تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی   درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
 
 

مقدمه


خانواده، یکی از گروه‌های اصلی در علم دسته‌بندی به روش لینه برای جانوران است (برای گیاهان عموما واژه تیره استفاده می‌شود). خانواده در طبقه‌بندی پاینتر از راسته و بالاتر از جنس و گونه قرار می‌گیرد. در واقع هر یک یا چند خانواده در یک راسته، و هر خانواده خود شامل یک یا ده‌ها گونه ماهی متفاوت است.
منابع گوناگون، تعداد خانواده‌ها و گونه‌های ماهیان خلیج فارس و دریای عمان را متفاوت اعلام کرده‌اند، اما بر پایهء آخرین تحقیقات تا سال 97، حدود 160 خانواده ماهیان در این منطقه (بخش آب‌های ایران) شناسایی شده است. برای آسانی دسترسی به اطلاعات این خانواده‌ها، بر سه مبنای مختلف آن‌ها را فهرست نموده‌ایم:


 
   
فهرست خانواده ماهیان خلیج فارس و دریای عمان بر مبنای راسته آنها
 
خانواده ماهیان خلیج فارس و دریای عمان بر مبنای نام انگلیسی
   
 

 

به ترتیب الفبای فارسی / (خانواده‌های دارای چند نام فارسی، به تعداد نام‌ها تکرار شده‌اند.) :


آبی‌ماهیان = Pomatomidae

آرواره‌ماهیان = Opistognathidae

آنچوی‌ماهیان = موتوماهیان = Ephippidae

اپاه = Lampridae

ارّه‌کوسه‌‌ها = Pristiophoridae

ارّه‌ماهیان = Pristidae

اژدرماهیان = سپرماهیان برق‌دار = Torpedinidae

اژدهاماهیان کماندار = لق‌دهانان = Stomiidae

استخوان‌ماهیان = Albulidae

اسکات‌ها= زروک‌ماهیان = Scatophagidae

اورانوس‌ماهیان = Uranoscopidae

بادبانی‌بالگان = ماه‌ماهیان بادبانی = Veliferidae

بادکنک‌ماهیان = Tetraodontidae

بانوماهیان = ده‌پوندیان = Elopidae

ببرکوسه‌ها = Galeocerdonidae

بچه‌اژدهاماهیان = Callionymidae

بز‌ماهیان = Mullidae

بلنی‌های دندان‌شانه‌ای = Blenniidae

بلنی‌های سه‌باله = Tripterygiidae

برکه‌ماهیان خاوری = Aphaniidae

بزرگ‌گیتارماهیان = Glaucostegidae

پرنده‌ماهیان = Exocoetidae

پروانه‌ماهیان = Chaetodontidae

پنجزاری‌ماهیان = فروکوماهیان = Leiognathidae

پوماهیان = سپرماهیان شلاقی = سپرماهیان دُم‌گزنده = Dasyatidae

پیچنده‌ماهیان = Xenisthmidae

تارپون‌ها = ده‌پوندیان = Megalopidae

تفنگ‌چی‌ماهیان = Caesionidae

تک‌خارماهیان = سوهان‌ماهیان = Monacanthidae

تمساح‌کوسه‌ها = Pseudocarchariidae

تون‌ماهیان = Scombridae

تی‌برماهیان = Priacanthidae

تیرماهیان (تیرچه‌ماهیان) = Microdesmidae

جاشره‌ماهیان = چغوک‌ماهیان = Gerreidae

جراح‌ماهیان = Acanthuridae

جعبه‌ماهیان = صندوق‌ماهیان = Ostraciidae

چراغ‌کوسه‌ها = کوسه‌ماهیان فانوسی = Etmopteridae

چرب‌گوشتان = Gempylidae

چرم‌باله‌ماهیان = Kyphosidae

چسبک‌ماهیان = Echeneidae

چشم‌سبزماهیان = سبزچشمان = Chlorophthalmidae

چغوک‌ماهیان = جاشره‌ماهیان = Gerreidae

چهارگوش‌ماهیان = Rajidae

حسون‌ماهیان = کاریچون‌ماهیان = سوسمار‌ماهیان = کیجار‌ماهیان = Synodontidae

حلوا‌ماهیان = Stromateidae

خارپشت‌ماهیان = Diodontidae

خاروماهیان = Chirocentridae

خالدار کفشکان = Citharidae

خامه‌ماهیان = Chanidae

خرگوش‌ماهیان = صافی‌ماهیان = Siganidae

خروسک‌ماهیان = Triglidae

خروسک‌ماهیان پرنده = خروسک‌ماهیان کلاهخودی = Dactylopteridae

خروسک‌ماهیان کلاهخودی = خروسک‌ماهیان پرنده = Dactylopteridae

خفاش‌ماهیان دریایی = Ogcocephalidae

خورشیدماهیان اقیانوسی = Molidae

داس‌ماهیان = Zanclidae

ده‌پوندیان = تارپون‌ها = Megalopidae

دهان‌لانه‌ماهیان = Apogonidae

ده‌پوندیان = بانوماهیان = Elopidae

راشگو‌ماهیان = Polynemidae

رامک‌ماهیان = Myliobatidae

رانده‌ماهیان ژرفا = Ariommatidae

رفتگرماهیان دریایی = Pempheridae

رنگین‌ماهیان = گامبوزیاماهیان = کپورماهیان دنداندار زنده‌زا = Poeciliidae

روده‌ماهیان = Ophidiidae

روده‌ماهیان زنده‌زا = Bythitidae

زبان‌ماهیان = زبان‌گاوماهیان = Cynoglossidae

زبان‌گاوماهیان = زبان‌ماهیان = Cynoglossidae

زروک‌ماهیان (زهروک‌ماهیان)= اسکات‌ها = Scatophagidae

زمردماهیان = Labridae

زمین‌کن‌ماهیان = سرپهن‌ماهیان = Platycephalidae

زنبورماهیان = عقرب‌ماهیان زنبوری = Apistidae

زوزه‌کش‌ماهیان = یلی‌ماهیان = Terapontidae

سادماهیان = گرازماهیان = Caproidae

سپرماهیان برق‌دار = اژدرماهیان = Torpedinidae

سپرماهیان دُم‌گزنده = پوماهیان = سپرماهیان شلاقی = Dasyatidae

سپرماهیان شلاقی = پوماهیان = سپرماهیان دُم‌گزنده = Dasyatidae

سپرماهیان گاوپوزه = = Rhinopteridae

سربازماهیان = سنجاب‌ماهیان = Holocentridae

سربرهنه‌ماهیان = ماهیان سربرهنه = Alepocephalidae

سرخو‌ماهیان = Lutjanidae

سرزرهیان = Pentacerotidae

سفره‌ماهیان پروانه‌ای = Gymnuridae

سفره‌ماهیان عقابی آرام = Aetobatidae

سفیدکوسگان = کوسه‌های سفید = Lamnidae

سگ‌کوسه‌ها = کوسه‌های تازی = Triakidae

سنجاب‌ماهیان = سربازماهیان = Holocentridae

سنگ‌ماهیان = Synanceiidae

سنگسرماهیان = Haemulidae

سوزن‌ماهیان = پیپ‌ماهیان = لوله‌ماهیان = نی‌ماهیان = Syngnathidae

سوس‌نمایان = گیتارماهیان = Rhinobatidae

سوسمارماهیان = کاریچون‌ماهیان = حسون‌ماهیان = کیجار‌ماهیان = Synodontidae

سوکلاماهیان = Rachycentridae

سوهان‌ماهیان = تک‌خارماهیان = Monacanthidae

سه‌خار‌ماهیان = Triacanthidae

سه‌دم‌ماهیان = Lobotidae

سیخ‌به‌سران = Bregmacerotidae

شانک‌ماهیان = Sparidae

شب‌پره‌های دریایی = Pegasidae

شقایق‌ماهیان = Pomacentridae

شکم‌چراغیان = Acropomatidae

شکم‌ماهیان = Menidae

شگ‌ماهیان = Clupeidae

شگ‌ماهیان رنگی = Dussumieriidae

شگ‌ماهیان زره‌شکم = Pristigasteridae

شمشیرماهیان = Xiphiidae

شن‌رانان = Trichonotidae

شن‌کن‌ماهیان = Creediidae

شن‌نشین‌ها = Pinguipedidae

شورت‌ماهیان = Sillaginidae

شوریده‌ماهیان = Sciaenidae

شهری‌ماهیان (شری‌ماهیان) = Lethrinidae

شیب‌دارماهیان = کلینیدها = Clinidae

شیپورماهیان = لب‌لوله‌ماهیان = ماهیان دهان‌شیپوری (دهان فلوتی) = Fistulariidae

شیشه‌ماهیان = آترینکاماهیان = سیمین‌پلهوهای برّ قدیم = گل‌آذین‌ماهیان = Atherinidae

شینگ‌ماهیان = Ephippidae

صافی‌ماهیان = خرگوش‌ماهیان = Siganidae

صخره‌ماهیان = Sebastidae

صندوق‌ماهیان = جعبه‌ماهیان = Ostraciidae

صیادماهیان = شاهین‌ماهیان = Cirrhitidae

طلاکوب‌ماهیان = Zeidae

طوطی‌ماهیان = Scaridae

عروس‌ماهیان = منگال‌ماهیان = Drepaneidae

عقرب‌ماهیان = Scorpaenidae

عقرب‌ماهیان زنبوری = زنبورماهیان = Apistidae

غازماهیان = قلابچه‌ماهیان = Lophiidae

فانوس‌ماهیان = Myctophidae

فرشته‌ماهیان = Pomacanthidae

فروکوماهیان = پنجزاری‌ماهیان = Leiognathidae

فریباماهیان = ماشه‌ماهیان = Balistidae

قلابچه‌ماهیان = غازماهیان = Lophiidae

قورباغه‌ماهیان = Antennariidae

کاج‌ماهیان = Monocentridae

کاریچون‌ماهیان = حسون‌‌ماهیان = سوسمار‌ماهیان = کیجار‌ماهیان = Synodontidae

کاشی‌ماهیان = Malacanthidae

کپورماهیان دنداندار زنده‌زا = رنگین‌ماهیان = گامبوزیاماهیان = Poeciliidae

کرکوسه‌ماهیان = کوسه‌نهنگیان = Rhincodontidae

کرم‌ماهیان = مارماهیان حفّار = Ophichthidae

کفال‌ماهیان = Mugilidae

کفشک‌ماهیان اصلی = Soleidae

کفشک‌ماهیان تیزدندان = Psettodidae

کفشک‌ماهیان چپ‌روی (چپ‌رُخ، چپ‌گرد) = Bothidae

کفشک‌ماهیان دندان‌بزرگ = کفشک‌ماهیان کوتاه‌باله = Paralichthyidae

کفشک‌ماهیان کوتاه‌باله = کفشک‌ماهیان دندان‌بزرگ = Paralichthyidae

کوتر‌ماهیان = Sphyraenidae

کوسه‌ماهیان بادبادک‌باله = کوسه‌های اسلیپر = Dalatiidae

کوسه‌ماهیان پرستار = Ginglymostomatidae

کوسه‌ماهیان خاردار = Echinorhinidae

کوسه‌ماهیان خیزرانی = گربه‌کوسه‌ماهیان = Hemiscylliidae

کوسه‌ماهیان درنده = Carcharhinidae

کوسه‌ماهیان دم‌دراز = Alopiidae

کوسه‌ماهیان دندان‌قلابی = کوسه‌ماهیان راسویی (راسوکوسه‌ها) = کوسه‌ماهیان مرموز = Hemigaleidae

کوسه‌ماهیان راسویی (راسوکوسه‌ها) = کوسه‌ماهیان دندان‌قلابی = کوسه‌ماهیان مرموز = Hemigaleidae

کوسه‌ماهیان سرچکشی = Sphyrnidae

کوسه‌ماهیان عمقی = کوسه‌ماهیان گورخری = Stegostomatidae

کوسه‌ماهیان فانوسی = چراغ‌کوسه‌ها = Etmopteridae

کوسه‌ماهیان گورخری = کوسه‌ماهیان عمقی = Stegostomatidae

کوسه‌ماهیان مرموز = کوسه‌ماهیان دندان‌قلابی = کوسه‌ماهیان راسویی (راسوکوسه‌ها) = Hemigaleidae

کوسه‌نهنگیان = کرکوسه‌ماهیان = Rhincodontidae

کوسه‌های اسلیپر = کوسه‌ماهیان بادبادک‌باله = Dalatiidae

کوسه‌های تازی = سگ‌کوسه‌ها = Triakidae

کوسه‌های سفید = سفیدکوسگان = Lamnidae

کوسه‌های شنی (ببرکوسه‌های شنی) = Odontaspididae

کوسه‌های گاوی = گاوکوسه‌ها = Hexanchidae

کیجار‌ماهیان = حسون‌‌ماهیان = سوسمار‌ماهیان = کاریچون‌ماهیان = Synodontidae

گالیت‌ماهیان = دلفین‌ماهیان = Coryphaenidae

گامبوزیاماهیان = رنگین‌ماهیان = کپورماهیان دنداندار زنده‌زا = Poeciliidae

گاوکوسه‌ها = کوسه‌های گاوی = Hexanchidae

گاوماهیان = Gobiidae

گربه‌کوسه‌ماهیان = کوسه‌ماهیان خیزرانی = Hemiscylliidae

گربه‌کوسه‌های پشت‌باله = گربه‌ماهیان پشت‌باله = Proscylliidae

گربه‌ماهیان پشت‌باله = گربه‌کوسه‌های پشت‌باله = Proscylliidae

گربه‌ماهیان دریایی = Ariidae

گربه‌ماهیان ماردم = گرزک‌ماهیان = Plotosidae

گرزک‌ماهیان = گربه‌ماهیان ماردم = Plotosidae

گل‌آذین‌ماهیان = آترینکاماهیان = سیمین‌پلهوهای برّ قدیم = شیشه‌ماهیان = Atherinidae

گل‌خورک‌ها = Oxudercidae

گوازیم‌ماهیان = Nemipteridae

گیتارماهیان = سوس‌نمایان = Rhinobatidae

گیش‌ماهیان = Carangidae

گیش‌ماهیان کاذب = Lactariidae

لب‌لوله‌ماهیان = شیپورماهیان = ماهیان دهان‌شیپوری (دهان فلوتی) = Fistulariidae

لق‌دهانان = اژدهاماهیان کماندار = Stomiidae

لوله‌ماهیان = پیپ‌ماهیان = سوزن‌ماهیان = نی‌ماهیان = Syngnathidae

لیزابه‌سران = Trachichthyidae

مارماهیان حفّار = کرم‌ماهیان = Ophichthidae

مارماهیان درنده دریایی = Muraenesocidae

مارماهیان دریایی = Congridae

ماه‌ماهیان =Monodactylidae

ماه‌ماهیان بادبانی = بادبانی‌بالگان = Veliferidae

ماهیان چشم‌چراغی = چشم‌چراغیان = Anomalopidae

ماهیان دم‌پرچمی = Kuhliidae

ماهیان دهان‌شیپوری (دهان فلوتی) = لب‌لوله‌ماهیان = شیپورماهیان = Fistulariidae

منجک‌ماهیان = Tetrarogidae

منقارماهیان = Belonidae

منگال‌ماهیان = عروس‌ماهیان = Drepaneidae

موتوماهیان = آنچوی‌ماهیان = Ephippidae

میان‌ربایندگان = Centrophoridae

میگوماهیان = Centriscidae

نوارماهیان = Cepolidae

نی‌ماهیان = پیپ‌ماهیان = سوزن‌ماهیان = لوله‌ماهیان = Syngnathidae

نیزه‌ماهیان = Istiophoridae

نیم‌منقار‌ماهیان = Hemiramphidae

نئون‌ماهیان = Pseudochromidae

وزغ‌ماهیان = Batrachoididae

هامور‌ماهیان = Serranidae

هوشبر‌ماهیان = Narcinidae

یال‌اسبی‌ماهیان = Trichiuridae

یلی‌ماهیان = زوزه‌کش‌ماهیان = Terapontidae

 

 

 
  Family of fishes in persian gulf and gulf of oman, full list of fishes families of persian gulf and gulf of oman

Fish list in Persian Gulf

کلیه حقوق این وبسایت برای FishBase.ir محفوظ میباشد. هرنوع کپیبرداری ممنوع است.
by: Mehdi Mahjoob