تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده قنات‌ماهیان
(Leuciscidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده قنات‌ماهیان یا کپورهای سرمخروطی (Leuciscidae)

»» خانواده قنات‌ماهیان متعلق به راسته کپورماهی‌سانان (Cypriniformes) هستند.

◄ ماهیان این خانواده تا سال 2018 جزو خانوادهء کپورماهیان یا Cyprinidae بودند و بعد از آن در خانوادهء مستقل قرار گرفتند.

ریشه لغوی: از واژه یونانی leykiskos ، به معنای ماهی مولت (کفال) سفید

نام انگلیسی: Minnows, True minnows

نام فارسی: قنات‌ماهیان، کپورهای سرمخروطی

◄ این خانواده در آب‌های دریای خزر نیز نمایندگانی دارد، از این رو در در آن بخش نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

Leuciscidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده قنات‌ماهیان، Leuciscidae:

 • بدن ماهیان این خانواده از فلس‌های دایره‌ای (Cycloid) پوشیده شده است.
 • دارای 34 جنس و 667 گونه در سراسر جهان
 • تخمگذار
 • اعضای این خانواده، ساکن آب‌های شیرین، لب‌شور و گاه آب‌های دریایی-ساحلی هستند.

• پراکنش قنات‌ماهیان در آب‌های داخلی ایران:

محدوده پراکنش خانواده قنات‌ماهیان تقریبا تمامی نواحی ایران را در بر می‌گیرد.

• جنس‌های قنات‌ماهیان آب‌های داخلی ایران:

از این خانواده در آب‌های داخلی ایران 18 جنس به شرح زیر گزارش شده ست:

 • 1. Abramis > ماهی‌های سیم
 • 2. Acanthobrama
 • 3. Alburnoides
 • 4. Alburnus > مرواریدماهی‌ها
 • 5. Ballerus
 • 6. Blicca
 • 7. Chondrostoma > حبه‌دهان‌ها
 • 8. Leucalburnus
 • 9. Leucaspius
 • 10. Leuciscus
 • 11. Pelecus
 • 12. Petroleuciscus
 • 13. Pimephales
 • 14. Pseudophoxinus
 • 15. Rutilus
 • 16. Scardinius > سرخ‌باله‌ها
 • 17. Squalius
 • 18. Vimba > سیاه‌کولی‌ها

• گونه‌های قنات‌ماهیان آب‌های داخلی ایران:

از این خانواده در آب‌های داخلی ایران گونه‌های مختلفی به شرح جدول زیر شناسایی شده‌اند که بعضی دارای زیرگونه‌هایی نیز هستند،
◄ صحت گونه‌هایی که دارای علامت (؟) هستند، توسط بعضی پژوهش‌گران زیر سوال بوده است.

 
1 Abramis brama
ماهی سیم
Acanthobrama marmid
شبه ساردین، کلاش‌پا
Acanthobrama microlepis
مرواریدماهی لب‌نازک
3
4 Acanthobrama persidis
عروس‌ماهی پرسیس
Acanthobrama urmianus
عروس‌ماهی ارومیه
Alburnoides bipunctatus
ماهی خیاطه، لپک
6
7 Alburnoides coadi
خیاطه کد (؟)
Alburnoides damghani
خیاطه دامغان
Alburnoides eichwaldii
خیاطه، لپک
9
10 Alburnoides holciki
خیاطه هولسیک
Alburnoides idignensis
خیاطه دجله
Alburnoides namaki
خیاطه نمک
12
13 Alburnoides nicolausi
ماهی غبغبو
Alburnoides parhami
خیاطه پرهام
Alburnoides petrubanarescui
خیاطه ارومیه
15
16 Alburnoides qanati
خیاطه قناتی
Alburnoides samiii
خیاطه سمیعی
Alburnoides tabarestanensis
خیاطه طبرستان
18
19 Alburnoides taeniatus
ماهی خیاطه نواردار
Alburnus alburnus
ماهی مروارید، ماهی کولی
Alburnus atropatenae
شاه‌کولی آتروپات (؟)
21
22 Alburnus caeruleus
شاه کولی دجله
Alburnus chalcoides
شاه کولی، اسلک، سپیدکولی
Alburnus doriae
عروس‌ماهی دوریا
24
25 Alburnus filippii
ماهی کولی کورا
Alburnus heckeli
مرواریدماهی هزار
Alburnus hohenackeri
مرواریدماهی قفقاز شمالی
27
28 Alburnus mossulensis
شاه‌کولی موصل (؟)
Alburnus sellal
شاه‌کولی جنوبی
Alburnus ulanus
شاه‌کولی ارومیه
30
31 Alburnus zagrosensis
شاه‌کولی زاگرس (؟)
Blicca bjoerkna
سیم پرک، سیم نما
Chondrostoma cyri
ماهی شکم‌سیاه ارس
33
34 Chondrostoma esmaeilii
کپور پوزه‌دار اسماعیلی
Chondrostoma orientale
کپور پوزه‌دار کر
Chondrostoma oxyrhynchum
کپور پوزه‌دار تِرک
36
37 Chondrostoma regium
ماهی نازک
Leucalburnus satunini
مرواریدماهی سفید کورا
Leucaspius delineatus
ماهی ریز نقره‌ای
39
40 Leuciscus aspius
ماش ماهی
Leuciscus gaderanus
ماهی سرمخروطی قادرچای
Leuciscus latus
عروس‌ماهی هریرود
42
43 Leuciscus vorax
ماهی شلج
Pelecus cultratus
شمشیرماهی آب شیرین، تیغ‌ماهی
Petroleuciscus esfahani
عروس‌ماهی زاینده‌رود
45
46 Pimephales promelas
قنات‌ماهی سرچاق
Pseudophoxinus atropatenus
کپور قناتی شیروان
Rutilus frisii kutum
ماهی سفید
48
49 Rutilus lacustris
ماهی کلمه خزر
Rutilus rutilus
ماهی کلمه
Scardinius erythrophthalmus
ماهی سرخ‌باله
51
52 Squalius berak
عروس‌ماهی میان‌رودان
Squalius cephalus
سفید رودخانه‌ای
Squalius lepidus
ماهی کاوار
54
55 Squalius turcicus
عروس‌ماهی قفقاز جنوبی
Squalius namak
عروس‌ماهی نمک
↓↓Squalius ulanus ↓↓
Alburnus ulanus
57
58 Vimba persa
سیاه‌کولی ایرانی
Vimba vimba
سیاه‌کولی
  60


.:::. تصاویر برخی گونه‌های خانواده قنات‌ماهیان یا کپورهای سرمخروطی در نقاط مختلف جهان را در زیر مشاهده می‌نمائید:

Alburnoides manyasensis Alburnus albidus Aspiolucius esocinus
Alburnoides manyasensis، مانیاس Alburnus albidus، مرواریدماهی ایتالیایی Aspiolucius esocinus ، ماش اردکی
Alburnoides devolli Agosia chrysogaster Iberochondrostoma lusitanicum
Alburnoides devolli Agosia chrysogaster Iberochondrostoma lusitanicum
Acrocheilus alutaceus Hybognathus amarus
Acrocheilus alutaceus Gila elegans >> ماهی دم استخوانی Hybognathus amarus