تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر   خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 


»» کاملترین فهرست گونه‌های ماهیان ساکن دریای خزر، اعم از ساکن دائم، یا ساکن موقت و مهاجر را در فهرست زیر مشاهده می‌فرمایید. با کلیک روی نام هر گونهء ماهی، به صفحهء اطلاعات کامل آن ماهی هدایت خواهید شد.
◄ لازم به ذکر است:
• فهرست زیر تنها "بخش ایرانی" دریای خزر را در بر می‌گیرد، نه همهء آن.
• لیست زیر، تنها شامل خودِ دریای خزر است، و نه کلّ حوضهء آبریز آن که بسیار گسترده‌تر از دریای خزر است.
• ماهیانی که تنها در رودهای منتهی به خزر ساکن هستند و وارد دریای خزر نمی‌شوند در قسمت دیگر سایت (آب‌های داخلی) فهرست شده‌اند.

• راهنما:
رنگ زرد: نام خانواده
رنگ سفید: نام گونه


 

 

:: Acipenseridae (تاسماهیان) ↓

1. Acipenser gueldenstaedtii : چالباش
2. Acipenser nudiventris : ماهی شیپ
3. Acipenser persicus : قره برون
4. Acipenser stellatus : ازون برون
5. Huso huso : فیل‌ماهی

:: Anguillidae (مارماهیان مهاجر آب شیرین) ↓

1. Anguilla anguilla :مارماهی اروپایی

:: Atherinidae (شیشه‌ماهیان / گل‌آذین‌‌ماهیان)

1. Atherina boyeri : شیشه‌ماهی، گل‌آذین‌ماهی

:: Clupeidae (شگ‌ماهیان)

1. Alosa braschnikowi : شگ‌ماهی براشنی‌کووی
2. Alosa caspia : شگ‌ماهی (پوزانوک) دریای خزر
3. Alosa immaculata : پوزانوک پشت‌سیاه
4. Alosa kessleri : شگ‌ماهی مهاجر
5. Alosa saposchnikowii : شگ‌ماهی چشم‌درشت
6. Alosa sphaerocephala : شگ‌ماهی آگراخان
7. Clupeonella caspia : کیلکای خزری
8. Clupeonella cultriventris : کیلکای معمولی
9. Clupeonella engrauliformis : کیلکای آنچوی
10. Clupeonella grimmi : کیلکای چشم‌درشت

:: Cobitidae (سگ‌ماهیان جویباری / رفتگرماهیان)

1. Sabanejewia caspia : سگ‌ماهی مخطط خزری

:: Cyprinidae (کپورماهیان)

1. Carassius auratus : کاراس، گلدفیش
2. Cyprinus carpio : کپور معمولی
3. Luciobarbus brachycephalus :سس‌ماهی آرال
4. Luciobarbus capito :سس‌ماهی، زردک، زرده پر، اورنج
5. Luciobarbus caspius : سس‌ماهی خزری

 

 

 

:: Esocidae (اردک‌ماهیان)

1. Esox lucius : اردک‌ماهی

:: Gasterosteidae (سه‌خاره‌ماهیان / پشت‌خاردار‌ماهیان)

1. Gasterosteus aculeatus : سه‌خاره
2. Pungitius platygaster : نه‌خاره، سه‌خاره‌نما

:: Gobiidae (گاوماهیان)

1. Anatirostrum profundorum : گاوماهی پوزه‌دراز
2.Babka gymnotrachelus : گاوماهی تندرو
3. Benthophilus baeri: گاوماهی دکمه‌سر
4. Benthophilus grimmi : گاوماهی گریم
5. Benthophilus leobergius: گاوماهی بچه‌قورباغه‌ای
6. Benthophilus mahmudbejovi : مترسک محمودبیک
7. Benthophilus spinosus : گاوماهی خاردار
8. Benthophilus stellatus : گاوماهی ستاره‌ای
9. Hyrcanogobius bergi : گاوماهی کوتوله ولگا
10. Knipowitschia caucasica : گاوماهی کوتوله قفقازی
11. Knipowitschia iljini : گاوماهی ایلین
12. Knipowitschia longecaudata: گاوماهی کوتوله دم‌دراز
13. Mesogobius nonultimus : گاوماهی قورباغه‌ای خزری
14. Neogobius caspius : گاوماهی خزری
15. Neogobius fluviatilis : گاوماهی شنی خزری
16. Neogobius melanostomus : گاوماهی دم‌گرد خزری
17. Ponticola bathybius : گاوماهی عمق‌زی
18. Ponticola gorlap : گاوماهی سرگنده خزری
19. Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده
20. Ponticola ratan : گاوماهی راتان
21. Ponticola syrman : گاوماهی سیرمان
22. Proterorhinus marmoratus : گاوماهی مرمری
23. Proterorhinus nasalis : گاوماهی بینی‌لوله‌ای شرقی

:: Leuciscidae (قنات‌ماهیان، کپورهای سرمخروطی)

1. Abramis brama : ماهی سیم
2. Alburnus alburnus : ماهي مرواريد، ماهی کولی
3. Alburnus chalcoides : شاه‌کولی، اسلک، سپیدکولی
4. Ballerus ballerus (؟) : ماهی زوپ، سیم پشت‌آبی
5. Ballerus sapa : سیم کند‌پوزه، سیم چشم‌سفید
6. Leuciscus aspius: ماش‌ماهی
7. Pelecus cultratus :شمشیرماهی آب شیرین، تیغ‌ماهی
8. Rutilus frisii kutum : ماهی سفید
9. Rutilus rutilus: ماهی کلمه
10. Vimba vimba : سیاه‌کولی 

 

:: Mugilidae (کفال‌ماهیان)

1. Chelon auratus : ماهی کفال طلایی
2. Chelon saliens : ماهی کفال پوزه‌باریک
3. Mugil cephalus : ماهی کفال خاکستری، کفال راه‌راه

:: Mullidae (بز‌ماهیان)

1. Mullus barbatus: بزماهی قرمز

:: Percidae (سوف‌ماهیان)

1. Sander lucioperca : ماهی سوف معمولی
2. Sander marinus : سوف دریایی
3. Perca fluviatilis : سوف حاجی‌طرخان

:: Petromyzontidae (دهان‌گرد‌ماهیان)

1. Caspiomyzon wagneri : مارماهی دهان‌گرد خزر

■ Pleuronectidae (کفشکماهیان راست‌چشم)

1. Platichthys flesus : کفشک اروپایی

:: Poeciliidae (رنگین‌ماهیان)

1. Gambusia holbrooki : گامبوزیا

:: Salmonidae (آزاد‌ماهیان)

1. Salmo caspius : ماهی آزاد دریای خزر
2. Stenodus leucichthys : ماهی آزاد زیبا

:: Siluridae (اسبله‌ماهیان)

1. Silurus glanis : اسبله

:: Syngnathidae (سوزن‌ماهیان)

1. Syngnathus abaster : سوزن‌ماهی، نی‌ماهی (؟)
2. Syngnathus caspius : سوزن‌ماهی خزری

:: Xenocyprididae (کپورماهیان شرق آسیا)

1. Hemiculter leucisculus : تیزه‌کولی

 

کمک به سایت