تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر   خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 


»» کاملترین فهرست گونه‌های ماهیان ساکن دریای خزر، اعم از ساکن دائم، یا ساکن موقت و مهاجر را در فهرست زیر مشاهده می‌فرمایید. با کلیک روی نام هر گونهء ماهی، به صفحهء اطلاعات کامل آن ماهی هدایت خواهید شد. لازم به ذکر است لیست زیر تنها "بخش ایرانی" دریای خزر را در بر می‌گیرد. همچنین ماهیانی که تنها در رودهای منتهی به خزر هستند و وارد آن نمی‌شوند در قسمت ماهیان آب‌های داخلی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

• راهنما:
رنگ زرد: نام خانواده
رنگ سفید: نام گونه


 

 

:: Acipenseridae (تاسماهیان) ↓

1. Acipenser gueldenstaedtii : چالباش
2. Acipenser nudiventris : ماهی شیپ
3. Acipenser persicus : قره برون
4. Acipenser stellatus : ازون برون
5. Huso huso : فیل‌ماهی

:: Anguillidae (مارماهیان مهاجر آب شیرین) ↓

1. Anguilla anguilla :مارماهی اروپایی

:: Atherinidae (شیشه‌ماهیان / گل‌آذین‌‌ماهیان)

1. Atherina boyeri : شیشه‌ماهی، گل‌آذین‌ماهی

:: Clupeidae (شگ‌ماهیان)

1. Alosa braschnikowi : شگ‌ماهی براشنی‌کووی
2. Alosa caspia : شگ‌ماهی (پوزانوک) دریای خزر
3. Alosa immaculata : پوزانوک پشت‌سیاه
4. Alosa kessleri : شگ‌ماهی مهاجر
5. Alosa saposchnikowii : شگ‌ماهی چشم‌درشت
6. Alosa sphaerocephala : شگ‌ماهی آگراخان
7. Clupeonella caspia : کیلکای خزری
8. Clupeonella cultriventris : کیلکای معمولی
9. Clupeonella engrauliformis : کیلکای آنچوی
10. Clupeonella grimmi : کیلکای چشم‌درشت

:: Cobitidae (سگ‌ماهیان جویباری / رفتگرماهیان)

1. Sabanejewia caspia : سگ‌ماهی مخطط خزری

:: Cyprinidae (کپورماهیان)

1. Carassius auratus : کاراس، گلدفیش
2. Cyprinus carpio : کپور معمولی
3. Luciobarbus brachycephalus :سس‌ماهی آرال
4. Luciobarbus capito :سس‌ماهی، زردک، زرده پر، اورنج
5. Luciobarbus caspius : سس‌ماهی خزری

 

 

 

:: Esocidae (اردک‌ماهیان)

1. Esox lucius : اردک‌ماهی

:: Gasterosteidae (سه‌خاره‌ماهیان / پشت‌خاردار‌ماهیان)

1. Gasterosteus aculeatus : سه‌خاره
2. Pungitius platygaster : نه‌خاره، سه‌خاره‌نما

:: Gobiidae (گاوماهیان)

1. Anatirostrum profundorum : گاوماهی پوزه‌دراز
2.Babka gymnotrachelus : گاوماهی تندرو
3. Benthophilus baeri: گاوماهی دکمه‌سر
4. Benthophilus grimmi : گاوماهی گریم
5. Benthophilus leobergius: گاوماهی بچه‌قورباغه‌ای
6. Benthophilus mahmudbejovi : مترسک محمودبیک
7. Benthophilus spinosus : گاوماهی خاردار
8. Benthophilus stellatus : گاوماهی ستاره‌ای
9. Hyrcanogobius bergi : گاوماهی کوتوله ولگا
10. Knipowitschia caucasica : گاوماهی کوتوله قفقازی
11. Knipowitschia iljini : گاوماهی ایلین
12. Knipowitschia longecaudata: گاوماهی کوتوله دم‌دراز
13. Mesogobius nonultimus : گاوماهی قورباغه‌ای خزری
14. Neogobius caspius : گاوماهی خزری
15. Neogobius fluviatilis : گاوماهی شنی خزری
16. Neogobius melanostomus : گاوماهی دم‌گرد خزری
17. Ponticola bathybius : گاوماهی عمق‌زی
18. Ponticola gorlap : گاوماهی سرگنده خزری
19. Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده
20. Ponticola ratan : گاوماهی راتان
21. Ponticola syrman : گاوماهی سیرمان
22. Proterorhinus marmoratus : گاوماهی مرمری
23. Proterorhinus nasalis : گاوماهی بینی‌لوله‌ای شرقی

:: Leuciscidae (قنات‌ماهیان)

1. Abramis brama : ماهی سیم
2. Alburnus alburnus : ماهي مرواريد، ماهی کولی
3. Alburnus chalcoides : شاه‌کولی، اسلک، سپیدکولی
4. Ballerus ballerus (؟) : ماهی زوپ، سیم پشت‌آبی
5. Ballerus sapa : سیم کند‌پوزه، سیم چشم‌سفید
6. Leuciscus aspius: ماش‌ماهی
7. Pelecus cultratus :شمشیرماهی آب شیرین، تیغ‌ماهی
8. Rutilus frisii kutum : ماهی سفید
9. Rutilus rutilus: ماهی کلمه
10. Vimba vimba : سیاه‌کولی 

 

:: Mugilidae (کفال‌ماهیان)

1. Chelon aurata : ماهی کفال طلایی
2. Chelon saliens : ماهی کفال پوزه‌باریک
3. Mugil cephalus : ماهی کفال خاکستری، کفال راه‌راه

:: Mullidae (بز‌ماهیان)

1. Mullus barbatus: بزماهی قرمز

:: Percidae (سوف‌ماهیان)

1. Sander lucioperca : ماهی سوف معمولی
2. Sander marinus : سوف دریایی
3. Perca fluviatilis : سوف حاجی‌طرخان

:: Petromyzontidae (دهان‌گرد‌ماهیان)

1. Caspiomyzon wagneri : مارماهی دهان‌گرد خزر

■ Pleuronectidae (کفشکماهیان راست‌چشم)

1. Platichthys flesus : کفشک اروپایی

:: Poeciliidae (رنگین‌ماهیان)

1. Gambusia holbrooki : گامبوزیا

:: Salmonidae (آزاد‌ماهیان)

1. Salmo caspius : ماهی آزاد دریای خزر
2. Stenodus leucichthys : ماهی آزاد زیبا

:: Siluridae (اسبله‌ماهیان)

1. Silurus glanis : اسبله

:: Syngnathidae (سوزن‌ماهیان)

1. Syngnathus abaster : سوزن‌ماهی، نی‌ماهی

:: Xenocyprididae (کپورماهیان شرق آسیا)

1. Hemiculter leucisculus : تیزه‌کولی

 

کمک به سایت