تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی   درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
 
 

مقدمه


خانواده، یکی از گروه‌های اصلی در علم دسته‌بندی به روش لینه برای جانوران است (برای گیاهان عموما واژه تیره استفاده می‌شود). خانواده در طبقه‌بندی پاینتر از راسته و بالاتر از جنس و گونه قرار می‌گیرد. در واقع هر یک یا چند خانواده در یک راسته، و هر خانواده خود شامل یک یا ده‌ها گونه ماهی متفاوت است.
منابع گوناگون، تعداد خانواده‌ها و گونه‌های ماهیان خلیج فارس و دریای عمان را متفاوت اعلام کرده‌اند، اما بر پایهء آخرین تحقیقات تا سال 97، حدود 160 خانواده ماهیان در این منطقه (بخش آب‌های ایران) شناسایی شده است. برای آسانی دسترسی به اطلاعات این خانواده‌ها، بر سه مبنای مختلف آن‌ها را فهرست نموده‌ایم:


 
فهرست خانواده ماهیان خلیج فارس و دریای عمان بر مبنای نام فارسی
 
فهرست خانواده ماهیان خلیج فارس و دریای عمان بر مبنای راسته آنها
   
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
116
121
126
131
136
141
146
151
156
161
Acanthuridae
جراح‌ماهیان
Acropomatidae
شکم‌چراغیان
Aetobatidae
سفره‌ماهیان عقابی آرام
Albulidae
استخوان‌ماهیان
Alepocephalidae
سربرهنه‌ماهیان
Alopiidae
کوسه‌ماهیان دم‌دراز
Anomalopidae
ماهیان چشم‌چراغی
Antennariidae
قورباغه‌ماهیان
Aphaniidae
برکه‌ماهیان خاوری
Apistidae
زنبورماهیان
Apogonidae
دهان‌لانه‌ماهیان
Ariidae
گربه‌ماهیان دریایی
Ariommatidae
رانده‌ماهیان ژرفا
Atherinidae
شیشه‌ماهیان
Balistidae
فریباماهیان
Batrachoididae
وزغ‌ماهیان
Belonidae
منقارماهیان
Blenniidae
بلنی‌های دندان‌شانه‌ای
Bothidae
کفشک‌ماهیان چپ‌روی
Bythitidae
روده‌ماهیان زنده‌زا
Bregmacerotidae
سیخ‌به‌سران
Caesionidae
تفنگ‌چی‌ماهیان
Callionymidae
بچه‌اژدها‌ماهیان
Caproidae
سادماهیان
Carangidae
گیش‌ماهیان
Carcharhinidae
کوسه‌ماهیان درنده
Centriscidae
میگوماهیان
Centrophoridae
میان‌ربایندگان
Cepolidae
نوارماهیان
Chaetodontidae
پروانه‌ماهیان
Chanidae
خامه‌ماهیان
Chirocentridae
خاروماهیان
Chlorophthalmidae
چشم‌سبزماهیان
Cirrhitidae
صیادماهیان
Citharidae
خالدارکفشکان
Clinidae
شیب‌دار ماهیان
Clupeidae
شگ‌ماهیان
Congridae
مارماهیان دریایی
Coryphaenidae
گالیت‌ماهیان
Creediidae
شن‌کن‌ماهیان
Cynoglossidae
زبان‌ماهیان
Dactylopteridae
خروسک‌ماهیان پرنده
Dalatiidae
کوسه‌های بادبادک‌باله
Dasyatidae
پوماهیان
Diodontidae
خارپشت‌ماهیان
Drepaneidae
عروس‌ماهیان
Dussumieriidae
شگ‌ماهیان رنگی
Echeneidae
چسبک‌ماهیان
Echinorhinidae
کوسه‌های خاردار
Elopidae
ده‌پوندیان
Engraulidae
موتوماهیان
Ephippidae
شینگ‌ماهیان
Etmopteridae
کوسه‌ماهیان فانوسی
Exocoetidae
پرنده‌ماهیان
Fistulariidae
ماهیان دهان‌شیپوری
Galeocerdonidae
ببرکوسه‌ها
Gempylidae
چرب‌گوشتان
Gerreidae
چغوک‌ماهیان
Ginglymostomatidae
کوسه‌ماهیان پرستار
Glaucostegidae
بزرگ‌گیتارماهیان
Gobiidae
گاوماهیان
Gymnuridae
سفره‌ماهیان پروانه‌ای
Haemulidae
سنگسرماهیان
Hemigaleidae
کوسه‌ماهیان مرموز
Hemiramphidae
نیم‌منقارماهیان
Hemiscylliidae
گربه‌کوسه‌ماهیان
Hexanchidae
کوسه‌های گاوی
Holocentridae
سنجاب‌ماهیان
Istiophoridae
نیزه‌ماهیان
Kuhliidae
ماهیان دم‌پرچمی
Kyphosidae
چرم‌باله‌ماهیان
Labridae
زمرّدماهیان
Lactariidae
گیش‌ماهیان کاذب
Lamnidae
سفیدکوسگان
Lampridae
خانواده اوپا
Leiognathidae
پنجزاری‌ماهیان
Lethrinidae
شهری‌ماهیان
Lobotidae
سه‌دم‌ماهیان
Lophiidae
غازماهیان
Lutjanidae
سرخوماهیان
Malacanthidae
کاشی‌ماهیان
Megalopidae
ده‌پوندیان
Menidae
شکم‌ماهیان
Microdesmidae
تیرماهیان
Molidae
خورشیدماهیان اقیانوسی
Monacanthidae
تک‌خارماهیان
Monocentridae
کاج‌ماهیان
Monodactylidae
ماه‌ماهیان
Mugilidae
کفال‌ماهیان
Mullidae
بزماهیان
Muraenesocidae
مارماهیان درنده دریایی
Muraenidae
رنگین‌مارماهیان
Myctophidae
فانوس‌ماهیان
Myliobatidae
رامک‌ماهیان
Narcinidae
هوشبرماهیان
Nemipteridae
گوازیم‌ماهیان
Odontaspididae
کوسه‌های شنی
Ogcocephalidae
خفاش‌ماهیان دریایی
Ophichthidae
کرم‌ماهیان
Ophidiidae
روده‌ماهیان
Opistognathidae
آرواره‌ماهیان
Ostraciidae
صندوق‌ماهیان
Oxudercidae
گل‌خورک‌ها
Paralichthyidae
کفشک‌ماهیان کوتاه‌باله
Pegasidae
شب‌پره‌های دریایی
Pempheridae
رفتگرماهیان دریایی
Pentacerotidae
سر زرهیان
Pinguipedidae
شن‌نشین‌ها
Platycephalidae
زمین‌کن‌ماهیان
Plotosidae
گربه‌ماهیان ماردُم
Poeciliidae
رنگین‌ماهیان
Polynemidae
راشگوماهیان
Pomacanthidae
فرشته‌ماهیان
Pomacentridae
شقایق‌ماهیان
Pomatomidae
آبی‌ماهیان
Priacanthidae
تی‌برماهیان
Pristidae
ارّه‌ماهیان
Pristigasteridae
شگ‌ماهیان زره‌شکم
Pristiophoridae
ارّه‌کوسه‌ها
Proscylliidae
گربه‌کوسه‌های پشت‌باله
Psettodidae
کفشک‌ماهیان تیزدندان
Pseudocarchariidae
تمساح‌کوسه‌ها
Pseudochromidae
نئون‌ماهیان
Rachycentridae
سوکلاماهیان
Rajidae
چهارگوش‌ماهیان
Rhincodontidae
کرکوسه‌ماهیان
Rhinidae
گُوِه‌ماهیان
Rhinobatidae
سوس‌نمایان
Rhinopteridae
سپرماهیان گاوپوزه
Scaridae
طوطی‌ماهیان
Scatophagidae
زروک‌ماهیان
Sciaenidae
شوریده‌ماهیان
Scombridae
تون‌ماهیان
Scorpaenidae
عقرب‌ماهیان
Sebastidae
صخره‌ماهیان
Serranidae
هامورماهیان
Siganidae
صافی‌ماهیان
Sillaginidae
شورت‌ماهیان
Soleidae
کفشک‌ماهیان اصلی
Sparidae
شانک‌ماهیان
Sphyraenidae
کوترماهیان
Sphyrnidae
کوسه‌ماهیان سرچکشی
Stegostomatidae
کوسه‌ماهیان عمقی
Stomiidae
اژدهاماهیان کماندار
Stromateidae
حلواماهیان
Synanceiidae
سنگ‌ماهیان
Syngnathidae
سوزن‌ماهیان
Synodontidae
سوسمارماهیان
Terapontidae
یلی‌ماهیان
Tetraodontidae
بادکنک‌ماهیان
Tetrarogidae
منجک‌ماهیان
Torpedinidae
سپرماهیان برقدار
Trachichthyidae
لیزابه‌سران
Triacanthidae
سه‌خارماهیان
Triakidaee
کوسه‌های تازی
Trichiuridae
یال‌اسبی‌ماهیان
Trichonotidae
شن‌رانان
Triglidae
خروسک‌ماهیان
Tripterygiidae
بلنی‌های سه‌باله
Uranoscopidae
اورانوس‌ماهیان
Veliferidae
ماه‌ماهیان باله‌بادبانی
Xenisthmidae
پیچنده‌ماهیان
Xiphiidae
شمشیرماهیان
Zanclidae
داس‌ماهیان
Zeidae
طلاکوب‌ماهیان
 
   
   
  Family of fishes in persian gulf and gulf of oman, full list of fishes families of persian gulf and gulf of oman