pseudorhombus elevatus : کفشک پرلکّه
3. Pseudorhombus malayanus : کفشک مالایی
4. Pseudorhombus javanicus :

■ Pegasidae (شب‌پره‌های دریایی)

1. Eurypegasus draconis :
2. Pegasus volitans :

■ Pempheridae (رفتگر‌ماهیان دریایی) :

1. Pempheris oualensis :

Pentacerotidae (سرزرهیان):

1. Histiopterus typus :

■ Pinguipedidae (شن‌نشین‌ها / لوتی ماسه ها) :

1. Parapercis alboguttata :
2. Parapercis clathrata : ماهی لوتی ماسه
3. Parapercis cylindrica :
4. Parapercis maculata :
5. Parapercis nebulosa :
6. Parapercis robinsoni :

■ Platycephalidae (زمین‌کن‌ماهیان) :

1. Grammoplites scaber :
2. Grammoplites suppositus : زمین کن خال باله
3. Kumococius rodericensis :
4. Platycephalus indicus : زمین‌کن دم‌نواری
5. Rogadius pristiger :
6. Sorsogona prionota :
7. Sorsogona tuberculata :
8. Thysanophrys celebica :

■ Plotosidae (گرزک‌ماهیان / گربه‌ماهیان دم‌ماری) :

1. Plotosus lineatus : گرزک، گربه‌ماهی مخطط

■ Poeciliidae (رنگین‌ماهیان) [ساکن موقت آب شور]:

1. Poecilia latipinna : مولی

■ Polynemidae (راشگو‌ماهیان) :

1. Eleutheronema tetradactylum : راشگو معمولی
2. Polydactylus persicus :
2. Polydactylus plebeius : راشگو مخطط
3. Polydactylus sextarius : راشگوی شش انگشت

■ Pomacanthidae (فرشته‌ماهیان) :

1. Pomacanthus maculosus : هاماد
2. Pomacanthus semicirculatus :

■ Pomacentridae (شقایق‌ماهیان):

1. Abudefduf sexfasciatus : گروهبان‌ماهی دم‌قیچی
2. Abudefduf sordidus :
3. Abudefduf vaigiensis :
4. Amblyglyphidodon leucogaster : دوشیزه‌ماهی شکم‌زرد
5. Amphiprion clarkii :
6. Chromis flavaxilla :
7. Chromis viridis :
8. Chromis weberi :
9. Chromis xanthopterygia :
10. Chrysiptera sheila :
11. Chrysiptera unimaculata :
12. Dascyllus aruanus :
13. Dascyllus trimaculatus :
14. Neoglyphidodon melas :
15. Neopomacentrus cyanomos :دوشیزه‌ماهی شاهی
16. Neopomacentrus sindensis :
17. Plectroglyphidodon lacrymatus :
18. Pomacentrus aquilus :
19. Pomacentrus leptus :
20. Pomacentrus trichrourus :
21. Pomacentrus trilineatus :
22. Pristotis obtusirostris :
23. Stegastes nigricans :
24. Stegastes punctatus :

Pomatomidae (آبی‌ماهیان):

1. Pomatomus saltatrix : آبی‌ماهی

■ Priacanthidae (تی‌بر‌ماهیان) :

1. Priacanthus blochii : چشم‌درشت باله‌کوتاه
2. Priacanthus hamrur : ماهی چشم‌گاوی باله‌هلالی
3. Priacanthus tayenus :ماهی حوض دریا

■ Pristidae (ارّه‌ماهیان) :

1. Anoxypristis cuspidata :ارّه‌ماهی تیزدندان
2. Pristis zijsron : اره‌ماهی سبز

 

 

 

■ Pristigasteridae (شگ‌ماهیان زره‌شکم):

1. Ilisha compressa :
2. Ilisha megaloptera : شمسک بزرگ
3. Ilisha melastoma :
4. Ilisha sirishai :
5. Opisthopterus tardoore : ماهی تاردور
6. Pellona ditchela : پلونا هندی

■ Pristiophoridae (اره‌کوسه‌ها):

1. Pristiophorus nancyae :

■ Proscylliidae (گربه‌ماهی‌های پشت‌باله):

1. Eridacnis radcliffei :

■ Psettodidae (کفشک‌ماهیان تیزدندان):

1. Psettodes erumei : کفشک تیزدندان

■ Pseudocarchariidae (تمساح‌کوسه‌ها):

1. Pseudocacharias kamoharai : کوسه تمساحی

■ Pseudochromidae (نئون‌ماهیان):

1. Haliophis guttatus :
2. Pseudochromis aldabraensis :
3. Pseudochromis linda :
4. Pseudochromis nigrovittatus : نئون سیاه‌خط
5. Pseudochromis persicus :

■ Rachycentridae (سوکلا‌ماهیان) :

1. Rachycentron canadum : ماهی سوکلا، کوبیا

Rajidae (چهارگوش‌ماهیان)

1. Raja clavata : چهارگوش‌ماهی پشت‌دراز
2. Raja pita :

■ Rhincodontidae (کرکوسه ماهیان / کوسه‌نهنگیان) :

1. Rhincodon typus : کرکوسه، کرکولی

■ Rhinidae (گُوِه‌ماهیان) :

1. Rhina ancylostoma : گیتارماهی خم‌دهان
2. Rhynchobatus djiddensis : سوس بزرگ

■ Rhinobatidae (سوس‌نمایان):

1. Rhinobatos annandalei :
2. Rhinobatos schlegelii :

■ Scaridae (طوطی ماهیان) :

1. Bolbometopon muricatum :
2. Calotomus viridescens :
3. Cetoscarus bicolor:
4. Chlorurus gibbus :
5. Chlorurus sordidus :
6. Leptoscarus vaigiensis :
7. Scarus ferrugineus :
8. Scarus frenatus :
9. Scarus fuscopurpureus : طوطی‌ماهی یشمی
10. Scarus ghobban : طوطی‌ماهی زرد‌پولک
11. Scarus niger :
12. Scarus persicus : طوطی‌ماهی ایرانی
13. Scarus psittacus :

■ Scatophagidae (زروک ماهیان) :

1. Scatophagus argus : زروک، اسکات منقوط
2. Scatophagus tetracanthus :

■ Sciaenidae (شوریده‌ماهیان) :

1. Argyrosomus hololepidotus : میش‌ماهی
2. Argyrosomus regius :
3. Atrobucca nibe :
4. Johnius amblycephalus : شوریده ریشدار
5. Johnius belangerii : شبه‌شوریده بلانگر
6. Johnius borneensis : شوریده چکشی نوک تیز
7. Johnius carutta :
8. Johnius dussumieri : شوریده سین
9. Johnius elongatus :
10. Nibea maculata : مشکو لکهدار
11. Otolithes ruber : ماهی شوریده
12. Paranibea semiluctuosa : مشکو سیاه
13. Pennahia anea : شبه‌شوریده چشمدرشت
14. Pennahia macrocephalus :
15. Protonibea diacanthus : میش ماهی منقوط
16. Umbrina canariensis : میش قناری

■ Scombridae (تون‌ماهیان) :

1. Acanthocybium solandri : واهو
2. Auxis rochei : تون گلوله‌ای
3. Auxis thazard : بچه‌زرده
4. Euthynnus affinis : زرده
5. Grammatorcynus bilineatus : ماهی خال‌خالی دوخطه
6. Gymnosarda unicolor : تون دندان‌سگی
7. Katsuwonus pelamis : هوور مسقطی
8. Rastrelliger kanagurta : طلال
9. Sarda orientalis : تون شرقی
10. Scomber japonicus : قباد ژاپنی
11. Scomberomorus commerson : ماهی شیر
12. Scomberomorus guttatus : ماهی قباد

13. Thunnus alalunga :تون باله‌دراز
14. Thunnus albacares : گیدر ، تون زرد‌باله
15. Thunnus tonggol : ماهی هوور

■ Scorpaenidae (عقرب‌ماهیان) :

1. Brachypterois serrulata: عقرب‌ماهی دندان‌ارّه‌ای
2. Choridactylus multibarbus :
3. Dendrochirus brachypterus :
4. Minous monodactylus :
5. Pseudosynanceia melanostigma :
6. Pterois antennata :
7. Pterois miles:
8. Pterois russelii : خروس دریا
9. Scorpaenodes guamensis :
10. Scorpaenodes hirsutus :
11. Scorpaenodes parvipinnis :
12. Scorpaenopsis barbata :
13. Scorpaenopsis diabolus :
14. Scorpaenopsis lactomaculata :
15. Scorpaenopsis oxycephala :
16. Scorpaenopsis venosa :
17. Sebastapistes cyanostigma :
18. Sebastapistes strongia :
19. Synanceia nana :
20. Vespicola dracaene :

■ Sebastidae (صخره‌ماهیان) :

1. Helicolenus dactylopterus :

■ Serranidae (هامور‌ماهیان) :

1. Aethaloperca rogaa : هامور سیاه
2. Anyperodon leucogrammicus :
3. Cephalopholis formosa :
4. Cephalopholis hemistiktos :سمن آجری
5. Cephalopholis oligosticta :
6. Cephalopholis sexmaculata :
7. Dermatolepis striolata : هامور نرم
8. Epinephelus areolatus : سومان ، هامور منقوط قرمز
9. Epinephelus bleekeri : هامور خال‌نارنجی
10. Epinephelus chlorostigma : هامور منقوط قهوه‌ای
11. Epinephelus coeruleopunctatus : هامور خال سفید
12. Epinephelus coioides : هامور معمولی
13. Epinephelus diacanthus : هامور پنج‌نواری
14. Epinephelus epistictus : هامور خط‌شکسته
15. Epinephelus flavocaeruleus :
16. Epinephelus latifasciatus : هامور خاکی
17. Epinephelus malabaricus : هامور مالاباری
18. Epinephelus morrhua :
19. Epinephelus multinotatus : هامور خالسفید
20. Epinephelus polylepis : هامور فلس‌کوچک
21. Epinephelus polyphekadion :
22. Epinephelus stoliczkae : هامور لکه‌زیتونی منقوط
23. Epinephelus summana :
24. Epinephelus tauvina :
25. Epinephelus tukula : روغن‌ماهی سیب‌زمینی
26. Liopropoma mitratum :
27. Pseudanthias townsendi :
28. Serranus cabrilla :
29. Variola louti :

■ Siganidae (صافی‌ماهیان) :

1. Siganus canaliculatus :
2. Siganus javus :صافی موجدار
3. Siganus luridus :
4. Siganus rivulatus :
5. Siganus stellatus :
6. Siganus sutor : صافی قهوه‌ای

■ Sillaginidae (شورت‌ماهیان) :

1. Sillaginopodys chondropus : ماهی شورت کلاب‌فوت
2. Sillago arabica :
3. Sillago attenuata :
4. Sillago sihama :

■ Soleidae (کفشک‌ماهیان اصلی ) :

1. Aesopia cornuta :کفشک تک‌شاخ
2. Brachirus orientalis : کفشک گرد
3. Pardachirus marmoratus : کفشک بی‌باله
4. Solea elongata : کفشک ریز
5. Solea stanalandi :
6. Synaptura commersonnii :
7. Zebrias captivus :
8. Zebrias quagga :
9. Zebrias synapturoides : کفشک گورخری هندی

■ Sparidae (شانک‌ماهیان) :

1. Acanthopagrus arabicus : شانک عربی
2. Acanthopagrus berda :
3. Acanthopagrus bifasciatus :شانک دو نواری
4. Acanthopagrus latus : شانک زردباله
5. Acanthopagrus randalli :
6. Acanthopagrus sheim :
7. Argyrops filamentosus :
8. Argyrops spinifer :کوپر، گوفر
9. Cheimerius nufar :شانک سرباز
10. Crenidens crenidens :سیم دندان نما، بتعام
11. Diplodus noct :
12. Diplodus sargus kotschyi :
13. Lithognathus mormyrus :
14. Pagellus affinis :
15. Polysteganus coeruleopunctatus :
16. Rhabdosargus haffara :
17. Rhabdosargus sarba :
18. Sarpa salpa :
19. Sparidentex hasta : صبیتی

■ Sphyraenidae (کوترماهیان) :

1. Sphyraena barracuda : نیزه‌ماهی بزرگ
2. Sphyraena flavicauda :
1. Sphyraena forsteri : کوتر چشم‌درشت
2. Sphyraena jello : کوتر ساده
3. Sphyraena obtusata : کوتر دهان زرد
4. Sphyraena putnamae :کوترمواج، کوتر دندان‌اره‌ای
7. Sphyraena qenie :

■ Sphyrnidae (کوسه ماهیان سرچکشی) :

1. Eusphyra blochii : سرچکشی بال سر
2. Sphyrna lewini : سرچکشی مضرس
3. Sphyrna mokarran : سرچکشی بزرگ
4. Sphyrna zygaena : کوسه سرچکشی نرم

■ Stegostomatidae (کوسه‌ماهیان عمقی) :

1. Stegostoma fasciatum : کوسه گورخری

■ Stomiidae (اژدها‌ماهیان کماندار / لق‌دهانان) :

1. Chauliodus sloani :

■ Stromateidae (حلوا‌ماهیان) :

1. Pampus argenteus : حلوا سفید

■ Synanceiidae (سنگ‌ماهیان) :

1. Choridactylus multibarbus :
2. Minous dempsterae : گزنده ماهی
3. Minous monodactylus :
4. Pseudosynanceia melanostigma:سنگ ماهی خال سیاه
5.
Synanceia nana :
6. Synanceia verrucosa :

■ Syngnathidae (سوزن‌ماهیان) :

1. Acentronura tentaculata :
2. Bryx analicarens :
3. Choeroichthys brachysoma
4. Corythoichthys flavofasciatus
5. Corythoichthys haematopterus
6. Corythoichthys schultzi
7. Cosmocampus banneri
8. Cosmocampus investigatoris
9. Cosmocampus maxweberi
10. Doryrhamphus excisus excisus
11. Dunckerocampus dactyliophorus
12. Festucalex erythraeus : سوزن‌ماهی قرمز
13. Halicampus dunckeri
14. Halicampus mataafae
15. Hippichthys cyanospilos
16. Hippichthys penicillus
17. Hippichthys spicifer
18. Hippocampus histrix
19. Hippocampus kuda
20. Micrognathus andersonii
21. Phoxocampus belcheri
22. Siokunichthys bentuviai
23. Syngnathoides biaculeatus
24. Trachyrhamphus bicoarctatus

■ Synodontidae (حسون‌ماهیان/سوسمارماهیان) :

1. Saurida gracilis :
2. Saurida macrolepis :
3. Saurida tumbil : کیجار بزرگ (حسون)
4. Saurida undosquamis : کیجار منقوط (حسون)
5. Synodus macrops : کیجار سه‌خط
6. Synodus variegatus :

■ Terapontidae (یلّی‌ماهیان) :

1. Pelates quadrilineatus :یلی چهار خط
2. Terapon jarbua : یلی خط‌کمانی
3. Terapon puta : گمگام
4. Terapon theraps : یلی درشت پولک

■ Tetraodontidae (بادکنک‌ماهیان) :

1. Arothron immaculatus :
2. Arothron stellatus : بادکنک ماهی قهوه‌ای
3. Chelonodon patoca : بادکنکماهی لکه شیری
4. Lagocephalus guentheri :
5. Lagocephalus inermis : بادکنک ماهی صاف
6. Lagocephalus lunaris :
7. Lagocephalus sceleratus :
8. Torquigener flavimaculosus :

■ Tetrarogidae (منجک‌ماهیان):

1. Pseudovespicula dracaena :

■ Torpedinidae (سپرماهیان برقدار / اژدرماهیان ) :

1. Torpedo panthera : سپرماهی پلنگی
2. Torpedo sinuspersici : سپرماهی برقی ایرانی

■ Trachichthyidae (لیزابه‌سران) :

1. Hoplostethus melanopus :

■ Triacanthidae (سه‌خار ماهیان) :

1. Pseudotriacanthus strigilifer : سه خاره خال طلایی
2. Triacanthus biaculeatus : سه خاره ماهی پوزه کوتاه

■ Triakidae (سگ‌کوسه‌ها / کوسه‌های تازی) :

1. Galeorhinus galeus : کوسه دبستانی
1. Hypogaleus hyugaensis :
2. Iago omanensis : سگ‌کوسه چشم‌درشت
3. Mustelus mosis : سگ‌کوسه عرب

■ Trichiuridae (یال اسبی ماهیان) :

1. Eupleurogrammus glossodon : یال اسبی دندان دراز
2. Eupleurogrammus muticus : یال اسبی سر‌کوچک
3. Tentoriceps cristatus :
3. Trichiurus auriga : یال اسبی مروارید
4. Trichiurus lepturus : یال‌اسبی سربزرگ

■ Trichonotidae (شن رانان) :

1. Trichonotus arabicus : شن‌ران عربی

■ Triglidae (خروسک ماهیان) :

1. Lepidotrigla bispinosa : خروسک شاخ گاوی
2. Lepidotrigla faurei : خروسک سینه فلس‌دار
3. Lepidotrigla spiloptera :
4. Pterygotrigla arabica :

■ Tripterygiidae (بلنی‌های سه‌باله):

1. Enneapterygius pusillus :
2. Enneapterygius ventermaculus :
3. Helcogramma steinitzi :

■ Uranoscopidae (اورانوس‌ماهیان) :

1. Uranoscopus dollfusi : دولفوس
2. Uranoscopus guttatus : اورانوس ماهی

■ Veliferidae (ماه‌ماهیان باله بادبانی) :

1. Velifer hypselopterus :

Xenisthmidae [Eleotridae](پیچنده‌ماهیان) :

1. Xenisthmus balius :

■ Xiphiidae (شمشیرماهیان) :

1. Xiphias gladius : شمشیرماهی

■ Zanclidae (داس‌ماهیان) :

1. Zanclus cornutus : داس‌ماهی

■ Zeidae (طلاکوب‌ماهیان):

1. Zeus faber : ماهی طلاکوب جان

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب‌سایت برای FishBase.ir محفوظ می‌باشد. هرنوع کپی‌برداری ممنوع است.
by: Mehdi Mahjoob