تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر   خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 

»» بخش خانواده های ماهیان ایران، بطور کامل به پایان رسیده است. هم اکنون در حال توسعه بخش گونه ها هستیم، که هر گونه پس از تکمیل ، در لیست زیر فهرست خواهد شد. گونه ها علاوه بر فهرست زیر، از بخش خانواده مربوطه نیز قابل دسترسی هستند.
• فهرست زیر، تنها شامل ماهیان آب های بخش ایرانی دریای خزر، و نه رودخانه های منتهی به آن هستند. برای مشاهده ماهیان ساکن رودخانه های منتهی به دریای خزر، به بخش آبهای داخلی مراجعه کنید.

• راهنما:
رنگ زرد: نام خانواده / رنگ سفید: نام گونه تکمیل شده / رنگ سیاه: نام گونه ای که هنوز تکمیل نشده.


 

 

:: Acipenseridae (تاسماهیان) :

1. Acipenser gueldenstaedtii : چالباش
2. Acipenser nudiventris : ماهی شیپ
3. Acipenser persicus : قره برون
4. Acipenser stellatus : ازون برون
5. Huso huso : فیل ماهی

:: Anguillidae (مارماهیان آب شیرین) :

1. Anguilla anguilla :مارماهی مهاجر

:: Atherinidae (شیشه ماهیان / گل آذین ماهیان) :

1. Atherina boyeri : شیشه ماهی پهلو نقره ای

:: Clupeidae (شگ ماهیان) :

1. Alosa braschnikowi : شگ ماهی براشنی کوی
2. Alosa caspia : شگ ماهی (پوزانوک) دریای خزر
3. Alosa immaculata :
4. Alosa kessleri : شگ ماهی مهاجر
5. Alosa saposchnikowii : شگ ماهی چشم درشت
6. Alosa sphaerocephala :
7. Clupeonella caspia : کیلکای خزری
8. Clupeonella cultriventris : کیلکای معمولی
9. Clupeonella engrauliformis : کیلکای آنچوی
10. Clupeonella grimmi : کیلکای چشم درشت

:: Cobitidae (سگ ماهیان جویباری / رفتگر ماهیان) :

1. Sabanejewia caspia : سگ ماهی مخطط خزری

:: Cyprinidae (کپورماهیان) :

1. Abramis brama : ماهی سیم
2. Alburnus alburnus : ماهي مرواريد، ماهی کولی
3. Alburnus chalcoides : شاه کولی، اسلک، سپیدکولی
4. Ballerus ballerus : -
5. Ballerus sapa : سیم کند پوزه
6. Carassius auratus : کاراس، ماهی حوض، ماهی طلایی
7. Cyprinus carpio : کپور معمولی
8. Hemiculter leucisculus : تیزه کولی
9. Hypophthalmichthys molitrix :کپور نقره ای (پرورشی)ـ
10. Leuciscus aspius: ماش ماهی
11. Luciobarbus brachycephalus :سس ماهی آرال، اورنج
12. Luciobarbus capito :سس ماهی، زردک، زرده پر، اورنج
13. Luciobarbus caspius : سس ماهی خزر
14. Pelecus cultratus :شمشیرماهی
15. Rutilus frisii kutum : ماهی سفید
16. Rutilus rutilus : ماهی کلمه
17. Vimba vimba : سیاه کولی

 

 

 

:: Esocidae (اردک ماهیان) :

1. Esox lucius : اردک ماهی

:: Gasterosteidae (سه خاره ماهیان/پشت خاردار ماهیان) :

1. Gasterosteus aculeatus : سه خار (غیربومی) ـ
2. Pungitius platygaster :نه خار، سه خاره نما

:: Gobiidae (گاوماهیان) :

1.Babka gymnotrachelus : گاوماهی تندرو
2. Benthophilus grimmi : -
3. Benthophilus mahmudbejovi : گاوماهی خارکوتاه
4. Benthophilus spinosus : گاوماهی خاردار
5. Benthophilus stellatus : گاوماهی ستاره ای
6. Hyrcanogobius bergi : گاوماهی کوتوله ولگا
7. Knipowitschia caucasica : گاوماهی کوتوله قفقازی
8. Knipowitschia iljini : گاوماهی، ماهی گلی
9. Knipowitschia longecaudata (?): گاوماهی دم دراز
10. Mesogobius batrachocephalus (?): گاوماهی شلاقی
11. Mesogobius nonultimus : گاوماهی
12. Neogobius caspius : گاوماهی هیرکانی، گاوماهی خزری
13. Neogobius fluviatilis : گاوماهی شنی خزری
14. Neogobius melanostomus : گاوماهی دم گرد خزری
15. Ponticola bathybius : گاوماهی، بوسی
16.Ponticola gorlap : گاوماهی سرگنده خزری
17. Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده
18. Ponticola ratan : گاوماهی راتان
19.Ponticola syrman : گاوماهی سیرمان

:: Mugilidae (کفال ماهیان):

1. Chelon aurata : ماهی کفال طلایی
2. Chelon saliens : ماهی کفال پوزه باریک
3. Mugil cephalus: کفال خاکستری (مبهم)

 

 

:: Percidae (سوف ماهیان) :

1. Sander lucioperca : ماهی سوف معمولی
2. Sander marinus : سوف دریایی
3. Perca fluviatilis : سوف حاجی طرخان

:: Petromyzontidae (دهان گرد ماهیان) :

1. Caspiomyzon wagneri : مارماهی دهان گرد خزر

■ Pleuronectidae (کفشکماهیان راست‌چشم) :

1. Platichthys flesus : فلاندر اروپایی (معرفی شده)

:: Poeciliidae (کپورماهیان دنداندار زنده زا) :

1. Gambusia holbrooki : گامبوزیا

:: Salmonidae (آزاد ماهیان) :

1. Salmo caspius : ماهی آزاد دریای خزر
2. Stenodus leucichthys : ماهی آزاد زیبا

:: Siluridae (اسبله ماهیان) :

1. Silurus glanis : اسبله

:: Syngnathidae (نی ماهیان) :

1. Syngnathus abaster : سوزن ماهی، نی ماهی

 

کمک به سایت

کلیه حقوق این وب سایت برای FishBase.ir محفوظ می باشد. هرنوع کپی برداری ممنوع است.
by: Mehdi Mahjoob